Pracovnoprávne vzťahy

19 December 2019

Odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, ako aj verejné orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Predstavujú vzájomne prepojené súčasti v systéme, ktorý funguje na európskej, národnej, odvetvovej, regionálnej a podnikovej úrovni. V posledných rokoch, keďže dochádza k rozvoju technológií a foriem práce v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí, systémy pracovnoprávnych vzťahov čelia závažným výzvam.

V tejto súvislosti Európska komisia vyhlásila v roku 2015 „nový začiatok“ európskeho sociálneho dialógu. V spoločnom vyhlásení v júni 2016 Komisia, Rada Európskej únie a sociálni partneri poukázali na jeho zásadnú úlohu ako významnej súčasti tvorby politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Pracovnoprávne vzťahy

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound sa vyše 40 rokov rozvíja ako hlavné odborné stredisko pre monitorovanie a analýzu trendov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Patria k tomu aj väzby medzi sociálnym dialógom na európskej a na národnej úrovni. Vychádzajúc z poznatkov jej siete európskych korešpondentov v 28 členských štátoch EÚ a Nórsku zachytáva vývoj vo všetkých členských štátoch a celkove v EÚ. 

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound vyhotovila celý rad porovnávacích analýz, článkov a prípadových štúdií v rámci celej EÚ-28 a Nórska v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako aj pravidelne aktualizovaných databáz o súvisiacich témach.

Nedávna štúdia mapuje a rozoberá hlavné rozmery a ukazovatele týkajúce sa systémov pracovnoprávnych vzťahov v Európe v 21. storočí. Ďalšia oblasť výskumu sa zaoberá tým, ako sociálni partneri v EÚ a Nórsku skúmajú nové témy, nástroje a inovačné prístupy slúžiace na riešenie mnohých nových politických, právnych a sociálnych výziev, ktoré sa objavili v posledných rokoch.

Mzdapracovný čas aj naďalej predstavujú oblasti vysokého záujmu a každoročne sa preskúmavajú. Jedna oblasť najnovšej aktualizácie týkajúcej sa miezd je zameraná na zákonom stanovené minimálne úrovne miezd v rámci celej EÚ, zatiaľ čo ďalšia je zameraná na kolektívne vyjednávanie o mzdách.

Od roku 2006 nadácia Eurofound vykonáva štúdie týkajúce sa reprezentatívnosti európskych odvetvových sociálnych partnerských organizácií na základe poverenia Európskej komisie.

Zdroje

Správy o vývoji pracovného života

Nadácia Eurofound poskytuje systematické a porovnateľné údaje o národných systémoch pracovnoprávnych vzťahov v pracovnom živote prostredníctvom nástrojov monitorovania a podávania správ, ktoré vychádzajú z príspevkov z jej siete európskych korešpondentov v rámci 28 členských štátov a Nórska.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (10)

Všetky (2172)

Publications (412)

Articles (1674)

News (69)

Events (17)