Viešosios paslaugos

19 Balandis 2021

Viešosios paslaugos tokiose srityse, kaip  sveikatos priežiūra, švietimas, socialinė rūpyba ir transportas, yra būtinos norint užtikrinti gerą socialinę apsaugą, socialinę sanglaudą ir socialinę Read more

Viešosios paslaugos tokiose srityse, kaip  sveikatos priežiūra, švietimas, socialinė rūpyba ir transportas, yra būtinos norint užtikrinti gerą socialinę apsaugą, socialinę sanglaudą ir socialinę įtrauktį. Tačiau jų sėkmę kintančioje visuomeninėje ir demografinėje aplinkoje lemia paslaugų kokybė ir galimybė jomis naudotis.

Politikos formuotojams keliamas uždavinys užtikrinti, kad sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos būtų kuriamos ir teikiamos atsižvelgiant į įvairius piliečių poreikius. Tas iššūkis padidėjo dėl didelių finansinių apribojimų pastaraisiais metais, dėl didėjančios paklausos ir iš dalies dėl pabėgėlių antplūdžio į Europą. Taip pat kyla ir naujų klausimų, susijusių ne tik su paslaugų prieinamumu ir kokybe. Be kita ko, tai rizika, kad, pradėjus naudotis naujais skaitmeniniais paslaugų teikimo kanalais, gali būti izoliuotos jau ir taip palankių sąlygų neturinčios bendruomenės, taip pat gali būti sunku užtikrinti teisę gauti paslaugas ir paslaugų kokybės standartus.

2013 m. Komisijos paskelbtame Socialinių investicijų dokumentų rinkinyje valstybės narės raginamos daugiau akcentuoti kokybiškas viešąsias paslaugas. Be to, 2015 m. patvirtintoje Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje akcentuojama, kad viešųjų paslaugų modernizavimas yra būdas skatinti konkurencingumą. Norint didinti išlaidų veiksmingumą ir paslaugų kokybę, būtina diegti naujas technologijas, viešąsias paslaugas internetu ir užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą. 2017 m. balandžio mėn. Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramsčio dokumentų rinkinį. Tarp pagrindinių jame numatytų principų – teisė į kokybišką švietimą, ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, sveikatos apsaugą, socialinį būstą ir kitas svarbiausias paslaugas.

Read less

Naujausi pakeitimai

Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States

This report examines policy developments in EU Member States aimed at supporting the inclusion of people with...

Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020

The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact on the accessibility of health, education and care services for all...

Protecting access to healthcare during COVID-19 and beyond

Healthcare providers have been overwhelmed by the demand for COVID-19-related care. Medical appointments and treatments...
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Eurofound apskritai nagrinėja piliečių poreikius ir ypatingą dėmesį skiria jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, fizinės ar psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims, taip pat asmenims, kilusiems iš migrantų šeimų. Jis stebi ir analizuoja viešųjų paslaugų pokyčius, kuriuos lemia biudžeto apribojimai, politikos pokyčiai ir technologijų bei skaitmeninimo pažanga. Rengdamas atvejų tyrimus, Eurofound savo viešųjų paslaugų tyrimuose taip pat nagrinėja paslaugų teikėjų požiūrį ir tai, kaip jie reaguoja į kintančius klientų poreikius.

Svarbiausias indėlis

Vykdydamas Europos gyvenimo kokybės tyrimą (EGKT), Eurofound nagrinėja krizės poveikį Europos visuomenei ir tai, kaip europiečiai vertina savo visuomenės ir jų viešųjų paslaugų kokybę. Išsamiuose tyrimuose nagrinėjamos kelios pagrindinės temos, įskaitant ekonomikos krizės ir socialinės sistemos reformų poveikį gyvenimo lygiui  bei visuomenės kokybei.

Be kita ko, pasinaudojant EGKT duomenimis tyrime vertinama socialinė nelygybė keturiose svarbiausiose gyvenimo srityse: sveikatos, gyvenimo lygio, našios ir vertinamos veiklos, taip pat asmeninio, šeimos ir socialinio gyvenimo. Be to, analizėje dėmesys sutelkiamas į šeimas: nagrinėjami vaikų turinčių skirtingų tipų šeimų gyvenimo kokybės pokyčiai ir lyginamas jų gyvenimo lygis ir socialinė padėtis. 

Taip pat domimasi prastų gyvenimo sąlygų socialiniu ir ekonominiu poveikiu bei padariniais, taip pat privačių ligoninių paslaugų plitimu Europoje. Be to, viena iš diskusijų temų yra tai, kaip didėjantis judžių piliečių srautas veikia ES valstybių narių viešąsias paslaugas.

Tarp Eurofound svarbių temų – jaunimo socialinės įtraukties skatinimo priemonės ir Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo patirtis. Be to, vis daugiau dėmesio ES politikos diskusijose ir Eurofound tyrimuose skiriama teisei į ikimokyklinį ugdymą bei priežiūros paslaugas ir tokių paslaugų kokybei.

Naudojantis 2016 m. atlikto ketvirtojo EGKT tyrimo duomenimis, Eurofound tyrimuose bus nagrinėjama, kaip viešosios paslaugos atitinka socialinių grupių poreikius, kad politikos formuotojai galėtų teikti reikiamas ir tinkamas socialines paslaugas. Eurofound vertins skaitmeninį poveikį įvairiais visuomeniniais bei geografiniais pjūviais ir nagrinės, kaip naujosios technologijos gali padėti kurti ir teikti sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.

Read less
  • Publications (187)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence