Mitä me teemme?

Covid-19-kriisin jälkivaikutuksena muuttuvassa ympäristössä kohdataan erilaisia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja oikeudenmukaisiin siirtymiin liittyviä haasteita. Eurofoundin prioriteetit vuosille 2021–2024 ovat muotoutuneet näiden haasteiden ympärille. Eurofound keskittyy kysymyksiin, joissa se voi hyödyntää ydinosaamistaan työolojen, työmarkkinasuhteiden, työllisyyden ja elinolojen aloilla tukeakseen sidosryhmiään antamalla näyttöä niiden toimintapolitiikan tueksi.

Työohjelmat

Ohjelma-asiakirjassa 2021–2024 on kuusi strategista alaa, jotka pannaan täytäntöön seuraavien operatiivisten toimintojen avulla. Ensimmäiset neljä niistä on annettu Eurofoundin toimeksi sen perustamisasetuksessa.

  • Työolot ja kestävä työ : Eurofound tuottaa vertailukelpoisia tietoja ja analyyseja, joiden avulla voidaan parantaa työpaikkojen laatua ja edistää työn kestävyyttä elämän kaikissa vaiheissa.
  • Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu : Eurofound toimii osaamiskeskuksena, joka seuraa ja analysoi työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehitystä ja edistää johdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua.
  • Työllisyys ja työmarkkinat : Eurofound antaa tietoa työmarkkinoiden muutosten tunnistamista ja työllisyyspolitiikan laadintaa varten parantaakseen politiikan toimivuutta ja osallistavuutta.
  • Elinolot ja elämänlaatu : Eurofound kartoittaa ja analysoi keskeisiä tekijöitä, joiden avulla ihmisten elinoloja voidaan parantaa, esimerkiksi tietoja siitä, miten ihmiset kokevat elämänlaatunsa ja yhteiskunnan.

Lisäksi se käsittelee kahden monialaisen temaattisen toimen toimintapoliittisia haasteita.

  • Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta : Eurofound toimittaa näyttöä rakenteellisista muutoksista, jotka johtuvat pääosin digitalisaatiosta ja ilmastonmuutoksesta, mutta myös covid-19-kriisistä. Näyttöä voidaan hyödyntää, kun halutaan varmistaa oikeudenmukainen siirtymä, jossa edistetään työllisyyttä, hyviä työoloja, sosiaalista suojelua ja työntekijöiden oikeuksia ja parannetaan samalla työvoiman tuottavuutta, kilpailukykyä ja vaurautta.
  • Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen : Eurofound osallistuu oikeudenmukaisuutta koskevaan poliittiseen keskusteluun ja antaa tietoja, joiden avulla voidaan edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä elin- ja työolojen kohentamiseksi EU:ssa.

Eurofoundin kolme toistuvaa Euroopan laajuista kyselytutkimusta ja kolme seurantakeskusta osallistuvat strategisilla aihealueilla tehtävään työhön.

Katso kaikki monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat

 

Vuosikertomukset

Eläminen ja työskentely Euroopassa 2021

Covid-19-pandemia vaikutti edelleen ratkaisevasti eurooppalaisten elämään ja työskentelyyn jo toisen vuoden ajan vuonna 2021. Samalla Eurofound jatkoi työtään pandemian lukuisten erilaisten vaikutusten tutkimiseksi ja tallentamiseksi EU:n jäsenvaltioissa. Vuosikirja Eläminen ja työskentely Euroopassa 2021 antaa Eurofoundin vuonna 2021 tekemiin tutkimuksiin perustuvan yleiskuvan siitä, miten työllisyys, työelämä ja elämänlaatu muuttuivat Euroopassa.

Lataa vuosikirja. Katso myös tulojen ja menojen hyväksyjän konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2021.

Katso kaikki vuosikertomukset.

EU:n laajuiset kyselytutkimukset

Eurofoundin kolmella säännöllisesti toistettavalla yleiseurooppalaisella kyselytutkimuksella kerätään ainutlaatuista ja täysin vertailtavissa olevaa tietoa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä joukon muita maita, tutkimuksesta riippuen. Näillä tutkimuksilla kerätyt tiedot mahdollistavat monien eri seikkojen perusteellisen analysoinnin. Tutkimuksia pidetään yhtenä Eurofoundin arvokkaimmista ja ainutlaatuisimmista tietolähteistä. Niistä saadaan tietoa ja ohjausta merkittävään osaan Eurofoundin tutkimustyöstä.

Eurofound reagoi covid-19-kriisiin mukauttamalla tutkimustyötään, jotta se voisi seurata tilanteen kehittymistä pandemian aikana ja kerätä tietoja sen vaikutuksista EU:n kansalaisten elämään ja poliittisista toimista vaikutusten lieventämiseksi. Huhtikuussa 2020 virasto käynnisti ainutlaatuisen ja laajamittaisen sähköisesti toteutetun tutkimuksen Eläminen, työskentely ja covid-19. Tarkoituksena oli selvittää pandemian kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elin- ja työskentelytapoihin kaikkialla EU:ssa. Tavoitteena oli auttaa poliittisia päättäjiä päätöksissään, jotta kriisistä toivuttaisiin tasavertaisesti.

Seurantakeskukset

Myös Eurofoundin kolme seurantakeskusta osallistuvat aihealueilla tehtävään työhön, ja niiden tukena on Eurofoundin yhteyshenkilöverkosto , joka kattaa EU:n jäsenvaltiot ja Norjan. Verkoston avulla voidaan kerätä järjestelmällisiä ja verrattavissa olevia tietoja kansallisen tason realiteeteista ja kehityksestä.

Tilannekohtaisiin tietopyyntöihin vastaaminen

Eurofoundin tärkeimpien sidosryhmien ad hoc -tietopyyntöihin vastaaminen on keskeinen tehtävä uudella ohjelmakaudella. Tämän palvelun keskeisenä tavoitteena on varmistaa nopeus, joustavuus ja korkea laatu asiakaskohtaisten uusien ja tulevien tietotarpeiden täyttämisessä.

Katso kaikki ad hoc -kertomukset