Sooline võrdõiguslikkus

5 Jaanuar 2022

Woman working in warehouse

Meeste ja naiste võrdne kohtlemine on olnud Euroopa Liidu aluspõhimõte alates liidu loomisest. 1957. aastal sai võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttest Rooma lepingu osa. Sellest ajast alates kinnitavad Euroopa institutsioonid pidevalt seda põhimõtet kui ELi üht põhiväärtust.

Viimased uuendused

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Euroopa töökohtade uuring 2021: Soolised erinevused ja tööhõivestruktuur

Viimase poole sajandi üks silmatorkavamaid arenguid on olnud naiste tööturul osalemise tohutu kasv. Viimase kahe...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...
Top

Seda käsitleb ka 1976. aasta direktiiv meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta. Kuna tööturule siseneb üha rohkem naisi, kinnitavad EL ja liikmesriigid oma kohustust edendada soolist võrdõiguslikkust, tagada haridus naistele ning vähendada soolist palga- ja tööhõivelõhet.Read more

Seda käsitleb ka 1976. aasta direktiiv meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta. Kuna tööturule siseneb üha rohkem naisi, kinnitavad EL ja liikmesriigid oma kohustust edendada soolist võrdõiguslikkust, tagada haridus naistele ning vähendada soolist palga- ja tööhõivelõhet. Tuleviku perspektiivis on Euroopa Komisjoni „Strateegiline soolise võrdõiguslikkuse tagamise kava 2016–2019“ koostatud võrdlusalusena, rõhutades vajadust pöörata sellele üha enam tähelepanu poliitika kujundamise kõikidel tasanditel, et parandada soolist võrdõiguslikkust. Kava toetab ka Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti aastateks 2011–2020. 

Eurofoundi töö

Eurofound uurib soolise aspekti arvestamist igakülgselt töötingimuste, töösuhete, tööturu muutuste, elukvaliteedi ja avalike teenuste valdkondades. Näiteks teemasid, sh töötasu ja sissetulek, hooldus, osalemine tööhõives, puhkus, oskused ja koolitused, töökorraldus, tööaeg ning töö- ja eraelu tasakaal, käsitletakse Eurofoundi eri uuringusuundades, üleeuroopalistes uuringutes ja regulaarses riiklikul tasandi aruandluses.

Põhipanus

Eurofoundi hiljutises jätkusuutlikuks tööks vajaliku tööajakorralduse uuringus vaadeldakse soolisest ja elukäigu perspektiivist ühelt poolt tööajakorralduse, töö- ja eraelu tasakaalu ning tööaja eelistuste seoseid ning teisalt töötajate tervise ja heaolu seoseid.

Eurofound analüüsis kogu ELi sotsiaalse liikuvuse mustreid, uurides võrdsete võimaluste rakendamise tõkkeid ja edendamise viise. Meeste ja naiste sotsiaalse liikuvuse mustreid vaadeldakse eraldi, rõhutades ja tuues välja üha olulisemaid sotsiaalse liikuvuse soolisi aspekte eri riikides.  

Hiljutises uuringus soolise ebavõrdsuse kohta tööhõives käsitletakse tööturul osalemise soolise ebavõrdsuse tunnuseid ja tagajärgi ning võimalikke kõrvaldamise viise.

Esiletõstetud materjal: Sooline ebavõrdsus tööhõives: probleemid ja lahendused

11. oktoober 2016 – Euroopa Liidus on naiste tööhõive viimastel aastakümnetel suurenenud, ületades 2014. aastal 70% piiri. Sellest hoolimata on peaaegu kõikides liikmesriikides naiste tööhõive ja tööturul osalemise määr väiksem kui meestel. Aruandes vaadeldakse tööturul osalemise soolise ebavõrdsuse põhilisi tunnuseid ja tagajärgi. Leitakse, et naiste väiksema tööhõive määra kogukulud olid 2013. aastal 370 miljardit eurot ehk 2,8% ELi SKPst. Käsitletakse ka poliitikat ja muid meetmeid, mille eesmärk on soodustada naiste tööturul osalemist, mis võib olla soolise ebavõrdsuse kaotamisel keskse tähtsusega.
Sooline ebavõrdsus tööhõives: probleemid ja lahendused

Naiste üha suurem osalemine tööturul on muutnud Euroopa sotsiaalpartnerite organisatsioonide soolise võrdõiguslikkuse küsimuste kohtlemise viisi. Uuringutes on hinnatud ka ELi sotsiaalpartnerite rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ELis.

Euroopa töökohtade uuringus analüüsitakse ametialast soolist eraldamist ja töötasu ebavõrdsust. Soolist võrdõiguslikkust kajastatakse ka korrapärases ajakohastatud teabes töötasu ja tööaja kohta kogu ELis ning korrapärases riigi tasandi aruandluses Eurofoundi Euroopa Tööelu Vaatluskeskuse kaudu.

Uuringuandmed

Eurofoundi Euroopa töötingimuste uuringu eesmärk on pakkuda Euroopa töötavate meeste ja naiste olukorrast laiemat pilti. Hiljutistes küsimustikes on soolise aspekti arvestamine olnud oluline teema. Uuringus jälgitakse laia teemade ringi, sealhulgas ametialaseid, valdkondlikke, ajalisi ja töötasuga seotud lõhesid ning samuti töö- ja eraelu tasakaalu ning tervist ja heaolu. Euroopa kuuendas töötingimuste uuringus (2015) on näidatud ebavõrdsust ja erinevusi soo, tööhõive ja ametikoha põhjal.

Euroopa elukvaliteedi uuring hõlmab soolist mõõdet ka sellistes küsimustes nagu tööhõive, sissetulek, haridus, perekond ja hoolduskohustused, tervishoid ning töö- ja eraelu tasakaal.

Euroopa ettevõtete uuring tutvustab soolise võrdõiguslikkuse probleeme seoses töökohapoliitika ja -tavadega kogu Euroopas, sh tööaeg ja puhkus.

Soolise võrdõiguslikkuse indeks

Eurofound teeb soolise võrdõiguslikkuse teemadel koostööd Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga ning nii Euroopa töötingimuste uuringutest kui ka Euroopa elukvaliteedi uuringutest saadud andmeid kajastatakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolise võrdõiguslikkuse indeksis.

Allikad

Read less
  • Publications (626)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap