Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

3 Marts 2022

Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darbaRead more

Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darba programmā. Eurofound turpinās darboties kā ekspertu centrs, lai uzraudzītu un analizētu galvenās tendences un noteicošos faktorus dzīves un darba apstākļu augšupejošas konverģences sasniegšanai un ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai ES. Covid-19 pandēmija rada vēl nebijušu izaicinājumu ES ekonomiskajai un sociālajai noturībai, uzsverot jau sasniegto konverģences modeļu attīstības nestabilitāti.

Nākamo četru gadu laikā Eurofound sniegs svarīgu ieskatu par izaicinājumiem un perspektīvām sociālās kohēzijas un konverģences jomā ES, palīdzot nodrošināt, lai tās ekonomika un sabiedrība būtu noturīga pret satricinājumiem nākotnē. Eurofound paplašinās savu iepriekšējo gadu darbu saistībā ar augšupejošās konverģences tematu, īpašu uzmanību pievēršot jaunas nevienlīdzības iespējamam pieaugumam iedzīvotāju vidū un tam, kā risināt krīzes radītās sociālās kohēzijas problēmas. Aģentūra regulāri ziņos par augšupejošās konverģences tendencēm sociāli ekonomiskajā dimensijā, kā arī dimensijās, kas dalībvalstu un reģionu līmenī ir noteiktas Eiropas sociālo tiesību pīlārā, vienlaikus salīdzinot arī ES ar citām attīstītajām valstīm.

Izpētot ekonomiskās un sociālās konverģences virzītājspēkus un sekas, Eurofound pievērsīs uzmanību virknei faktoru: sociālajiem ieguldījumiem, mobilitātei un institucionālajam regulējumam, regulējumam, labklājības sistēmām, institucionālajai kvalitātei un sabiedriskajiem pakalpojumiem sociālajam dialogam un strukturālajām reformām. Pētījumā tiks pārbaudīta ES reakcijas efektivitāte uz pandēmiju ekonomiskās un sociālās konverģences jomā. Tajā tiks apsvērta arī situācija eurozonā, kā arī pievērsta uzmanība tam, kā darba attiecību procesi ietekmē konverģenci.

Eurofound pētīs sociālās kohēzijas tendences un virzītājus Eiropas Savienībā, jo īpaši pārbaudot, kā Covid-19 pandēmija ir akcentējusi esošo nevienlīdzību vai izraisījusi jaunu, skarot sabiedrību plašāk vai konkrētas iedzīvotāju grupas. Analīzē galvenā uzmanība tiks pievērsta ekonomiskajām, sociālajām un veselības aprūpes atšķirībām gan darba tirgū, gan attiecībā uz tādu svarīgu preču un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti kā veselības aprūpe, mājokļi, izglītība un sociālā aizsardzība . Tiks pētīta saikne starp nevienlīdzību, uzticību institūcijām un neapmierinātību. Vēl citas interesējošās jomas ir migrācija , integrācija un sabiedrības saspīlējums.

Pētījuma rezultāti, kas tiks iegūti šī pasākuma rezultātā, veicinās dažādu Eiropas Komisijas un Nodarbinātības komitejas (EMCO), Sociālās aizsardzības komitejas (SPC), Ekonomikas un finanšu komitejas (EFC), Padomes un Eiropas Parlamenta dažādu dienestu darbu, tostarp attiecībā uz Eiropas pusgadu.

“Covid-19 krīze ir izvirzījusi augšupējas konverģences jēdzienu politisko debašu centrā…. Augšupvērsta konverģence ir svarīga Savienības stabilitātei. Nespēja apsolīt augšupejošu konverģenci var apdraudēt Savienības darbību un radīt politisku neapmierinātību ar Eiropas Savienības projektu.”

Masimiliano Masčerini [Massimiliano Mascherini] Sociālās politikas nodaļas vadītājs

Read less

Jaunākās izmaiņas

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāro problēmu risināšana

Top

Eurofound pētījuma mērķis ir atbalstīt politikas pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu augšupejošu ekonomisko un sociālo konverģenci, mazinātu daudzdimensionālo nevienlīdzību un izstrādātu iniciatīvas sociālās kohēzijas stiprināšanai, palīdzot risināt problēmas, ar kurām saistībā ar Covid-19Read more

Eurofound pētījuma mērķis ir atbalstīt politikas pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu augšupejošu ekonomisko un sociālo konverģenci, mazinātu daudzdimensionālo nevienlīdzību un izstrādātu iniciatīvas sociālās kohēzijas stiprināšanai, palīdzot risināt problēmas, ar kurām saistībā ar Covid-19 saskaras ES un valstu līmenī. Izmeklējot pandēmijas atveseļošanās programmas Eiropas līmenī un to ietekmi uz ekonomisko un sociālo konverģenci, Eurofound mērķis ir informēt politikas veidotājus par veidiem, kā veicināt konverģenci un dažādu iniciatīvu efektivitāti. Pētījumi par sociālo kohēziju ir paredzēti, lai veicinātu debates par veidiem, kā veicināt politiku taisnīgākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošanai.

Aģentūras darba programma ir saskaņota ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem, tieši balstoties uz vairākām galvenajām politikas jomām, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālo Eiropu. Jo īpaši pētījumi ir saistīti ar ES mērķi attiecībā uz ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo konverģenci un centīsies atbalstīt debates par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tā īstenošanu un uzraudzības lomu, kā arī par Ekonomikas un monetārās savienības reformu. Secinājumi par uzticēšanos var sekmēt iniciatīvas saistībā ar debatēm par Eiropas nākotni.

Read less

Politikas galvenie ziņojumi

Top

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

Read more

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

  • Ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā konverģence ir Eiropas ilgtermiņa stabilitātes pamatā, un tai vajadzīga integrēta pieeja Eiropas mērogā.
  • Dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko un sociālo rādītāju dēļ tiek apdraudēta kopējā labklājība, kā arī pienācīgi dzīves un darba apstākļi, tāpēc ir svarīgi uzraudzīt konverģences tendences ES un īstenot politiku, lai izvairītos no atšķirībām.
  • Pirms Covid-19 Eiropa sešus gadus bija piedzīvojusi nepārtrauktu ekonomikas izaugsmi, absorbējot 2008. gada krīzes kritumu un reģistrējot augšupejošu konverģenci tādās jomās kā nodarbinātība un nabadzības risks. Bet ne visas dalībvalstis guva vienādu labumu, un reģionālās atšķirības pieauga.
  • Covid-19 pandēmija var vēl vairāk palielināt nevienlīdzību starp dalībvalstīm un starp sociālekonomiskajām grupām. Tas pārbaudīs dalībvalstu ekonomisko un sociālo noturību pret ekonomisko un sociālo atšķirību risku Eiropas Savienībā. Šīs pieaugošās atšķirības var ietekmēt arī ES stabilitāti un uzsver nepieciešamību pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un skaidri paziņot par šiem pasākumiem ES pilsoņiem.
  • Krīzes laikā arī turpmāk liela uzmanība būtu jāpievērš tam, lai saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos valstu un Eiropas iestādēm, jo Covid-19 kontroles pasākumu ievērošana lielā mērā ir atkarīga no uzticēšanās iestādēm un zinātnieku ieteikumiem. Arī tas, ka respondenti, kuri guva labumu no atbalsta pasākumiem, atzina, ka ir pieaugusi viņu uzticēšanās iestādēm, pauž skaidru vēstījumu valstu valdībām un ES.
Read less

Pašreizējie un notiekošie pētījumi

Top

2021. gadā Eurofound turpinās izpētīt Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ekonomisko un sociālo konverģenci, kā arī uz ekonomisko un sociālo nevienlīdzību Eiropā, galveno uzmanību pievēršot ienākumiem, nodarbinātībai, izglītībai un veselīRead more

2021. gadā Eurofound turpinās izpētīt Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ekonomisko un sociālo konverģenci, kā arī uz ekonomisko un sociālo nevienlīdzību Eiropā, galveno uzmanību pievēršot ienākumiem, nodarbinātībai, izglītībai un veselībai. Tas regulāri sniegs atjauninājumus par augšupejošu konverģenci Eiropas un reģionālā līmenī tajās dimensijās, kas izklāstītas Eiropas sociālo tiesību pīlārā un tam pievienotajā sociālo rezultātu pārskatā.

Īpašu uzmanību pievēršot Covid-19 ģeogrāfiskajai atšķirībai un ietekmei, Eurofound pētījumos tiks pētīti gan augšupejošas konverģences, gan sociālās kohēzijas virzītājspēki. Tiks pārskatīta atveseļošanās programmu ietekme un politika, lai stiprinātu noturību, veicinātu ilgtspējīgu augšupejošu konverģenci un atbalstītu nevienlīdzības mazināšanu.

Eurofound arī pētīs, kā sociālā kohēzija Eiropā ir attīstījusies laika gaitā. Turklāt, izmantojot tiešsaistes aptaujas Living, working and COVID-19 datus, tiks pētīta pandēmijas ietekme uz sociālo kohēziju un uzticēšanos dažādām sabiedrības grupām, un rezultāti tiks salīdzināti dalībvalstu līmenī, lai izgaismotu līdzības un atšķirības.

Visbeidzot, pasākuma ietvaros tiks pētīts, vai un kā darba attiecību procesi, jo īpaši koplīgumu slēgšana, ietekmē dažu rezultātu, piemēram, darba algu un darba laika, konverģenci.

Konverģences tīmekļa krātuvi turpinās atjaunināt un attīstīt tālāk.

Turpmāk norādītajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs par šo tematu.

Read less
  • Publikācijas (43)
  • Dati
  • Pašreiz notiekošais darbs (4)

Pašreiz notiekošais darbs

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.