Kuudes Euroopan työolotutkimus: 2015

Datan visualisointi

EU:n ja jäsenvaltioiden työoloja, työpaikan laatua sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevaa dataa voidaan visualisoida, tarkastella ja vertailla Eurofoundin datan visualisointityökalulla.

Eurofoundin Euroopan työolotutkimuksessa annetaan kokonaiskuva Euroopan työelämästä eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä.  Tutkimuksessa tuodaan esille toimia, jotka voivat auttaa politiikan toimijoita ratkaisemaan Euroopan nykyisiä haasteita. Eurofound toteutti vuonna 2015 tämän vuonna 1991 aloitetun tutkimussarjan kuudennen tutkimuksen. Siinä haastateltiin lähes 44 000 työntekijää 35 maassa. Sen tulokset tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja monista aiheista, joita ovat muun muassa altistuminen fyysisille ja psykososiaalisille riskeille, työn organisointi, työ- ja yksityiselämän tasapaino sekä terveys ja hyvinvointi.

Tärkeimmät havainnot

Tutkimuksen mukaan sukupuoleen, työsuhteen laatuun ja ammattiin liittyvät rakenteelliset erot ja eriarvoisuus ovat yleisesti ottaen edelleen merkittäviä.  Joissakin työpaikan laadun näkökohdissa on kymmenen viime vuoden aikana edistytty vain vähän.

Kuudennen Euroopan työoloja koskevan tutkimuksen tiivistelmäraportti

Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin. Sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Euroopan työelämästä eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä.

Julkaiseminen: Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus – Tiivistelmäraportti

Raportissa ei tyydytä pelkästään mittaamaan työpaikan laatua objektiivisesti, vaan siinä tarkastellaan myös työntekijöiden omia arvioita työelämästään. Raportissa löydetään näin yhteyksiä työn laadun ja sellaisten tekijöiden välillä kuin sitoutuminen, taloudellinen turva, osaamisen ja taitojen kehittäminen, terveys ja hyvinvointi, työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä kestävyys.

Taustaa

Kuudes tutkimus on Eurofoundille tärkeä merkkipaalu: se perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin ja tarjoaa kokonaiskuvan Euroopan työpaikoilla vallinneista suuntauksista 25:n viime vuoden ajalta. Tutkimus kattaa 35 maata ja on siten laajin tähänastisista.

  • Vuonna 1991 tehty ensimmäinen tutkimus koski vain 12 maata.
  • Vuonna 1995 tehdyssä toisessa tutkimuksessa oli mukana 15 maata.
  • Kolmas tutkimus (2000) käsitti 16 maata (EU15 ja Norja), ja sitä laajennettiin vuonna 2001 kattamaan 10 EU:n ehdokasmaata.
  • Vuonna 2005 tehty neljäs tutkimus käsitti 25 EU:n jäsenvaltiota ja kaksi vuonna 2007 unioniin liittynyttä maata (Bulgaria ja Romania). Mukana olivat myös Kroatia, Turkki, Sveitsi ja Norja (yhteensä 31 maata).
  • Viidenteen tutkimukseen vuonna 2010 osallistuivat 27 EU-maata, Kroatia, Turkki ja Norja (Sveitsi ei ollut mukana). Lisäksi siihen osallistuivat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia eli kaikkiaan 34 maata.
  • Vuonna 2015 tehty kuudes tutkimus kattoi 28 EU:n jäsenvaltiota, viisi EU:n ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Sveitsin ja Norjan.

Menetelmät

Eurofoundin tutkimusyhteistyökumppani Ipsos NV haastatteli tilastollisesta otoksesta satunnaisvalinnalla valittuja työssäkäyviä ihmisiä, jotka edustivat yhteiskunnan poikkileikkausta. Otos oli 1 000–3 300 ihmistä maata kohti asukasluvusta ja kansallisista järjestelyistä riippuen.

Henkilökohtaiset haastattelut tehtiin haastateltavien kodeissa. Niissä esitettiin kattava luettelo työoloja koskevia kysymyksiä. (Kaikkia kerättyjä tietoja on käsitelty ehdottoman luottamuksellisesti, ja jokaisen haastateltavan henkilöllisyys on suojattu). Tarkempia tietoja tutkimusmenetelmistä on saatavilla verkossa.

Lisätietoja

Kuudennen Euroopan työolotutkimuksen mikrotiedot julkistetaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Eurofoundin toteuttamat tutkimustiedon jälkianalyysit julkaistaan vuodesta 2017 alkaen. Niissä tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa työaika, itsenäinen ammatinharjoittaminen, ikääntyminen, työntekijöiden sitoutuminen ja kehittäminen.

Lisätietoja Euroopan työolotutkimuksista saa Sophia MacGorisilta osoitteesta smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti