Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

1 október 2020

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom predstavuje uspokojivý stav rovnováhy medzi časom, ktorý má jednotlivec vyhradený na prácu a na súRead more

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom predstavuje uspokojivý stav rovnováhy medzi časom, ktorý má jednotlivec vyhradený na prácu a na súkromné aktivity. Umožnenie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracovníkov počas celého života je cieľom politiky EÚ už mnoho rokov, keďže ide o kľúčový spôsob na zabezpečenie udržateľnosti práce pre všetkých. 

Read less

Najnovšie správy

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

COVID-19 unleashed the potential for telework – How are workers coping?

The COVID-19 health crisis prompted governments to take the unprecedented step of shutting down all workplaces, apart...
Top

Komisia 26. apríla 2017 vydala balík iniciatív k Európskemu pilieru sociálnych práv. Jeho súčasťou je aj iniciatíva na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre rodičov a opatrovateľovRead more

Komisia 26. apríla 2017 vydala balík iniciatív k Európskemu pilieru sociálnych práv. Jeho súčasťou je aj iniciatíva na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre rodičov a opatrovateľov. V rámci iniciatívy sa predkladá niekoľko nových alebo vylepšených minimálnych noriem týkajúcich sa rodičovskej, otcovskej alebo opatrovateľské dovolenky a jej cieľom je riešiť nedostatočné zastúpenie žien na trhu práce.

Práca nadácie Eurofound

Zber údajov

Na základe Európskych prieskumov kvality života (EQLS) nadácie Eurofound je možné porovnanie zosúladenia pracovného a súkromného života, pružných foriem organizácie pracovného času a poskytovania kvalitných služieb starostlivosti v jednotlivých krajinách. Z Európskych prieskumov podnikov (ECS) vyplývajú údaje o tom, ako a prečo spoločnosti využívajú široké spektrum foriem organizácie pracovného času. V rámci Európskych prieskumov pracovných podmienok (EWCS) sa skúma organizácia pracovného času v rámci EÚ a otázky, ktoré s ňou súvisia, ako sú napríklad pružné formy organizácie, preferencie v oblasti pracovného času a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

Európske monitorovacie centrum pracovného života (EurWORK) poskytuje informácie o pracovných podmienkach a udržateľnej práci vrátane databázy miezd, pracovného času a kolektívnych sporov. Nadácia Eurofound okrem toho odhadla aj hospodárske a spoločenské náklady spôsobené rozdielom v zamestnanosti mužov a žien a ponúka informácie o tvorbe pracovných miest v službách starostlivosti.

Vizualizácia údajov

Súvisiace: Časopis Foundation Focus na tému riešení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

23. decembra 2016 – V tomto vydaní časopisu Foundation Focus je témou rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a niektoré ďalšie faktory, ktoré pomáhajú alebo bránia pracovníkom pri spájaní týchto dvoch aspektov. Keďže priemerná dĺžka pracovného času neustále klesá, črtá sa otázka, či rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ešte treba riešiť. Ako môže pomôcť smernica o pracovnom čase a akú úlohu majú politiky pružného pracovného času? Akú konkrétnu podporu si vyžadujú osoby so zodpovednosťou za starostlivosť o deti alebo dospelých? Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je spojená aj s iným aspektmi života vrátane potreby vysokokvalitnej starostlivosti o deti, riešenia rozdielov v zamestnanosti mužov a žien a zaopatrenia starších pracovníkov, ktorí nemôžu pokračovať v práci na plný pracovný čas.
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom: tvorba riešení pre každého

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (291)
  • Údaje
  • Ongoing work

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.