Telepráca

6 december 2022

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Telepráca je forma organizácie práce, pri ktorej sa práca vykonáva mimo bežného pracoviska (zvyčajne priestorov zamestnávateľa) prostredníctvom informačných a komunikačných technoRead more

Telepráca je forma organizácie práce, pri ktorej sa práca vykonáva mimo bežného pracoviska (zvyčajne priestorov zamestnávateľa) prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT). Charakteristickými znakmi telepráce je využívanie počítačov a telekomunikácií, čo umožňuje zmenu obvyklého miesta výkonu práce, frekvencia, s akou pracovník pracuje mimo priestorov zamestnávateľa, a počet miest, kde pracovníci pracujú na diaľku (mobilita).

Vzhľadom na mobilitu možno mobilnú prácu s využitím IKT vymedziť ako používanie informačných a komunikačných technológií, ako sú smartfóny, tablety, laptopy a/alebo stolové počítače, na prácu, ktorá sa vykonáva mimo priestorov zamestnávateľa a je do značnej miery „nezávislá od miesta“. Mobilná práca by sa mohla považovať za variant telepráce. Pri používaní pojmu mobilná práca s využitím IKT sa kladie dôraz na skutočnosť, že pracovníci pracujú na rôznych miestach a využívajú IKT na pripojenie k zdieľaným počítačovým systémom spoločnosti.

Rôzne úrovne intenzity alebo frekvencie telepráce/mobilnej práce s využitím IKT a rozsah miest, na ktorých jednotlivci pracujú, môžu mať rôzne dôsledky na pracovné podmienky.

Read less

Najnovšie správy

Register now! #AskTheExpert webinar: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

New survey reveals vastly different working experiences during COVID-19: teleworkers comparatively positive while frontline workers felt unrecognised, underappreciated

The survey shows that already prior to the intensification of inflation and a cost-of-living crisis that worsened in...

Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future

The strict public health restrictions implemented by governments in 2020 to control the COVID-19 pandemic abruptly...

Kontext EÚ

Top

Informačné a komunikačné technológie (IKT) spôsobili v 21. storočí prevratné zmeny v práci a živote. Pokroky v oblasti IKT otvorili možnosti novým Read more

Informačné a komunikačné technológie (IKT) spôsobili v 21. storočí prevratné zmeny v práci a živote. Pokroky v oblasti IKT otvorili možnosti novým spôsobom práce. Telepráca a mobilná práca s využitím IKT sa stali súčasťou balíka pružných foriem organizácie práce zameraného na modernizáciu organizácie práce. Tvorcovia politík v mnohých krajinách EÚ diskutujú o rýchlych zmenách v spôsobe, akým pracujeme, a o ich dôsledkoch na ďalšie aspekty nášho každodenného života, ako je organizácia práce, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zdravie a pohoda.

V Európskej rámcovej dohode o telepráci, ktorú podpísali sociálni partneri na úrovni EÚ v roku 2002, sa vymedzuje telepráca a stanovuje všeobecný rámec pre pracovné podmienky telezamestnancov na európskej úrovni. Zámerom je zosúladiť potreby zamestnávateľov a pracovníkov v oblasti flexiistoty. Technologický vývoj odvtedy prispel k rozšíreniu týchto foriem organizácie práce a pripravil pôdu vyššej úrovni mobility pracovníkov v oblasti práce na diaľku.

V júni 2020 sociálni partneri na úrovni EÚ podpísali rámcovú dohodu o digitalizácii, v ktorej sú uvedené príslušné ustanovenia o „spôsoboch pripojenia a odpojenia sa“, ktoré sa majú uplatňovať na vnútroštátnej úrovni v súlade s postupmi a praktikami typickými pre sociálnych partnerov a členské štáty.

V januári 2021 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla právny predpis, ktorým sa pracovníkom, ktorí pracujú digitálne, po skončení pracovného času umožní odpojiť sa. Mali by sa v ňom stanoviť aj minimálne požiadavky na prácu na diaľku a objasniť pracovné podmienky, pracovný čas a čas odpočinku.

Od začiatku roka 2020 začali v dôsledku pandémie COVID-19 mnohí zamestnávatelia a zamestnanci využívať teleprácu, čo môže potenciálne zmeniť spôsob našej práce v budúcnosti. Tento posun vytvára príležitosti pre podniky a pomáha pracovníkom udržať si zamestnanie, ale prináša aj výzvy v oblasti zdravia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom spojené s prekrývaním hraníc, dlhým pracovným časom a neustálou pracovnou dostupnosťou.

Činnosť nadácie Eurofound v oblasti telepráce je v súlade s prioritou Komisie na roky 2019 – 2024, ktorou je Európa pripravená na digitálny vek.

Read less

Výskum

Top

Nadácia Eurofound sa venuje výskumu telepráce a mobilnej práce s využitím IKT v rámci svojej činnosti v oblasti pracovných podmienok a udržateľnej práce aj v rámci výskumu nových foriem zamesRead more

Nadácia Eurofound sa venuje výskumu telepráce a mobilnej práce s využitím IKT v rámci svojej činnosti v oblasti pracovných podmienok a udržateľnej práce aj v rámci výskumu nových foriem zamestnávania. Zameriava sa v ňom na témy ako rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, pracovný čas, pracovné podmienky a právo na odpojenie, ako aj vplyv pandémie COVID-19 na spôsob, akým pracujeme.

Vplyv na zamestnanosť a pracovné podmienky

V analýze telepráce a mobilnej práce s využitím IKT sa nadácia Eurofound zaoberá tým, ako flexibilita pracovného času a autonómia pracovníkov ovplyvňuje zamestnanosť a pracovné podmienky v digitálnom veku, pričom sa zameriava na to, aký vplyv to má na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom , na zdravie, výkonnosť a vyhliadky na zamestnanie. Vychádza pritom z údajov svojho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) a z ďalších výskumov.

V spoločnom výskume nadácie Eurofound a Medzinárodnej organizácie práce (MOP) sa skúmal vplyv telepráce a mobilnej práce s využitím IKT na rôznych miestach (doma, v kancelárii alebo na inom mieste) na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, pričom sa čerpalo aj z údajov EWCS. Mobilná práca s využitím IKT je takisto jednou z niekoľkých nových foriem zamestnávania, ktoré sú v EÚ na vzostupe a ktorými sa nadácia Eurofound zaoberá.

Telepráca a COVID-19

Jedinečný elektronický prieskum nadácie Eurofound Život, práca a COVID-19 vytvára obraz o vplyve zmien, ku ktorým došlo počas pandémie, na životy ľudí. Cieľom je pomôcť tvorcom politiky pri formovaní reakcie na krízu. Prieskum sa uskutočnil v niekoľkých kolách v rokoch 2020 a 2021 a umožňuje porovnávať problémy, ktoré vznikali v rôznych štádiách pandémie. Otázky sú zamerané na pracovnú situáciu ľudí, mieru telepráce počas pandémie COVID-19, skúsenosti s prácou z domu a vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Právo na odpojenie

Výzvy presahujú oblasť rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom: prekrývanie hraníc, nepretržité pripojenie a dlhý pracovný čas môžu predstavovať problém pre duševnú a fyzickú pohodu pracovníkov. Vzhľadom na exponenciálny nárast telepráce v dôsledku pandémie COVID-19 sú opatrenia súvisiace s právom na odpojenie aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Na základe výskumu prípadovej štúdie nadácia Eurofound v roku 2021 preskúmala uplatňovanie a vplyv práva na odpojenie na úrovni pracoviska.

Celkový rozsah vplyvu pandémie sa ešte len ukáže, ale COVID-19 by mohol natrvalo zmeniť teleprácu a mobilnú prácu s využitím IKT v EÚ aj mimo nej.

Read less

Hlavné výstupy v priebehu rokov

Show more (12)

Kľúčové posolstvá

Top
  • Telepráca sa rozmohla vo všetkých krajinách EÚ – viac ako tretina zamestnaných osôb začala na začiatku pandémie COVID-19 pracovať na diaľku, pričom mnohí z nich mali s takouto prácou len obmedzené skúsenosti alebo sa s ňou dovtedy vôbec nestretli.
  • Vo výberovom zisťovaní pracovných síl (VZPS) Európskej únie sa rozlišuje medzi pracovníkmi, ktorí pracujú z domu „bežne“, a pracovníkmi, ktorí pracujú z domu „občas“. Prudký nárast telepráce v roku 2020 bol spôsobený zvýšením počtu ľudí „bežne“ pracujúcich z domu. Pred pandémiou bola vo väčšine krajín bežnejšia „občasná“ práca z domu a v roku 2020 bola na podobnej úrovni ako v roku 2019. V roku 2020 sa typickejšou formou organizácie práce stala bežná práca z domu.
  • Väčšina pracovníkov v EÚ sa vyjadrila, že by dlhodobo uprednostnili možnosť práce z domu niekoľko dní v týždni. 
  • U telezamestnancov pracujúcich z domu je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že prekročia 48-hodinový limit pracovného času, ako u pracovníkov na pracovisku. S omnoho väčšou pravdepodobnosťou takisto pracujú vo svojom voľnom čase.
  • Častejšie využívanie telepráce poukázalo na prekrývanie hraníc medzi pracovným a súkromným životom. Bude nevyhnutné, aby vlády a sociálni partneri zaviedli iniciatívy zamerané na „právo na odpojenie“ alebo súvisiace iniciatívy s cieľom zabrániť tomu, aby boli veľké skupiny pracovníkov vystavené fyzickému a emocionálnemu vyčerpaniu.
  • Po prechode na teleprácu počas pandémie sa najrozšírenejšou formou telepráce opäť stanú hybridné formy organizácie práce, ktoré boli najtypickejšie pred pandémiou.
  • Sociálni partneri a tvorcovia politík by sa mali usilovať do všetkých právnych rámcov alebo dohôd zahrnúť ustanovenia zamerané na riešenie problémov týkajúcich sa pracovného času, zdravia a bezpečnosti alebo prístupu k zariadeniu a jeho používania.
Read less

Publikácie a údaje

Top

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy. 

  • Publikácie (92)
  • Údaje
  • Prebiehajúce činnosti (2)

Údaje

Odkazy na údaje týkajúce sa tejto témy sú uvedené nižšie.

Prebiehajúce činnosti

Výskum v tejto oblasti pokračuje a zameriava sa na rôzne témy, ktoré sú uvedené nižšie spolu s odkazmi na pripravované publikácie.