2013. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums

Eiropas uzņēmumiem ir noteicošā loma krīzes pārvarēšanā un ilgtspējīgas, iekļaujošas un gudras izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā. Trešajā kārtā galvenā uzmanība tiek pievērsta darba organizācijai, jauninājumiem darbavietā, darbinieku līdzdalībai un sociālajam dialogam. Šajā apsekojumā tiks kartētas dažādās Eiropas darbavietās izmantotās prakses un veids, kā tās tiek apspriestas un kā par tām panāk vienošanos darbavietu līmenī, kā arī to rezultāti. Šī anketa tika sagatavota sadarbībā ar Eurofound ieinteresētajām personām un attiecīgo jomu ekspertiem.

Trešo Eiropas uzņēmumu apsekojumu veica Gallup Europe, un tas aptvēra kopumā 32 valstis (27 ES dalībvalstis un Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Melnkalni un Turciju). Visās 32 valstīs kopumā aptaujāto skaits ir 29 950, t.i., katrā valstī no 300 līdz 1650 atkarībā no valsts lieluma. Intervijas notika no 2013. gada februāra līdz maijam un, tāpat kā iepriekšējos apsekojumos, tās bija telefonintervijas ar vadītājiem un darbinieku pārstāvjiem, kuras tika rīkotas valsts valodā(-s).

Kvalitātes kontrole ir svarīgs visu Eurofound apsekojumu komponents, un apsekojuma trešās kārtas visos posmos tiks veikti pasākumi augstas kvalitātes nodrošināšanai.

Anketas visās valodās ir pieejamas, un vēl šogad tiks publicēta papildinformācija, kas attiecas uz metodoloģiju.