Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie

24 január 2023

Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 202Read more

Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej pôsobiť ako odborné centrum pre monitorovanie a analýzu kľúčových trendov a determinantov dosahovania vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok a posilňovania hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ. Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentnú výzvu pre hospodársku a sociálnu odolnosť EÚ, pričom treba zdôrazniť krehkosť každého už dosiahnutého pokroku v modeloch konvergencie.

V nasledujúcich štyroch rokoch Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti sociálnej súdržnosti a konvergencie v EÚ a pomôže zabezpečiť, aby jej ekonomiky a spoločnosti boli voči budúcim otrasom odolné. Eurofound rozšíri svoju prácu z predchádzajúcich rokov na tému vzostupnej konvergencie s osobitným dôrazom na potenciálny nárast nových nerovností medzi občanmi a na spôsob riešenia zvýšeného počtu výziev v oblasti sociálnej súdržnosti, ktoré priniesla kríza. Agentúra bude pravidelne podávať správy o trendoch vzostupnej konvergencie v sociálno-ekonomickom rozmere, ako aj v rozmeroch načrtnutých v Európskom pilieri sociálnych práv na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni, pričom bude takisto porovnávať EÚ s ostatnými vyspelými krajinami.

Pri skúmaní hybných síl a dôsledkov hospodárskej a sociálnej konvergencie bude Eurofound venovať pozornosť rôznym faktorom: sociálnym investíciám, mobilite a inštitucionálnym rámcom, regulácii, sociálnym systémom, inštitucionálnej kvalite a verejným službám sociálnemu dialógu a štrukturálnym reformám. V rámci výskumu sa bude skúmať účinnosť reakcie EÚ na pandémiu pre hospodársku a sociálnu konvergenciu. Zváži aj situáciu v eurozóne a zameria sa na úlohu procesov pracovnoprávnych vzťahov pri ovplyvňovaní konvergencie.

Eurofound bude skúmať trendy a hybné sily sociálnej kohézie v Európskej únii, pričom zvlášť preskúma to, ako pandémia COVID-19 zvýraznila existujúce nerovnosti alebo spustila nové so širším vplyvom na spoločnosť alebo na konkrétne skupiny občanov. Analýza sa zameria na ekonomické, sociálne a zdravotné rozdielnosti, a to na trhu práce, ako aj z hľadiska prístupu a kvality rozhodujúcich tovarov a služieb, ako sú zdravotná starostlivosť , bývanie, vzdelávanie a sociálna ochrana . Bude sa skúmať súvislosť medzi nerovnosťami, inštitucionálnou dôverou a nespokojnosťou. Medzi ďalšie oblasti záujmu patrí migrácia , integrácia a spoločenské napätie.

Výsledky výskumu vyplývajúce z tejto aktivity prispejú k práci rôznych odborov Európskej komisie a Výboru pre zamestnanosť (EMCO), Výboru pre sociálnu ochranu (SPC), Hospodárskeho a finančného výboru (EFC), Rady a Európskeho parlamentu, a to aj v súvislosti s európskym semestrom.

„Kríza COVID-19 vrátila koncepciu vzostupnej konvergencie späť do centra politickej diskusie…. Vzostupná konvergencia je dôležitá pre stabilitu Únie. Nesplnenie prísľubu vzostupnej konvergencie môže znamenať riziko ohrozenia fungovania Únie a vyvolať politickú nespokojnosť s projektom Európskej únie.“

Massimiliano Mascherini, vedúci oddelenia sociálnych politík

Read less

Najnovšie správy

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

Zachovanie dôvery v čase pandémie COVID-19

Správa skúma, ako sa dôvera občanov v inštitúcie – vrátane národných vlád, EÚ, vedeckej obce a médií – vyvíjala v čase...

Stojí Európa na čele v oblasti inštitucionálnej kvality?

Inštitucionálna kvalita je kľúčovým faktorom pri dosahovaní vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie v EÚ,...

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na podporu udržateľnej vzostupnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, na znižovanie viacrozmerných nerovností a na rozvoj iniciatív na posilnenie sociálnej kohézie a pomôcť pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a naRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na podporu udržateľnej vzostupnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, na znižovanie viacrozmerných nerovností a na rozvoj iniciatív na posilnenie sociálnej kohézie a pomôcť pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a na národných úrovniach a ktoré priniesla kríza COVID-19. Eurofound skúma pandemické programy obnovy na európskej úrovni a ich vplyv na hospodársku a sociálnu konvergenciu s cieľom informovať tvorcov politík o spôsoboch podpory konvergencie a účinnosti rôznych iniciatív. Cieľom výskumu sociálnej súdržnosti je pokročiť v diskusii o spôsoboch podpory politík smerom k spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti.

Pracovný program agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na ďalšie štyri roky a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum sa predovšetkým spája s cieľom EÚ v oblasti udržateľnej hospodárskej a sociálnej konvergencie a bude podporovať diskusiu o Európskom pilieri sociálnych práv, jeho implementácii a monitorovacej úlohe, ako aj o reforme hospodárskej a menovej únie. Zistenia týkajúce sa dôvery môžu prispieť k iniciatívam súvisiacim s diskusiou o budúcnosti Európy.

Read less

Kľúčové politické odkazy

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografika

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

  • Udržateľná hospodárska a sociálna konvergencia je ústredným faktorom pre trvalú stabilitu Európy a vyžaduje si integrovaný európsky prístup.
  • Odchýlky v hospodárskych a sociálnych výsledkoch medzi členskými štátmi ohrozujú spoločnú prosperitu a dôstojné životné a pracovné podmienky, preto je nevyhnutné monitorovať trendy konvergencie v EÚ a implementovať politiky, ktoré zabránenia rozdielom.
  • Pred výskytom ochorenia COVID-19 zažívala Európa šesť rokov nepretržitého hospodárskeho rastu, ktorý absorboval dôsledky krízy z roku 2008 a zaznamenal vzostupnú konvergenciu v oblastiach, akými sú zamestnanosť a riziko chudoby. Nie všetky členské štáty však získali rovnaké výhody a regionálne rozdiely sa zväčšili.
  • Pandémia COVID-19 prináša riziko ďalšieho prehlbovania nerovností medzi členskými štátmi a naprieč sociálno-ekonomickými skupinami. Otestuje hospodársku a sociálnu odolnosť členských štátov proti riziku hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskej únii. Tieto rastúce rozdiely môžu mať vplyv aj na stabilitu EÚ a zdôrazniť potrebu úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a jasného oznamovania týchto opatrení občanom EÚ.
  • V čase krízy musí ostať zachovanie dôvery občanov EÚ v národné a európske inštitúcie v centre pozornosti, pretože dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere závisí od úrovne dôvery v inštitúcie a odporúčania odborníkov. Zvýšenie úrovne dôvery v inštitúcie uvádzané respondentmi, ktorí využili podporné opatrenia, takisto vysiela jasný signál vnútroštátnym vládam a EÚ.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2022 nadácia Eurofound dokončí svoju prácu na objasňovaní geografického rozdelenia konvergencie a aj naďalej bude poskytovať pravidelné aktualizácie o vzostupnej konvergencii v rámci hospodárskeho a sociálneho rozmeru načrtnutej v Európskom pilieri sociálnych práv a jeho sprievodnomRead more

V roku 2022 nadácia Eurofound dokončí svoju prácu na objasňovaní geografického rozdelenia konvergencie a aj naďalej bude poskytovať pravidelné aktualizácie o vzostupnej konvergencii v rámci hospodárskeho a sociálneho rozmeru načrtnutej v Európskom pilieri sociálnych práv a jeho sprievodnom sociálnom prehľade. Cieľom výskumu bude zachytiť vplyv krízy COVID-19 na konvergenciu a posúdiť, či boli opatrenia na ochranu a obnovu účinné pri predchádzaní divergencii na vnútroštátnej a prípadne regionálnej úrovni.

Začne sa práca na polarizácii medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a jej dôsledkoch pre súdržnosť a konvergenciu v EÚ. Trendy a hnacie sily dynamiky rozdielov medzi mestskými a vidieckymi oblasťami sa budú skúmať v niekoľkých rozmeroch: hospodárske a pracovné príležitosti, prístup k službám, životné podmienky a kvalita života. Na preskúmanie vplyvu pandémie na rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami sa použijú údaje z elektronického prieskumu o Živote, práci a COVID-19.

Dokončí sa práca na posudzovaní vplyvu COVID-19 na dôveru a sociálne nerovnosti a začne sa výskum vplyvu na sociálnu súdržnosť a nespokojnosť v EÚ vrátane účinkov podporných nástrojov zavedených v členských štátoch. Nadácia Eurofound preskúma opatrenia a iniciatívy na podporu politík zameraných na spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť po odznení pandémie COVID-19.

Agentúra bude skúmať trendy, hnacie sily a vzorce nestability trhu práce v EÚ s cieľom identifikovať skupiny, ktoré sú najviac postihnuté nestabilnou väzbou na trh práce, a preskúmať individuálne, sociálne a spoločenské dôsledky tejto nestability. Výskum poskytne prehľad nedávnych politických opatrení zameraných na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu nestability trhu práce na pracovníkov a občanov v členských štátoch EÚ.

Na základe prípravných prác v roku 2021 sa preskúma vzťah medzi ukazovateľmi pracovnoprávnych vzťahov a konvergenciou pracovných podmienok a sociálno-ekonomických výsledkov. Webová databáza konvergencie sa bude naďalej aktualizovať a ďalej rozvíjať.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publikácie (52)
  • Údaje
  • Prebiehajúce činnosti (2)

Prebiehajúce činnosti

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.