Lyčių lygybė

22 Rugsėjis 2021

Woman working in warehouse

Vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra pagrindinis Europos Sąjungos principas nuo jos sukūrimo pradžios. 1957 m. vienodo darbo užmokesčio principas buvo įtvirtintas Romos sutaRead more

Vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra pagrindinis Europos Sąjungos principas nuo jos sukūrimo pradžios. 1957 m. vienodo darbo užmokesčio principas buvo įtvirtintas Romos sutartyje. Nuo to laiko Europos institucijos reguliariai patvirtina šį principą ir stiprina jį kaip pagrindinę ES vertybę.

Read less

Naujausi pakeitimai

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal

With its proposed directive on gender pay transparency, the European Commission has significantly bolstered the set of...
Top

Šis principas dar kartą įtvirtintas 1976 m. Direktyvoje dėl vienodo požiūrio į vRead more

Šis principas dar kartą įtvirtintas 1976 m. Direktyvoje dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris. Kadangi vis daugiau moterų dalyvauja darbo rinkoje, ES ir valstybės narės patvirtina savo įsipareigojimą skatinti lyčių lygybę, siekti, kad daugiau moterų įgytų aukštąjį išsilavinimą, ir stengtis panaikinti skirtumus, susijusius su vyrų ir moterų darbo užmokesčiu ir užimtumu. Žvelgiant į ateitį, Europos Komisija parengė „Strateginę veiklą siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“, kuria remiamasi kaip orientacine sistema, pagrindžiančia poreikį visais politikos formavimo lygmenimis dėti daugiau pastangų siekiant didinti lyčių lygybę. Šioje veikloje taip pat prisidedama prie 2011–2020 m. Europos lyčių lygybės pakto įgyvendinimo. 

EUROFOUND atliktas darbas

EUROFOUND įgyvendina lyčių aspekto integravimo požiūrį, kuris yra kompleksinio pobūdžio ir apima EUROFOUND tyrimo sritis, susijusias su darbo sąlygomis, darbo santykiais, darbo rinkos pokyčiais, gyvenimo kokybe ir viešosiomis paslaugomis. Pavyzdžiui, tokios temos kaip darbo užmokestis ir pajamosglobadalyvavimas darbo rinkojeatostogosįgūdžiai ir mokymasdarbo organizavimasdarbo laikas ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, be kita ko, lyčių lygybės požiūriu yra aptariamos įvairiose EUROFOUND darbo srityse, Europos lygmens tyrimuose ir nacionaliniu lygmeniu teikiamose reguliariose ataskaitose.

Svarbiausias indėlis

Neseniai EUROFOUND parengtoje ataskaitoje apie darbo laiko modelius, taikomus siekiant tvaraus darbo, lyčių lygybės ir viso gyvenimo aspektais nagrinėjamos sąsajos tarp, viena vertus, darbo laiko modelių, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir pageidaujamo darbo laiko ir, kita vertus, darbuotojų sveikatos ir gerovės.

EUROFOUND atliko tyrimą, kuriame nagrinėjami socialinio judumo visoje ES modeliai ir analizuojamos su lygiomis galimybėmis susijusios kliūtys bei tokių galimybių skatinimo politika. Tyrime pateikiama atskira vyrų ir moterų socialinio judumo modelių analizė, taip pabrėžiami ir išryškinami vis didesnę svarbą lyčių požiūriu įgaunantys socialinio judumo modeliai skirtingose šalyse.  

Ankstesniame tyrime dėl vyrų ir moterų užimtumo skirtumo nagrinėjami lyčių dalyvavimo darbo rinkoje skirtumų požymiai ir pasekmės, taip pat galimi šių skirtumų šalinimo būdai.

Susijusi medžiaga: vyrų ir moterų užimtumo skirtumas. Iššūkiai ir sprendimai

2016 m. spalio 11 d. – Moterų dalyvavimas Europos Sąjungos darbo rinkoje pastaraisiais dešimtmečiais tapo aktyvesnis ir 2014 m. perkopė 70 proc. Vis dėlto moterų užimtumas ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis vis dar žemesnis nei vyrų beveik visose valstybėse narėse. Ataskaitoje nagrinėjamos pagrindinės su dalyvavimu darbo rinkoje susijusios lyčių nelygybės ypatybės ir pasekmės. Joje nustatyta, kad bendri nuostoliai dėl mažesnio moterų užimtumo lygio 2013 m. sudarė 370 mlrd. EUR, arba 2,8 proc. ES BVP. Be to, ataskaitoje nagrinėjama politika ir priemonės, kuriomis siekiama skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, nes tai gali būti labai svarbus veiksnys norint panaikinti lyčių nelygybę įvairiose srityse.
Vyrų ir moterų užimtumo skirtumas. Iššūkiai ir sprendimai.

Aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje paskatino pokyčius, susijusius su tuo, kaip Europos socialinių partnerių organizacijos sprendžia su lyčių lygybe susijusius klausimus. Tyrime taip pat įvertintas ES socialinių partnerių skatinant lyčių lygybę ES vaidmuo.

Europos darbo vietų stebėjimo centre (EJM) analizuojamas profesijų pasiskirstymas pagal lytį ir darbo užmokesčio skirtumus. Lyčių lygybės klausimai taip pat aptariami reguliariai atnaujinamoje informacijoje apie darbo užmokestį ir darbo laiką ES, taip pat nacionalinio lygmens reguliariose ataskaitose, kurios teikiamos EUROFOUND Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnybai.

Tyrimo duomenys

EUROFOUND Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST) tikslas – pateikti platesnį Europoje dirbančių vyrų ir moterų padėties vaizdą. Naujausiuose klausimynuose lyčių aspekto integravimas yra svarbi tema. Tyrime stebimi įvairūs klausimai: profesiniai, sektorių, darbo laiko ir darbo užmokesčio skirtumai, taip pat profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir sveikata bei gerovė. 2015 m. atlikus šeštąjį EDST, paaiškėjo su lytimi, užimtumo statusu ir profesija susijusi lyčių nelygybė ir skirtumai.

Europos gyvenimo kokybės tyrimas (EGKT) taip pat apima lyčių aspektą, kuris aptariamas atsižvelgiant į tokius klausimus kaip užimtumas, pajamos, išsilavinimas, šeimos ir globos pareigos, sveikata bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Europos įmonių apklausoje (EĮA) aptariamas lyčių pusiausvyros klausimas atsižvelgiant į darbo vietų politiką ir praktiką Europoje, įskaitant darbo laiką ir atostogų panaudojimą.

Lyčių lygybės indeksas

Nagrinėdamas su lyčių lygybe susijusias temas, EUROFOUND bendradarbiauja su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), o EDST ir EGKT duomenys panaudojami rengiant EIGE lyčių lygybės indeksą.

Ištekliai

Read less
  • Publications (617)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap