Sociale samenhang en convergentie bevorderen

24 januari 2023

Het bevorderen van sociale samenhang en convergentie vormt één van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

Het bevorderen van sociale samenhang en convergentie vormt één van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als kenniscentrum voor het monitoren en analyseren van de belangrijkste trends en bepalende factoren voor het realiseren van opwaartse convergentie in levens- en werkomstandigheden en het versterken van economische en sociale samenhang in de EU. De COVID-19 -pandemie vormt een ongekende uitdaging voor de economische en sociale veerkracht van de EU en benadrukt de kwetsbaarheid van de reeds geboekte vooruitgang in de convergentiepatronen.

De komende vier jaar zal Eurofound belangrijk inzicht verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van sociale samenhang en convergentie in de EU. Dit inzicht zal helpen de economieën en samenlevingen binnen de EU bestand te maken tegen toekomstige schokken. Eurofound zal zijn werk van voorafgaande jaren op het gebied van opwaartse convergentie uitbouwen, en zal daarbij vooral de nadruk leggen op het mogelijke ontstaan van nieuwe ongelijkheden tussen burgers evenals mogelijkheden om de toegenomen uitdagingen voor de sociale samenhang aan te pakken die door de crisis zijn veroorzaakt. Het agentschap zal regelmatig verslag uitbrengen over trends in opwaartse convergentie in de sociaaleconomische dimensie, evenals in de dimensies die op het niveau van de lidstaten en regio’s zijn aangegeven in de Europese pijler van sociale rechten, en zal daarbij de EU vergelijken met andere ontwikkelde landen.

Bij het onderzoeken van factoren die economische en sociale convergentie bevorderen en wat de gevolgen van de convergentie zijn, zal Eurofound aandacht besteden aan uiteenlopende factoren: sociale investering, mobiliteit en institutionele kaders, regelgeving, stelsels van sociale voorzieningen, institutionele kwaliteit en overheidsdiensten sociale dialoog en structurele hervormingen. Er zal worden onderzocht hoe doeltreffend de respons van de EU op de pandemie is voor economische en sociale convergentie. Ook zal de situatie in het eurogebied in aanmerking worden genomen en zal met name aandacht worden besteed aan de vraag welke invloed arbeidsverhoudingsprocessen bij convergentie hebben.

Eurofound zal de trends in en aanjagers van sociale samenhang in de Europese Unie onderzoeken, met name door na te gaan hoe de COVID-19-pandemie bestaande ongelijkheden heeft versterkt of nieuwe ongelijkheden in het leven heeft geroepen die de samenleving in het algemeen of specifieke groepen burgers treffen. De analyse richt zich op economische, sociale en gezondheidsverschillen, zowel op de arbeidsmarkt als wat betreft de toegang tot en de kwaliteit van essentiële goederen en diensten zoals gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en sociale bescherming . Het verband tussen ongelijkheid, vertrouwen in en ontevredenheid met instituties wordt onderzocht. Andere aandachtsgebieden zijn migratie , integratie en maatschappelijke spanningen.

De onderzoeksresultaten die uit deze activiteit voortkomen, zullen bijdragen aan het werk van de verschillende diensten van de Europese Commissie en het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO), het Comité voor sociale bescherming (SPC), het Economisch en Financieel Comité (EFC), de Raad en het Europees Parlement, mede met betrekking tot het Europees Semester.

“De COVID-19-crisis heeft het concept van opwaartse convergentie terug naar het middelpunt van het politieke debat gebracht…. Opwaartse convergentie is belangrijk voor de stabiliteit van de Unie. Als we de belofte van opwaartse convergentie niet waarmaken, lopen we het risico het functioneren van de Unie te ondermijnen en politieke onvrede over het project van de Europese Unie te creëren.”

Massimiliano Mascherini, hoofd van de eenheid Sociaal beleid

Read less

Recente updates

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

Behoud van vertrouwen tijdens de COVID-19-pandemie

In het verslag wordt onderzocht hoe het vertrouwen van burgers in instellingen – waaronder nationale overheden, de EU,...

Neemt Europa het voortouw op het gebied van institutionele kwaliteit?

Goed presterende overheidsinstanties zijn van cruciaal belang voor het bereiken van opwaartse economische en sociale...

Prioriteiten van belanghebbenden aanpakken

Top

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen voor het ondersteunen van duurzame opwaartse economische en sociale convergentie, het verminderen van multidimensionale ongelijkheden en het ontwikkelen van initiatieven ter versterking van sociale samenhangRead more

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen voor het ondersteunen van duurzame opwaartse economische en sociale convergentie, het verminderen van multidimensionale ongelijkheden en het ontwikkelen van initiatieven ter versterking van sociale samenhang om de uitdagingen waar de EU en de lidstaten als gevolg van COVID-19 me te maken hebben te helpen aanpakken. Door onderzoek te doen naar de programma’s voor herstel na de pandemie op Europees niveau en het effect ervan op de economische en sociale convergentie, streeft Eurofound ernaar beleidsmakers te informeren over manieren om convergentie te stimuleren en over de doeltreffendheid van verschillende initiatieven. Met onderzoek over sociale samenhang wordt beoogd vaart te zetten achter het debat over manieren om beleid voor een eerlijkere en inclusievere samenleving te bevorderen.

Het werkprogramma van het agentschap is afgestemd op de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor de komende vier jaar, en levert een directe bijdrage aan een aantal belangrijke beleidsterrein die zijn gericht op het tot stand brengen van een sterk sociaal Europa. Het onderzoek sluit vooral aan bij de EU-doelstelling van duurzame economische en sociale convergentie en zal erop gericht zijn bij te dragen aan het debat over de Europese pijler van sociale rechten, de uitvoerende en monitorende rol ervan evenals de hervorming van de economische en monetaire unie. Bevindingen over vertrouwen kunnen bijdragen aan de initiatieven ten aanzien van het debat over de toekomst van Europa.

Read less

Belangrijke beleidspunten

Top

Social cohesion convergence infographic
Infographic

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input waarmee beleidsmakers een aantal belangrijke kwesties op dit gebied kunnen aanpakken.

  • Duurzame economische en sociale convergentie is essentieel voor de duurzame stabiliteit van Europa en vereist een geïntegreerde Europese aanpak.
  • Uiteenlopende economische en sociale prestaties van de lidstaten vormen een risico voor gedeelde welvaart en fatsoenlijke levens- en arbeidsomstandigheden. Daarom is het essentieel om convergentietrends in de EU in de gaten te houden en om beleid ter voorkoming van divergentie uit te voeren.
  • Vóór COVID-19 had Europa zes jaar ononderbroken economische groei doorgemaakt, waardoor de gevolgen van de crisis van 2008 werden verzacht en waardoor er sprake was van opwaartse convergentie op gebieden als werkgelegenheid en risico op armoede. Maar niet alle lidstaten profiteerden in gelijke mate en de verschillen tussen de regio’s namen toe.
  • De COVID-19-pandemie brengt het risico met zich mee dat de ongelijkheden tussen lidstaten en onder sociaaleconomische groepen toenemen. De pandemie zal duidelijk maken of de economische en sociale veerkracht van de lidstaten bestand is tegen het risico van economische en sociale divergentie in de Europese Unie. Deze toenemende verschillen kunnen ook gevolgen hebben voor de stabiliteit van de EU, wat onderstreept dat de Europese pijler van sociale rechten volledig moet worden uitgevoerd en dat deze maatregelen duidelijk aan de EU-burgers moeten worden gecommuniceerd.
  • Ervoor zorgen dat burgers vertrouwen houden in nationale en Europese instellingen moet in tijden van crisis centraal staan, omdat naleving van maatregelen om COVID-19 te beperken in hoge mate afhangt van de mate van vertrouwen in instellingen en wetenschappelijk advies. De toename van vertrouwen in de overheid waarvan melding wordt gemaakt door respondenten die hebben geprofiteerd van ondersteuningsmaatregelen, vormt tevens een duidelijke boodschap aan de nationale overheden en de EU.
Read less

Huidig en lopend onderzoek

Top

In 2022 zal Eurofound haar inspanningen afronden om de geografische convergentiekloof uit te leggen, en regelmatig updates blijven verstrekken over opwaartse convergentie in de economische en sociale dimensies die in de Europese pijler van sociale rechten en het bijbehorende sociale scorebordRead more

In 2022 zal Eurofound haar inspanningen afronden om de geografische convergentiekloof uit te leggen, en regelmatig updates blijven verstrekken over opwaartse convergentie in de economische en sociale dimensies die in de Europese pijler van sociale rechten en het bijbehorende sociale scorebord zijn uiteengezet. Het onderzoek zal erop gericht zijn de gevolgen van de COVID-19-crisis voor convergentie in kaart te brengen en na te gaan of de beschermings- en herstelmaatregelen doeltreffend waren om verschillen op nationaal en, waar mogelijk, regionaal niveau te voorkomen.

Er zal een begin worden gemaakt met het werk rond de kloof tussen stad en platteland en de gevolgen daarvan voor de samenhang en convergentie in de EU. De tendensen in en drijvende krachten achter de dynamiek van de kloof tussen stad en platteland zullen vanuit het oogpunt van verschillende dimensies worden onderzocht: economische en werkgelegenheidskansen, toegang tot diensten, levensomstandigheden en levenskwaliteit. De gegevens van de elektronische enquête Leven en werken in tijden COVID-19 zullen worden gebruikt om de gevolgen van de pandemie voor de kloof tussen stad en platteland te onderzoeken.

De werkzaamheden omtrent de gevolgen van COVID-19 voor het vertrouwen en de sociale ongelijkheid zullen worden afgerond, en er zal nieuw onderzoek worden gestart naar de gevolgen voor de sociale samenhang en ontevredenheid in de EU, met inbegrip van de effecten van de in de lidstaten ingevoerde steuninstrumenten. Eurofound zal de acties en initiatieven ter bevordering van beleid voor een eerlijkere en inclusievere samenleving in de nasleep van COVID-19 evalueren.

De Stichting zal tendensen, drijfveren en patronen van de kwetsbaarheid van de arbeidsmarkt in de EU onderzoeken, met als doel vast te stellen welke groepen het zwaarst getroffen worden door een instabiele band met de arbeidsmarkt en de individuele, sociale en maatschappelijke gevolgen van deze instabiliteit te onderzoeken. Het onderzoek zal een overzicht bieden van recente beleidsmaatregelen ter verlichting van de economische en sociale gevolgen van de instabiliteit van de arbeidsmarkt voor werknemers en burgers in de EU-lidstaten.

Tot slot zal in het kader van het onderzoek, voortbouwend op de voorbereidende werkzaamheden in 2021, het verband worden onderzocht tussen indicatoren voor arbeidsverhoudingen en de convergentie van arbeidsomstandigheden en sociaal-economische resultaten. De actualisering en ontwikkeling van het webarchief over convergentie wordt voortgezet.

De onderstaande gedeelten bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
  • Publicaties (52)
  • Gegevens
  • Lopende werkzaamheden (2)

Lopende werkzaamheden

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.