Ravnopravnost spolova

21 listopada 2021

Woman working in warehouse

Jednako postupanje prema muškarcima i ženama jedno je od temeljnih načela Europske unije od njezina osnutka. Načelo jednake plaće za jednak rad postalo je dio Ugovora iz Rima 1957. Europske institucije odonda redovito potvrđuju to načelo i promiču ga kao jednu od temeljnih vrijednosti EU-a.

Nedavna ažuriranja

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...
Top

Direktivom o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama iz 1976. to je načelo iznova pRead more

Direktivom o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama iz 1976. to je načelo iznova potvrđeno. Budući da sve više žena ulazi na tržište rada, EU i države članice ponovo potvrđuju svoju predanost promicanju ravnopravnosti spolova, napretku u obrazovanju žena i napretku u pogledu smanjivanja razlika u plaćama i stopama zaposlenosti među spolovima. Razmišljajući o budućnosti, Europska komisija osmislila je referentni okvir pod nazivom „Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016. – 2019.” koji se temelji na potrebi za povećanim naporima na svim razinama donošenja politika radi poboljšanja ravnopravnosti spolova. Njime se podupire i Europski pakt za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. – 2020. 

Rad Eurofounda

Eurofound provodi transverzalni pristup rodno osviještene politike u svojim istraživanjima u područjima radnih uvjeta, industrijskih odnosa, promjena na tržištu rada, kvalitete života i javnih usluga. Na primjer, plaća i dohodak, skrb, sudjelovanje u zapošljavanju, dopusti, vještine i osposobljavanje, organizacija rada, radno vrijeme i ravnoteža između poslovnog i privatnog života neke su od tema koje se iz perspektive spola proučavaju u različitim područjima Eurofoundova rada, uključujući paneuropska istraživanja i redovito izvješćivanje na nacionalnoj razini.

Ključni doprinosi

U izvješću na temu obrazaca radnog vremena za održivi rad koje je nedavno objavio Eurofound iz perspektive spola i životnog ciklusa s jedne se strane preispituje povezanost između obrazaca radnog vremena, ravnoteže između poslovnog i privatnog života te preferencija u pogledu radnog vremena, a s druge strane povezanost sa zdravljem i dobrobiti radnika.

Eurofound je proveo istraživanje u kojem se istražuju obrasci društvene pokretljivosti u EU-u, uzimajući u obzir prepreke jednakim mogućnostima i politikama za promicanje društvene pokretljivosti. U istraživanju se analiziraju obrasci društvene pokretljivosti posebno za muškarce i posebno za žene, pri čemu se naglašavaju i ističu sve važniji obrasci društvene pokretljivosti prema spolu u različitim zemljama.  

U prethodnom istraživanju o razlikama u stopama zaposlenosti s obzirom na spol istražuju se obilježja i posljedice razlika u sudjelovanju na tržištu rada s obzirom na spol, kao i potencijalni načini smanjivanja tih razlika.

Aktualno: Razlike u stopama zaposlenosti s obzirom na spol: izazovi i rješenja

11. listopada 2016. – sudjelovanje žena na tržištu rada u Europskoj uniji povećalo se tijekom posljednjih desetljeća te je u 2014. bilo veće od 70 %. Unatoč tome, stope zaposlenosti i sudjelovanja žena i dalje su niže od stopa muškaraca u gotovo svim državama članicama. U ovom izvješću istražuju se glavna obilježja i posljedice razlika s obzirom na spol u sudjelovanju na tržištu rada. Zaključak je da je ukupan trošak niže stope zaposlenosti žena u 2013. bio 370 milijardi EUR, odnosno 2,8 % BDP-a EU-a. U izvješću se razmatraju i politike i mjere usmjerene na poticanje sudjelovanja žena na tržištu rada, što bi moglo biti ključno za smanjivanje razlika između muškaraca i žena.
Razlike u stopama zaposlenosti s obzirom na spol: izazovi i rješenja

Sve veće sudjelovanje žena na tržištu rada potaknulo je promjene u načinu na koji se europske organizacije socijalnih partnera suočavaju s pitanjima povezanima sa spolovima. Istraživanje je procijenilo i ulogu europskih socijalnih partnera u unapređenju ravnopravnosti spolova u EU-u.

Europski centar za praćenje poslova (EJM) analizira profesionalnu segregaciju prema spolu i nejednakost u plaćama. Ravnopravnost spolova obuhvaćena je i redovitim ažuriranjima o plaćama i radnom vremenu u cijelom EU-u i redovitom izvješćivanju na nacionalnoj razini putem Eurofoundova Europskog opservatorija radnog vijeka.

Rezultati istraživanja

Cilj je Eurofoundova Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) pružiti široku sliku o položaju muškaraca i žena na radnom mjestu u Europi. U posljednjim anketama rodno osviještene politike bile su jedna od najvažnijih tema. Istraživanje prati niz pitanja u pogledu profesionalnih, sektorskih, vremenskih razlika i razlika u plaći, kao i ravnotežu između poslovnog i privatnog života te zdravlje i dobrobit. Rezultati šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima provedenog 2015. upućuju na nejednakosti i razlike u pogledu spola, radnog statusa i zanimanja.

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) obuhvaća dimenziju spola u odnosu na pitanja kao što su zapošljavanje, dohodak, obrazovanje, obiteljske odgovornosti i odgovornosti u pogledu skrbi, zdravlje i ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) izvješćuje o pitanju ravnoteže spolova u odnosu na politike i prakse na radnim mjestima diljem Europe, uključujući radno vrijeme i uzimanje dopusta.

Indeks ravnopravnosti spolova

Eurofound surađuje s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) u pogledu tema povezanih sa spolom, a podaci iz Europskog istraživanja o radnim uvjetima i Europskog istraživanja o kvaliteti života uključeni su u EIGE-ov indeks ravnopravnosti spolova.

Izvori

Read less
  • Publications (619)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap