Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie

21 december 2021

Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 202Read more

Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie je jednou zo šiestich hlavných aktivít pracovného programu nadácie Eurofound na obdobie 2021 – 2024. Eurofound bude naďalej pôsobiť ako odborné centrum pre monitorovanie a analýzu kľúčových trendov a determinantov dosahovania vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok a posilňovania hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ. Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentnú výzvu pre hospodársku a sociálnu odolnosť EÚ, pričom treba zdôrazniť krehkosť každého už dosiahnutého pokroku v modeloch konvergencie.

V nasledujúcich štyroch rokoch Eurofound poskytne dôležité informácie o výzvach a perspektívach v oblasti sociálnej súdržnosti a konvergencie v EÚ a pomôže zabezpečiť, aby jej ekonomiky a spoločnosti boli voči budúcim otrasom odolné. Eurofound rozšíri svoju prácu z predchádzajúcich rokov na tému vzostupnej konvergencie s osobitným dôrazom na potenciálny nárast nových nerovností medzi občanmi a na spôsob riešenia zvýšeného počtu výziev v oblasti sociálnej súdržnosti, ktoré priniesla kríza. Agentúra bude pravidelne podávať správy o trendoch vzostupnej konvergencie v sociálno-ekonomickom rozmere, ako aj v rozmeroch načrtnutých v Európskom pilieri sociálnych práv na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni, pričom bude takisto porovnávať EÚ s ostatnými vyspelými krajinami.

Pri skúmaní hybných síl a dôsledkov hospodárskej a sociálnej konvergencie bude Eurofound venovať pozornosť rôznym faktorom: sociálnym investíciám, mobilite a inštitucionálnym rámcom, regulácii, sociálnym systémom, inštitucionálnej kvalite a verejným službám sociálnemu dialógu a štrukturálnym reformám. V rámci výskumu sa bude skúmať účinnosť reakcie EÚ na pandémiu pre hospodársku a sociálnu konvergenciu. Zváži aj situáciu v eurozóne a zameria sa na úlohu procesov pracovnoprávnych vzťahov pri ovplyvňovaní konvergencie.

Eurofound bude skúmať trendy a hybné sily sociálnej kohézie v Európskej únii, pričom zvlášť preskúma to, ako pandémia COVID-19 zvýraznila existujúce nerovnosti alebo spustila nové so širším vplyvom na spoločnosť alebo na konkrétne skupiny občanov. Analýza sa zameria na ekonomické, sociálne a zdravotné rozdielnosti, a to na trhu práce, ako aj z hľadiska prístupu a kvality rozhodujúcich tovarov a služieb, ako sú zdravotná starostlivosť , bývanie, vzdelávanie a sociálna ochrana . Bude sa skúmať súvislosť medzi nerovnosťami, inštitucionálnou dôverou a nespokojnosťou. Medzi ďalšie oblasti záujmu patrí migrácia , integrácia a spoločenské napätie.

Výsledky výskumu vyplývajúce z tejto aktivity prispejú k práci rôznych odborov Európskej komisie a Výboru pre zamestnanosť (EMCO), Výboru pre sociálnu ochranu (SPC), Hospodárskeho a finančného výboru (EFC), Rady a Európskeho parlamentu, a to aj v súvislosti s európskym semestrom.

„Kríza COVID-19 vrátila koncepciu vzostupnej konvergencie späť do centra politickej diskusie…. Vzostupná konvergencia je dôležitá pre stabilitu Únie. Nesplnenie prísľubu vzostupnej konvergencie môže znamenať riziko ohrozenia fungovania Únie a vyvolať politickú nespokojnosť s projektom Európskej únie.“

Massimiliano Mascherini, vedúci oddelenia sociálnych politík

Read less

Najnovšie správy

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie

Prihlásiť

Riešenie priorít zainteresovaných strán

Top

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na podporu udržateľnej vzostupnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, na znižovanie viacrozmerných nerovností a na rozvoj iniciatív na posilnenie sociálnej kohézie a pomôcť pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a naRead more

Cieľom výskumu nadácie Eurofound je pomôcť politickému opatreniu na podporu udržateľnej vzostupnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, na znižovanie viacrozmerných nerovností a na rozvoj iniciatív na posilnenie sociálnej kohézie a pomôcť pri riešení výziev, ktorým čelíme na úrovni EÚ a na národných úrovniach a ktoré priniesla kríza COVID-19. Eurofound skúma pandemické programy obnovy na európskej úrovni a ich vplyv na hospodársku a sociálnu konvergenciu s cieľom informovať tvorcov politík o spôsoboch podpory konvergencie a účinnosti rôznych iniciatív. Cieľom výskumu sociálnej súdržnosti je pokročiť v diskusii o spôsoboch podpory politík smerom k spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti.

Pracovný program agentúry je zosúladený s politickými usmerneniami Európskej komisie na ďalšie štyri roky a priamo sa dotýka mnohých kľúčových oblastí politiky zameraných na vytvorenie silnej sociálnej Európy. Výskum sa predovšetkým spája s cieľom EÚ v oblasti udržateľnej hospodárskej a sociálnej konvergencie a bude podporovať diskusiu o Európskom pilieri sociálnych práv, jeho implementácii a monitorovacej úlohe, ako aj o reforme hospodárskej a menovej únie. Zistenia týkajúce sa dôvery môžu prispieť k iniciatívam súvisiacim s diskusiou o budúcnosti Európy.

Read less

Kľúčové politické odkazy

Top

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

Read more

Hlavné zistenia vyplývajúce z výskumu nadácie Eurofound slúžia ako vstup pre tvorcov politík pri riešení niektorých kľúčových problémov v tejto oblasti.

  • Udržateľná hospodárska a sociálna konvergencia je ústredným faktorom pre trvalú stabilitu Európy a vyžaduje si integrovaný európsky prístup.
  • Odchýlky v hospodárskych a sociálnych výsledkoch medzi členskými štátmi ohrozujú spoločnú prosperitu a dôstojné životné a pracovné podmienky, preto je nevyhnutné monitorovať trendy konvergencie v EÚ a implementovať politiky, ktoré zabránenia rozdielom.
  • Pred výskytom ochorenia COVID-19 zažívala Európa šesť rokov nepretržitého hospodárskeho rastu, ktorý absorboval dôsledky krízy z roku 2008 a zaznamenal vzostupnú konvergenciu v oblastiach, akými sú zamestnanosť a riziko chudoby. Nie všetky členské štáty však získali rovnaké výhody a regionálne rozdiely sa zväčšili.
  • Pandémia COVID-19 prináša riziko ďalšieho prehlbovania nerovností medzi členskými štátmi a naprieč sociálno-ekonomickými skupinami. Otestuje hospodársku a sociálnu odolnosť členských štátov proti riziku hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskej únii. Tieto rastúce rozdiely môžu mať vplyv aj na stabilitu EÚ a zdôrazniť potrebu úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a jasného oznamovania týchto opatrení občanom EÚ.
  • V čase krízy musí ostať zachovanie dôvery občanov EÚ v národné a európske inštitúcie v centre pozornosti, pretože dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere závisí od úrovne dôvery v inštitúcie a odporúčania odborníkov. Zvýšenie úrovne dôvery v inštitúcie uvádzané respondentmi, ktorí využili podporné opatrenia, takisto vysiela jasný signál vnútroštátnym vládam a EÚ.
Read less

Súčasný a prebiehajúci výskum

Top

V roku 2021 bude Eurofound naďalej skúmať vplyv pandémie COVID-19 na hospodársku a sociálnu konvergenciu, ako aj na hospodárske a sociálne nerovnosti v Európe so zameraním na príjmy, zamestnanosť, vzdelanie a zdravRead more

V roku 2021 bude Eurofound naďalej skúmať vplyv pandémie COVID-19 na hospodársku a sociálnu konvergenciu, ako aj na hospodárske a sociálne nerovnosti v Európe so zameraním na príjmy, zamestnanosť, vzdelanie a zdravie. Bude pravidelne poskytovať aktualizácie o vzostupnej konvergencii na európskej a regionálnej úrovni v rozmeroch načrtnutých v Európskom pilieri sociálnych práv a v jeho sprievodnom sociálnom prehľade.

Výskum nadácie Eurofound bude s osobitnou pozornosťou venovanou geografickému rozdeleniu a vplyvu pandémie COVID-19 skúmať hnacie sily vzostupnej konvergencie, ako aj sociálnej súdržnosti. Preskúma sa vplyv programov obnovy a politík na posilnenie odolnosti, podporu udržateľnej vzostupnej konvergencie a podporu znižovania nerovností.

Eurofound takisto preskúma, ako sa časom vyvíjala sociálna súdržnosť v Európe. Ďalej sa pomocou údajov z online prieskumu Život, práca a COVID-19 bude skúmať vplyv pandémie na sociálnu kohéziu a dôveru v prípade rôznych skupín v spoločnosti, výsledky sa porovnajú na úrovni členských štátov a zdôraznia sa podobnosti a rozdiely.

Na záver sa bude v rámci aktivity skúmať, či a ako procesy pracovnoprávnych vzťahov, najmä kolektívne vyjednávanie, ovplyvňujú konvergenciu niektorých výsledkov, ako sú mzdy a pracovný čas.

Webová databáza konvergencie sa bude naďalej aktualizovať a ďalej rozvíjať.

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy na množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy.

Read less
  • Publikácie (43)
  • Údaje
  • Prebiehajúce činnosti (4)

Prebiehajúce činnosti

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.