Sociale samenhang en convergentie bevorderen

12 september 2023

Het bevorderen van sociale samenhang en convergentie vormt één van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

Het bevorderen van sociale samenhang en convergentie vormt één van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als kenniscentrum voor het monitoren en analyseren van de belangrijkste trends en bepalende factoren voor het realiseren van opwaartse convergentie in levens- en werkomstandigheden en het versterken van economische en sociale samenhang in de EU. De COVID-19 -pandemie vormt een ongekende uitdaging voor de economische en sociale veerkracht van de EU en benadrukt de kwetsbaarheid van de reeds geboekte vooruitgang in de convergentiepatronen.

De komende vier jaar zal Eurofound belangrijk inzicht verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van sociale samenhang en convergentie in de EU. Dit inzicht zal helpen de economieën en samenlevingen binnen de EU bestand te maken tegen toekomstige schokken. Eurofound zal zijn werk van voorafgaande jaren op het gebied van opwaartse convergentie uitbouwen, en zal daarbij vooral de nadruk leggen op het mogelijke ontstaan van nieuwe ongelijkheden tussen burgers evenals mogelijkheden om de toegenomen uitdagingen voor de sociale samenhang aan te pakken die door de crisis zijn veroorzaakt. Het agentschap zal regelmatig verslag uitbrengen over trends in opwaartse convergentie in de sociaaleconomische dimensie, evenals in de dimensies die op het niveau van de lidstaten en regio’s zijn aangegeven in de Europese pijler van sociale rechten, en zal daarbij de EU vergelijken met andere ontwikkelde landen.

Bij het onderzoeken van factoren die economische en sociale convergentie bevorderen en wat de gevolgen van de convergentie zijn, zal Eurofound aandacht besteden aan uiteenlopende factoren: sociale investering, mobiliteit en institutionele kaders, regelgeving, stelsels van sociale voorzieningen, institutionele kwaliteit en overheidsdiensten sociale dialoog en structurele hervormingen. Er zal worden onderzocht hoe doeltreffend de respons van de EU op de pandemie is voor economische en sociale convergentie. Ook zal de situatie in het eurogebied in aanmerking worden genomen en zal met name aandacht worden besteed aan de vraag welke invloed arbeidsverhoudingsprocessen bij convergentie hebben.

Eurofound zal de trends in en aanjagers van sociale samenhang in de Europese Unie onderzoeken, met name door na te gaan hoe de COVID-19-pandemie bestaande ongelijkheden heeft versterkt of nieuwe ongelijkheden in het leven heeft geroepen die de samenleving in het algemeen of specifieke groepen burgers treffen. De analyse richt zich op economische, sociale en gezondheidsverschillen, zowel op de arbeidsmarkt als wat betreft de toegang tot en de kwaliteit van essentiële goederen en diensten zoals gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en sociale bescherming . Het verband tussen ongelijkheid, vertrouwen in en ontevredenheid met instituties wordt onderzocht. Andere aandachtsgebieden zijn migratie , integratie en maatschappelijke spanningen.

De onderzoeksresultaten die uit deze activiteit voortkomen, zullen bijdragen aan het werk van de verschillende diensten van de Europese Commissie en het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO), het Comité voor sociale bescherming (SPC), het Economisch en Financieel Comité (EFC), de Raad en het Europees Parlement, mede met betrekking tot het Europees Semester.

“De COVID-19-crisis heeft het concept van opwaartse convergentie terug naar het middelpunt van het politieke debat gebracht…. Opwaartse convergentie is belangrijk voor de stabiliteit van de Unie. Als we de belofte van opwaartse convergentie niet waarmaken, lopen we het risico het functioneren van de Unie te ondermijnen en politieke onvrede over het project van de Europese Unie te creëren.”

Massimiliano Mascherini, hoofd van de eenheid Sociaal beleid

Read less

Recente updates

Job insecurity undermines democracy

Workers on non-permanent contracts and workers with no formal contract are less satisfied with the functioning of...

Societal implications of labour market instability

This report investigates the social groups whose attachment to the labour market may be unstable and who are most...

Groen, schoon en bereid om te convergeren? Een convergentieanalyse van de milieukwaliteit van leven in de EU

Dit verslag onderzoekt de dynamiek van de milieuprestaties van de EU-lidstaten en de mate waarin de verschillen in hun...

Prioriteiten van belanghebbenden aanpakken

Top

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen voor het ondersteunen van duurzame opwaartse economische en sociale convergentie, het verminderen van multidimensionale ongelijkheden en het ontwikkelen van initiatieven ter versterking van sociale samenhangRead more

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen voor het ondersteunen van duurzame opwaartse economische en sociale convergentie, het verminderen van multidimensionale ongelijkheden en het ontwikkelen van initiatieven ter versterking van sociale samenhang om de uitdagingen waar de EU en de lidstaten als gevolg van COVID-19 me te maken hebben te helpen aanpakken. Door onderzoek te doen naar de programma’s voor herstel na de pandemie op Europees niveau en het effect ervan op de economische en sociale convergentie, streeft Eurofound ernaar beleidsmakers te informeren over manieren om convergentie te stimuleren en over de doeltreffendheid van verschillende initiatieven. Met onderzoek over sociale samenhang wordt beoogd vaart te zetten achter het debat over manieren om beleid voor een eerlijkere en inclusievere samenleving te bevorderen.

Het werkprogramma van het agentschap is afgestemd op de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor de komende vier jaar, en levert een directe bijdrage aan een aantal belangrijke beleidsterrein die zijn gericht op het tot stand brengen van een sterk sociaal Europa. Het onderzoek sluit vooral aan bij de EU-doelstelling van duurzame economische en sociale convergentie en zal erop gericht zijn bij te dragen aan het debat over de Europese pijler van sociale rechten, de uitvoerende en monitorende rol ervan evenals de hervorming van de economische en monetaire unie. Bevindingen over vertrouwen kunnen bijdragen aan de initiatieven ten aanzien van het debat over de toekomst van Europa.

Read less

Belangrijke beleidspunten

Top

Social cohesion convergence infographic
Infographic

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input waarmee beleidsmakers een aantal belangrijke kwesties op dit gebied kunnen aanpakken.

  • Duurzame economische en sociale convergentie is essentieel voor de duurzame stabiliteit van Europa en vereist een geïntegreerde Europese aanpak.
  • Uiteenlopende economische en sociale prestaties van de lidstaten vormen een risico voor gedeelde welvaart en fatsoenlijke levens- en arbeidsomstandigheden. Daarom is het essentieel om convergentietrends in de EU in de gaten te houden en om beleid ter voorkoming van divergentie uit te voeren.
  • Vóór COVID-19 had Europa zes jaar ononderbroken economische groei doorgemaakt, waardoor de gevolgen van de crisis van 2008 werden verzacht en waardoor er sprake was van opwaartse convergentie op gebieden als werkgelegenheid en risico op armoede. Maar niet alle lidstaten profiteerden in gelijke mate en de verschillen tussen de regio’s namen toe.
  • De COVID-19-pandemie brengt het risico met zich mee dat de ongelijkheden tussen lidstaten en onder sociaaleconomische groepen toenemen. De pandemie zal duidelijk maken of de economische en sociale veerkracht van de lidstaten bestand is tegen het risico van economische en sociale divergentie in de Europese Unie. Deze toenemende verschillen kunnen ook gevolgen hebben voor de stabiliteit van de EU, wat onderstreept dat de Europese pijler van sociale rechten volledig moet worden uitgevoerd en dat deze maatregelen duidelijk aan de EU-burgers moeten worden gecommuniceerd.
  • Ervoor zorgen dat burgers vertrouwen houden in nationale en Europese instellingen moet in tijden van crisis centraal staan, omdat naleving van maatregelen om COVID-19 te beperken in hoge mate afhangt van de mate van vertrouwen in instellingen en wetenschappelijk advies. De toename van vertrouwen in de overheid waarvan melding wordt gemaakt door respondenten die hebben geprofiteerd van ondersteuningsmaatregelen, vormt tevens een duidelijke boodschap aan de nationale overheden en de EU.
Read less

Huidig en lopend onderzoek

Top

In 2023 zal Eurofound onderzoek blijven verrichten naar opwaartse convergentie in de richting van betere arbeids- en levensomstandigheden en het versterken van de economische en sociale samenhang.Read more

In 2023 zal Eurofound onderzoek blijven verrichten naar opwaartse convergentie in de richting van betere arbeids- en levensomstandigheden en het versterken van de economische en sociale samenhang. De Stichting zal ook dit jaar weer verslag uitbrengen over de laatste trends en de drijvende krachten met betrekking tot opwaartse convergentie in de sociaaleconomische dimensie, door haar dashboard met indicatoren te actualiseren en bij te houden en door regelmatig jaarlijkse updates te verstrekken op het niveau van de lidstaten en de regio’s.

Het onderzoek naar de kloof tussen stad en platteland in Europa zal worden afgerond, en de bevindingen daarvan zullen bijdragen aan het debat over convergentie en samenhang in verband met economische mogelijkheden en werkgelegenheidskansen, toegang tot diensten, levensomstandigheden en culturele verschillen.

Voortbouwend op eerdere werkzaamheden op het gebied van inkomensongelijkheid en de middenklasse zal in het kader van een nieuw onderzoeksproject worden gekeken naar trends op dit gebied, met bijzondere aandacht voor de situatie van de middenklasse in de EU gedurende de pandemie.

Eurofound zal de handen ineenslaan met Cedefop voor nieuw onderzoek naar de functie van menselijk kapitaal ten aanzien van ongelijkheden binnen de EU, en met name de rol ervan bij het waarborgen van sociale samenhang en convergentie. In dit onderzoek zal niet alleen op nationaal niveau worden gekeken naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen met uiteenlopende opleidingsniveaus wat betreft inkomen, levensomstandigheden en gezondheid, maar zal ook de rol van onderwijs als aanjager van economische en sociale convergentie worden bestudeerd.

De Stichting legt dit jaar de laatste hand aan haar werkzaamheden met betrekking tot de trends, drijvende krachten en patronen van instabiliteit op de arbeidsmarkt in de EU en tot de rol van economische en sociale ongelijkheid bij sociale samenhang. In het kader van ander onderzoek zal worden nagegaan welke uitdagingen en kansen zich aandienen als gevolg van de grote instroom van Oekraïense vluchtelingen in de EU. Daarbij zal de nadruk liggen op de integratie-inspanningen op Uniebreed en nationaal niveau, alsook op de gevolgen daarvan voor de overheidsdiensten.

De onderstaande gedeelten bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
  • Publicaties (60)
  • Gegevens
  • Lopende werkzaamheden (4)

Lopende werkzaamheden

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.