Tāldarbs

10 Janvāris 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Tāldarbs ir tāds darba organizācijas režīms, kurā darbs tiek veikts ārpus darba vietas, parastā gadījumā ārpus darba devēja telpām, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijaRead more

Tāldarbs ir tāds darba organizācijas režīms, kurā darbs tiek veikts ārpus darba vietas, parastā gadījumā ārpus darba devēja telpām, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Tāldarba raksturīgās iezīmes ir datoru un telesakaru izmantošana, lai mainītu ierasto darba atrašanās vietu, biežums, kādā darbinieks veic darbu ārpus darba devēja telpām, un to vietu daudzums, no kurām darbinieki var strādāt attālināti (mobilitāte).

Kas attiecas uz mobilitāti, mobilo darbu IKT jomā var definēt kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, piemēram, viedtālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru un/vai stacionāro datoru izmantošanu darbā, ko veic ārpus darba devēja telpām un kas lielākoties nav atkarīgs no atrašanās vietas. Mobilo darbu varētu uzskatīt par tāldarba variāciju. Izmantojot terminu mobilais darbs IKT jomā, uzsvars tiek likts uz faktu, ka darbinieki strādā vairākās vietās un izmanto IKT, lai pievienotos kopīgai uzņēmuma datorsistēmai.

Atšķirīga tāldarba/mobilā darba IKT jomā (TIKTM) intensitāte vai biežums un dažādās vietas, no kurām darbs ir iespējams, var atšķirīgi ietekmēt darba apstākļus.

Read less

Jaunākās izmaiņas

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Tāldarba pieaugums Ietekme uz darba apstākļiem un noteikumiem

Šajā ziņojumā ir izklāstīts Eurofound pētījums par tāldarbu Covid-19 pandēmijas laikā 2020.–2021. gadā. Tajā ir pētītas...

ES konteksts

Top

IKT ir krasi mainījušas darbu un dzīvi 21. gadsimtā. Sasniegumi IKT jomā ir pavēruši ceļu jauniem darba veidiem. Tāldarbs un mobilais darbs IKT jomā ir iekļauti elastīgu darba nosacījumu paketē, kuras mērķis ir modernizēt darba organizāciRead more

IKT ir krasi mainījušas darbu un dzīvi 21. gadsimtā. Sasniegumi IKT jomā ir pavēruši ceļu jauniem darba veidiem. Tāldarbs un mobilais darbs IKT jomā ir iekļauti elastīgu darba nosacījumu paketē, kuras mērķis ir modernizēt darba organizāciju. Politikas veidotāji daudzās ES valstīs risina debates par straujajām pārmaiņām attiecībā uz to, kā mēs strādājam, un tā izraisīto domino efektu citos mūsu ikdienas dzīves aspektos, piemēram, darba organizācija, darba un privātās dzīves līdzsvars, veselība un labjutība.

Eiropas sociālais Nolīgums par darbu ārpus uzņēmuma telpām, ko 2002. gadā parakstījuši ES līmeņa sociālie partneri, definēts tāldarbs un nosacīts vispārējais satvars Eiropas līmenī attiecībā uz tāldarba veicēju darba apstākļiem. Tā mērķis ir panākt līdzsvaru starp prasībām pēc elastības un drošības, kas ir kopīgas darba devējiem un darbiniekiem. Kopš tā laika jaunākie tehnoloģijas sasniegumi ir veicinājuši šādas darba organizācijas veida attīstību un bruģējuši ceļu uz augstāku darbinieku mobilitātes līmeni attālinātā darba veikšanai.

ES līmeņa sociālie partneri 2020. gada jūnijā parakstīja pamatnolīgumu par digitalizāciju, kurā izklāstīti attiecīgie noteikumi par pieslēgšanās un atslēgšanās kārtību, kas īstenojams valsts līmenī saskaņā ar procedūrām un praksi, kas raksturīga darba devējiem un darbiniekiem dalībvalstīs.

Eiropas Parlaments 2021. gada janvārī pieņēma rezolūciju, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu, kas tiem, kuri strādā digitāli, ļautu būt bezsaistē ārpus darba laika. Tajā vajadzētu noteikt minimālās prasības attiecībā uz attālināto darbu un precizēt darba apstākļus, stundas un atpūtas laiku.

Covid-19 pandēmijas dēļ daudzi darba devēji un darbinieki kopš 2020. gada sākuma ir pārslēgušies uz tāldarbu, kas potenciāli var mainīt veidu, kā mēs nākotnē strādājam. Šī pāreja ne tikai paver iespējas uzņēmējdarbībai un palīdz darbiniekiem saglabāt savas darbvietas, bet arī sagādā izaicinājumus attiecībā uz veselību un darba un privātās dzīves līdzsvaru saistībā ar nenoteiktām robežām, garām darba stundām un pastāvīgo pieejamību.

Eurofound darbs par tāldarbu ir saistīts ar Komisijas 2019.–2024. gada prioritāti par Eiropu, kas ir pielāgota digitālajam laikmetam.

Read less

Izpēte

Top

Eurofound veic izpēti par tāldarbu un mobilo darbu IKT jomā, apskatot darba apstākļus un ilgtspējīgu darbu, tostarp izpēti par nodarbinātības jauRead more

Eurofound veic izpēti par tāldarbu un mobilo darbu IKT jomā, apskatot darba apstākļus un ilgtspējīgu darbu, tostarp izpēti par nodarbinātības jaunajiem veidiem. Tēmas ietvēra darba un privātās dzīves līdzsvaru, darba laiku, darba apstākļus un tiesības būt bezsaistē, kā arī Covid–19 ietekmi uz veidu, kā mēs strādājam.

Ietekme uz nodarbinātību un darba apstākļiem

Eurofound analīzē par tāldarbu un mobilo darbu IKT jomā ir aplūkots darba laika elastīgums un darbinieka autonomā ietekme uz nodarbinātības un darba apstākļiem digitālajā laikmetā, uzmanību pievēršot tam, kā tās ietekmē darba un privātās dzīves līdzsvaru , veselību, darba izpildi un nodarbinātības perspektīvas. Analīze balstās uz datiem no Eurofound pētījuma par darba nosacījumiem Eiropā ( EWCS) un citiem pētījumiem.

Eurofound un Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) kopīgi veiktajos pētījumos ir apskatīta tāldarba un mobilā darba IKT jomā ietekme uz darba un privātās dzīves līdzsvaru dažādās vietās (mājās, birojā vai citā vietā), arī balsoties uz EWCS datiem. Mobilais darbs IKT jomā ir viens no jaunajiem nodarbinātības veidiem, kas ES kļūst arvien izplatītāks un ar kā pētniecību nodarbojas Eurofound.

Tāldarbs un Covid-19

Eurofound unikālā e-aptauja Dzīve, darbs un Covid-19 sniedz vienīgi ieskatu, kā pārmaiņas, kas notikušas pandēmijas laikā, ietekmējušas cilvēku dzīvi, ar mērķi palīdzēt politikas veidotājiem reaģēt uz krīzi. Aptauja tika veikta vairākās kārtās 2020. un 2021. gada laikā, tā ļauj salīdzināt izaicinājumus, kas radušies dažādos dzīves posmos pandēmijas laikā. Jautājumu loks pievēršas cilvēku darba situācijai, viņu tāldarba līmenim Covid-19 laikā, pieredzei, strādājot no mājām, un ietekmei uz darba un dzīves līdzsvaru.

Tiesības būt bezsaistē

Izaicinājumi sniedzas ārpus darba un dzīves līdzsvara: robežu saplūšana, pastāvīga savienojamība un garās darba stundas var radīt problēmas darbinieku garīgajai un fiziskajai labjutībai. Tā kā tāldarbs Covid-19 pandēmijas dēļ piedzīvo ievērojamu pieaugumu, pasākumi, kas attiecas uz tiesībām būt bezsaistē, ir svarīgāki nekā jebkad iepriekš. Balstoties uz gadījumu pētījumiem, Eurofound 2021. gadā padziļinātāk pievērsās tiesību būt bezsaistē īstenošanai un ietekmei darba vietas līmenī.

Pagaidām ir grūti spriest par to, kāda būs pandēmijas pilnā ietekme, taču Covid-19 varētu mainīt tāldarbu un mobilo darbu IKT jomā uz visiem laikiem ES un citviet pasaulē.

Read less

Galvenie nodevumi gadu gaitā

Show more (12)

Galvenie vēstījumi

Top
  • Tāldarbs ir ieviests visās ES valstīs, vairāk nekā trešdaļai nodarbināto sākot strādāt attālināti Covid-19 pandēmijas sākumā, daudziem no viņiem bija neliela vai nekāda iepriekšējā pieredze šādā darbā.
  • Eiropas Savienības darbaspēka apsekojumā (ES-DSA) nošķir starp darbiniekiem, kuri “parasti“ strādā no mājām, un tiem, kuri to dara “dažkārt“. Tāldarba pieaugumu 2020. gadā veicināja to cilvēku pieaugums, kas parasti strādā no mājām. Pirms pandēmijas lielākajā daļā valstu dažkārt strādāt no mājām bija daudz izplatītāk, un šis līmenis 2020. gadā būtiski neatšķīrās no 2019. gada. Darbs, ko parasti veic no mājām, 2020. gadā kļuva par ierastāku darba organizācijas veidu.
  • Lielākā daļa ES darbinieki ir izteikušies, ka ilgtermiņā dod priekšroku darbam no mājām vairākas reizes nedēļā. 
  • Darbinieki, kas veic tāldarbu no mājām, divreiz biežāk var pārsniegt 48 stundu darba laika ierobežojumu, nekā darbinieki, kas strādā uz vietas, un viņiem pastāv būtiski lielāka iespēja strādāt savā brīvajā laikā.
  • Tāldarba pieaugums ir parādījis to, kā izplūst darba un privātās dzīves robežas. Valdībām un sociālajiem partneriem būs ārkārtīgi svarīgi ieviest “tiesības būt bezsaistē” vai saistītas iniciatīvas, lai novērstu to, ka liela darbinieku daļa kļūst pakļauta fiziskas un emocionālas izsīkšanas riskam.
  • Pēc pārejas uz tāldarbu pandēmijas laikā tie hibrīda darba organizācijas režīmi, kas bija visierastākie pirms pandēmijas, atkal kļūs par tāldarba visbiežāk sastopamo veidu.
  • Sociālajiem partneriem un politikas veidotājiem būtu jātiecas iekļaut noteikumus, lai risinātu izaicinājumus saistībā ar darba laiku, veselību un drošību vai piekļuvi aprīkojumam un tā izmantošanu, jebkādā tiesiskā regulējumā vai nolīgumos.
Read less

Publikācijas un dati

Top

Zemākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs par šo jautājumu. 

  • Publikācijas (97)
  • Dati
  • Pašreiz notiekošais darbs (1)

Dati

Saites uz datiem, kas saistīti ar šo tematu, ir norādītas zemāk.

Pašreiz notiekošais darbs

Šajā jomā pašlaik tiek pētīti dažādi jautājumi, kas ir norādīti zemāk kopā ar saiti uz gaidāmajām publikācijām.