Młodzież

4 Czerwiec 2021

Głównym celem Europy i Eurofound jest zapewnienie młodym ludziom dobrego środowiska, w którym mogą dorastać, uczyć się i pracować, jednak jest to cel, który obecnie stoi przed szczególnymi wyzwaniami.Osoby młode od dawna stanowią ważny element polityki na poziomie UE, szczególnie obecnie.Read more

Głównym celem Europy i Eurofound jest zapewnienie młodym ludziom dobrego środowiska, w którym mogą dorastać, uczyć się i pracować, jednak jest to cel, który obecnie stoi przed szczególnymi wyzwaniami.Osoby młode od dawna stanowią ważny element polityki na poziomie UE, szczególnie obecnie. Obecnej strategii UE na rzecz młodzieży przyświecają dwa ambitne cele. Pierwszy z nich to zapewnienie większych, a przy tym równych szans wszystkim osobom młodym w dziedzinie edukacji i na rynku pracy. Drugi polega na zachęcaniu osób młodych do aktywności obywatelskiej i udziału w życiu społecznym.

Read less

Ostatnie zmiany

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Życie, praca i COVID-19 (aktualizacja z kwietnia 2021 r.): zdrowie psychiczne i spadek zaufania w całej UE wraz z kolejnym rokiem pandemii

The third round of Eurofound's e-survey, fielded in February and March 2021, sheds light on the social and economic...

COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its...
Top

Eliminacja kryzysu na rynku pracy osób młodych zajmuje wysoka pozycję wśród priorytetów politycznych Europy. W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja wydała komunikat Inwestowanie w młodzież EuropyRead more

Eliminacja kryzysu na rynku pracy osób młodych zajmuje wysoka pozycję wśród priorytetów politycznych Europy. W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja wydała komunikat Inwestowanie w młodzież Europy. Jest to kolejna próba wsparcia osób młodych w formie pakietu działań na rzecz młodzieży. Pakiet obejmuje lepsze możliwości w zakresie dostępu do zatrudnienia dzięki programowi gwarancji dla młodzieży i inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, lepsze możliwości dzięki kształceniu i szkoleniom, jak również lepsze możliwości w obszarze solidarności, mobilności edukacyjnej i uczestnictwa.

Pakiet ma wpływać na kształtowanie polityki opartej na dowodach i w związku z tym misja Eurofound mająca na celu zapewnienie wiedzy, aby pomóc w rozwoju polityki socjalnej i polityki związanej z pracą, jest tutaj bardzo istotna.W dokumencie programowym na lata 2017–2020, kwestie związane z młodzieżą zostaną potraktowane jako część kilku strategicznych obszarów tematycznych, szczególnie sprawnie funkcjonujących i sprzyjających integracji rynków pracy , jakości życia i jakości społeczeństwa , jak równieżdostępu do usług publicznych.

Działalność Eurofound

Dotychczas Eurofound wykonała dużą część pracy powiązanej z problemami młodzieży dotyczącymi zatrudnienia, jakości życia i spójności społecznej.

Kluczowy wkład: Kryzys i miejsca pracy

Kryzys dotknął szczególnie ludzi młodych. W pierwszym kwartale 2013 r. bezrobocie w UE osiągnęło rekordowy poziom – 10,9 %, jednak poziom wśród osób poniżej 25 roku życia był dużo wyższy – 23,5 %. W Grecji i Hiszpanii ponad połowa osób młodych była bez pracy, a stopy bezrobocia w Portugalii (38,2 %) i Włoszech (37,8 %) również były wyjątkowo wysokie.

Przy tak krytycznych poziomach bezrobocia wśród młodzieży, kluczowe pytania brzmią: „Gdzie są miejsca pracy?” i „Jak można pomóc osobom młodym?”Ostatnie prace prowadzone przez Eurofound zapewniają szeroki zakres informacji na potrzeby opracowania polityki młodzieżowej obejmujących:

  • wsparcie dla osób młodych w rozpoczęciu działalności;
  • przedsiębiorczość młodzieży w Europie;
  • mapowanie procesów przechodzenia osób młodych od nauki do pracy;
  • młodzież i praca oraz wskazówki dotyczące polityki ukierunkowane na poprawę;
  • pomoc młodym pracownikom w czasie kryzysu i wkład partnerów społecznych oraz organów publicznych;
  • doświadczenia dotyczące gwarancji dla młodzieży w Finlandii i Szwecji.

Kluczowy wkład: Młodzież NEET i wykluczenie

Chociaż jest to sprawa poważna, bezrobocie młodych osób to jedynie część problemu. Szczególne wyzwanie pojawia się w związku z nieproporcjonalnym wpływem recesji na osoby młode poniżej 30 roku życia, nawet te, które posiadają wyższe wykształcenie: około 12,5 miliona osób w wieku 15–29 lat to osoby niekształcące się, niepracujące ani nieszkolące się (NEET). Eurofound stara się zrozumieć gospodarcze i społeczne konsekwencje wynikające z wyłączenia młodzieży z rynku pracy i kształcenia. Zob. Szeroko zakrojone działania Eurofound w obszarze tematycznym NEET.

Bez względu na kryzys część osób młodych napotyka szczególne trudności w dostępie do zatrudnienia: na przykład w przypadku osób niepełnosprawnych lub mających inne problemy zdrowotne prawdopodobieństwo zaliczenia do młodzieży NEET jest o 40 % większe niż w przypadku pozostałych osób. Politykę aktywnego włączenia postrzega się jako najbardziej odpowiednią w przypadku rozwiązywania tych trudności. Eurofound zbadała politykę aktywnego włączenia dotyczącą osób młodych z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi w 11 państwach członkowskich UE.

Wymiar młodzieżowy w badaniach Eurofound

Wymiar młodzieżowy jest istotny w wielu obszarach badań Eurofound. W trzecim europejskim badaniu jakości życia (EQLS) przeprowadzonym w 2012 r. stwierdzono znaczące różnice między grupami wiekowymi pod względem jakości życia, włączenia społecznego i jakości społeczeństwa. Można dostrzec wszystkie szczegóły tych różnic dzięki zastosowaniu filtra grupy wiekowej w narzędziu do prezentacji wyników badania EQLS Dane z EQLS zostały również wykorzystane do sporządzenia w 2014 r. przeglądu polityki dotyczącego sytuacji społecznej młodych ludzi w Europie (przedstawionego poniżej).

W piątym badaniu warunków pracy w Europie (EWCS) 2010 wykazano, że niektóre aspekty warunków pracy młodych pracowników (poniżej 25 roku życia) różnią się znacznie od warunków pracy starszych pracowników. Z danych uzyskanych w ostatnim czasie z szóstego badania warunków pracy w Europie (EWCS) z 2015 r. wynika, że rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami młodszych i starszych pracowników stopniowo się zmniejsza. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć za pomocą narzędzia do prezentacji wyników badania EWCS.

Główny temat: Sytuacja społeczna młodzieży w Europie

1 kwietnia 2014 r. – We wspomnianym przeglądzie polityki wykorzystano ustalenia zawarte w przeprowadzonym przez Eurofound europejskim badaniu jakości życia (EQLS) oraz w innych projektach badawczych w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Przegląd zawiera informacje o jakości życia młodzieży w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem takich wymiarów, jak: warunki mieszkaniowe, wykluczenie społeczne, relacje i źródła wsparcia, a także udział w życiu społecznym i w działalności społecznej/kulturalnej.

Ustalenia Fundacji – sytuacja społeczna młodzieży w Europie

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (146)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Impact of the COVID-19 crisis on young people

Publication Październik 2021