Darbo užmokestis ir pajamos

30 Kovas 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Darbo užmokestis ir pajamos yra pagrindinis darbo santykių ir gyvenimo kokybės aspektas. Dėl krizės sukeltų ekonominių ir visuomeninių pokyčių šiam klausimui ES lygmeniu skirta dar daugiau dėmesio.

Naujausi pakeitimai

Wealth distribution and social mobility

This report explores the distribution of household wealth in the EU Member States and analyses the role of wealth in...

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication includes individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...
Top

 Europos socialinių teisių ramstyje išdėstyti ES įsipareigojimai darbo užmokesčio srityje: darbuotojų teisė į sąžiningą darbo užmokestį, kuriuo užtikrinamas deramas gyvenimo lygis; užtikrinamas minimalus darbo užmokestis; užkertamas kelias dirbančiųjų skurdo atsiradimui.

Read more

 Europos socialinių teisių ramstyje išdėstyti ES įsipareigojimai darbo užmokesčio srityje: darbuotojų teisė į sąžiningą darbo užmokestį, kuriuo užtikrinamas deramas gyvenimo lygis; užtikrinamas minimalus darbo užmokestis; užkertamas kelias dirbančiųjų skurdo atsiradimui.

EUROFOUND atliktas darbas

EUROFOUND, atsižvelgdamas į besikeičiančias ekonomines aplinkybes visoje Europoje, reguliariai teikia ataskaitas apie įvairius su darbo užmokesčiu ir pajamomis susijusius aspektus.

Darbo užmokesčio stebėsena

Per savo Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnybą („EurWORK“) EUROFOUND vienoje vietoje pateikia įvairią informaciją apie darbo užmokestį. Reguliariai teikiant ataskaitas galima įgyti daugiau stebėjimo duomenų apie kolektyvinį darbo užmokestį, todėl galima stebėti tendencijas. EUROFOUND reguliariai skelbia aktualią atnaujintą informaciją apie įstatyme nustatytą minimalų ir kolektyvinį darbo užmokestį. EUROFOUND taip pat stebi nacionalinio lygmens pokyčius susijusius su darbo užmokesčio nustatymo mechanizmais, vienodu darbo užmokesčiu, kintamu darbo užmokesčiu, mažu darbo užmokesčiu ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu.

Šalių informacijos suvestinės apie profesinį gyvenimą apima duomenis apie nacionalinį darbo užmokestį, kurie yra reguliariai atnaujinami. „EurWORK“ tvarko dvi duomenų apie darbo užmokestį bazes (žr. šaltinių skiltį toliau).

EUROFOUND Europos darbo vietų stebėjimo centras (EJM) vertina užimtumo pokyčius pagal darbo pobūdį ir atsižvelgia į įvairias kokybines priemones, įskaitant darbo užmokestį. Visų pirma centras padeda sužinoti daugiau apie užimtumo poliarizacijos reiškinį, t. y. mastą, kuriuo užimtumo augimas yra labiau tikėtinas atsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią darbo užmokesčio pasiskirstymą, palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu.  

Tyrimo duomenys

Vykdant EUROFOUND tyrimus taip pat stebimos darbo užmokesčio sąlygos ES. Darbo užmokestis yra pagrindinis EUROFOUND tyrimų, per kuriuos vertinama darbo kokybė, aspektas. Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) darbo užmokestis yra vienas iš septynių darbo kokybės rodiklių. EDST taip pat pateikiama informacija apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Susipažinkite su EDST interaktyvia duomenų vizualizacijos priemone.

Europos gyvenimo kokybės tyrimo (EGKT) metu stebimas pajamų poveikis gyvenimo lygiui ir kaip pajamų nelygybė yra susijusi su socialine sanglauda bei gerove. Tyrime analizuojama, kokį poveikį krizė padarė šeimoms, nagrinėjama mažas pajamas gaunančių šeimų padėtis, namų ūkio skola ir grupės, kurioms kyla skurdo rizika. EGKT metu taip pat renkama informacija apie pajamas, gaunamas išėjus į pensiją, ir profesinio gyvenimo pailginimo galimybės. Susipažinkite su EGKT interaktyvia duomenų vizualizacijos priemone.

Europos įmonių apklausos (EĮA) metu renkama informacija apie įvairių įmonėse naudojamų darbo užmokesčio sistemų naudojimą, taip pat duomenys apie šių įmonių darbuotojus, kuriems taikomi kolektyviniai susitarimai dėl darbo užmokesčio. Informacija sudaro sąlygas nustatyti ryšį tarp kintančio darbo užmokesčio ir derybų dėl darbo užmokesčio bei informacijos apie darbo organizavimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, tiesioginį darbuotojų dalyvavimą ir socialinį dialogą, taip pat ryšį su darbo rezultatais ir gerove darbo vietoje.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1030)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Minimum wages: Annual review 2021

Publication Birželis 2021

Overtime: Exploring the issues

Publication Rugsėjis 2021