Working conditions

Working conditions and workers' health

Report
Uaktualniono
13 Maj 2019
Opublikowane
13 Maj 2019
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Catalogue: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180411
  Catalogue info

  Warunki pracy i zdrowie pracowników

  Authors: 
  Eurofound

  W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano dane z europejskiego badania warunków pracy w celu przeanalizowania warunków pracy i ich wpływu na zdrowie pracowników. Zapewnienie stabilności pracy w kontekście starzejącej się populacji wskazuje na większą liczbę osób zatrudnionych, które mogą pozostawać na rynku pracy przez dłuższy czas. Sprawozdanie zawiera analizę zależności między wymaganiami w zakresie pracy – które niosą za sobą zwiększone ryzyko wyczerpania – i zasobów w pracy, które wspierają większe zaangażowanie i dobrostan pracowników. Z ustaleń wynika, że ryzyko fizyczne nie wzrosło, ale nadal pozostaje ono istotną kwestią, podczas gdy wzrosły wymagania w sferze emocjonalnej, co podkreśla również coraz większe znaczenie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Wprowadzane z czasem zmiany wskazują, że chociaż ryzyko pogorszenia stanu zdrowia dotyczy przede wszystkim określonych zawodów, zawody powszechnie uznawane za chronione są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia, które mogą mieć wpływ na zdrowie i dobrostan pracowników.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz