Pracovnoprávne vzťahy

5 marec 2021

Odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, ako aj verejné orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Predstavujú vzájomne prepojené súčasti v systéme, ktorý funguje na európskej, národnej, odvetvovej, regionálnej a podnikovej úrovnRead more

Odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, ako aj verejné orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Predstavujú vzájomne prepojené súčasti v systéme, ktorý funguje na európskej, národnej, odvetvovej, regionálnej a podnikovej úrovni. V posledných rokoch, keďže dochádza k rozvoju technológií a foriem práce v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí, systémy pracovnoprávnych vzťahov čelia závažným výzvam.

V tejto súvislosti Európska komisia vyhlásila v roku 2015 „nový začiatok“ európskeho sociálneho dialógu. V spoločnom vyhlásení v júni 2016 Komisia, Rada Európskej únie a sociálni partneri poukázali na jeho zásadnú úlohu ako významnej súčasti tvorby politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti.

Read less

Najnovšie správy

Representativeness of the European social partner organisations: Local and regional government sector and social services

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Pracovnoprávne vzťahy: Vývoj v rokoch 2015 – 2019

V rámci svojho mandátu podporovať dialóg medzi sociálnymi partnermi nadácia Eurofound viac než 40 rokov sleduje a...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound sa vyše 40 rokov rozvíja ako hlavné odborné stredisko pre monitorovanie a analýzu trendov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Patria k tomu aj väzby medzi sociálnym dialógom na európskej a na národnej úrovni. Vychádzajúc z poznatkov jej siete európskych korešpondentov v 28 členských štátoch EÚ a Nórsku zachytáva vývoj vo všetkých členských štátoch a celkove v EÚ. 

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound vyhotovila celý rad porovnávacích analýz, článkov a prípadových štúdií v rámci celej EÚ-28 a Nórska v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako aj pravidelne aktualizovaných databáz o súvisiacich témach.

Nedávna štúdia mapuje a rozoberá hlavné rozmery a ukazovatele týkajúce sa systémov pracovnoprávnych vzťahov v Európe v 21. storočí. Ďalšia oblasť výskumu sa zaoberá tým, ako sociálni partneri v EÚ a Nórsku skúmajú nové témy, nástroje a inovačné prístupy slúžiace na riešenie mnohých nových politických, právnych a sociálnych výziev, ktoré sa objavili v posledných rokoch.

Mzdapracovný čas aj naďalej predstavujú oblasti vysokého záujmu a každoročne sa preskúmavajú. Jedna oblasť najnovšej aktualizácie týkajúcej sa miezd je zameraná na zákonom stanovené minimálne úrovne miezd v rámci celej EÚ, zatiaľ čo ďalšia je zameraná na kolektívne vyjednávanie o mzdách.

Od roku 2006 nadácia Eurofound vykonáva štúdie týkajúce sa reprezentatívnosti európskych odvetvových sociálnych partnerských organizácií na základe poverenia Európskej komisie.

Zdroje

Správy o vývoji pracovného života

Nadácia Eurofound poskytuje systematické a porovnateľné údaje o národných systémoch pracovnoprávnych vzťahov v pracovnom živote prostredníctvom nástrojov monitorovania a podávania správ, ktoré vychádzajú z príspevkov z jej siete európskych korešpondentov v rámci 28 členských štátov a Nórska.

 

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovnoprávne vzťahy

Prihlásiť

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2245)
 • Údaje
 • Ongoing work (11)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Pracovnoprávne vzťahy

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.