Mitä teemme

Eurofound tukee Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun varmistamiseksi. Tutkimalla käytännön kokemuksia ja tunnistamalla onnistuneen muutoksen tekijöitä Eurofound pyrkii dokumentoimaan ja ymmärtämään muutosta ja kehittämään ideoita Euroopan kansalaisten elin- ja työolojen parantamiseksi.

Työohjelmat

Nykyinen ohjelma-asiakirja vuosille 2017–2020 kuvaa Eurofoundin suunniteltua työtä nelivuotisen ohjelmakauden aikana. Eurofound on valinnut kuusi strategista aihealuetta, joilla se toteuttaa toimenpiteitä tiedon tarjoamiseksi Euroopan unionin elin- ja työolojen lähentämiseksi parhaiten suoriutuviin maihin. Aihealueita ovat:

Neljä ensimmäistä ovat ydinalueita, joilla Eurofound on vakiinnuttanut asiantuntemustaan yli neljän vuosikymmenen ajan, ja jotka varmistavat viraston työn jatkuvuuden. Loput kaksi, digitaalinen aikakausi ja lähentyminen EU:ssa, tuovat uuden ulottuvuuden Eurofoundin toimintaan, koska ne sisältävät monialaisia haasteita ja esimerkinomaisia muutoksia, jotka todennäköisesti muuttavat Eurofoundin työn täysin keskeisillä aloilla. Näiden kuuden aiheen puitteissa Eurofound selvittää, miten elin- ja työoloja voi parantaa julkisella politiikalla ja lainsäädännöllä, työmarkkinaosapuolten toimilla ja työpaikkatason käytännöillä.

Monivuotisessa ohjelmassa vuosille 2017–2020 on erityinen työohjelma ohjelmakauden jokaiselle vuodelle. 

Katso kaikki monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat

Vuosikertomukset

Eläminen ja työskentely Euroopassa 2015 – 2018

Eläminen ja työskentely Euroopassa 2015–2018 -raporttiin on koottu Eurofoundin tärkeimpiä tutkimustuloksia eurooppalaisten elin- ja työoloista neljän viime vuoden eli kautensa päättäneen Euroopan parlamentin ja komission toimikauden ajalta.
Raportissa on haettu vastauksia elämistä ja työskentelyä koskeviin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä niin kansalaisille kuin myös päätöksentekijöille, ja siinä tuodaan esiin poliittisia päätöksiä vaativat asiat, joita kansalaiset toivovat. Eläminen ja työskentely Euroopassa 2015–2018 -raportin aiheet on ryhmitelty kahteen osiaan:miten tänä päivänä elämme ja miten tänä päivänä työskentelemmeTutustu raportin vuorovaikutteiseen esitykseen

Katso myös tulojen ja menojen hyväksyjän konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2018

Katso kaikki vuosikertomukset.

EU:n laajuiset kyselytutkimukset

Eurofoundin kolmella säännöllisesti toistettavalla yleiseurooppalaisella kyselytutkimuksella kerätään alkuperäistä ja täysin verrannollista tietoa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä joukon muita maita, tutkimuksesta riippuen. Näillä tutkimuksilla kerätyt tiedot mahdollistavat monien eri seikkojen perusteellisen analysoinnin. Tutkimuksia pidetään Eurofoundin arvokkaimpina ja ainutlaatuisina tietolähteinä. Niistä saadaan tietoa ja ohjausta merkittävään osaan Eurofoundin tutkimustyöstä.

Seurantakeskukset

Myös Eurofoundin kolme seurantakeskusta osallistuvat aihealueilla tehtävään työhön, ja niiden tukena on yhteyshenkilöverkosto, joka kattaa EU:n jäsenvaltiot ja Norjan. Verkoston avulla voidaan kerätä järjestelmällisiä ja verrannollisia tietoja kansallisen tason realiteeteista ja kehityksestä.

Ad hoc -tietopyyntöihin vastaaminen

Eurofoundin tärkeimpien sidosryhmien ad hoc -tietopyyntöihin vastaaminen on keskeinen tehtävä uudella ohjelmakaudella. Tämän palvelun keskeisenä tavoitteena on varmistaa nopeus, joustavuus ja korkea laatu asiakaskohtaisten uusien ja tulevien tietotarpeiden täyttämisessä.

Katso kaikki asiakaskohtaiset ja muut yksittäiset raportit