Mládež

10 január 2023

Mládež je pojem, ktorým sa opisujú ľudia v období medzi detstvom a dospelosťou. Hoci to môže byť nejednoznačné vymedzenie, používa sa aj v oblasti politiky, kde označuje konkrétne vekové Read more

Mládež je pojem, ktorým sa opisujú ľudia v období medzi detstvom a dospelosťou. Hoci to môže byť nejednoznačné vymedzenie, používa sa aj v oblasti politiky, kde označuje konkrétne vekové kategórie. Poskytnúť mladým ľuďom vhodné prostredie na rast, vzdelávanie a prácu je pre Európu aj nadáciu Eurofound kľúčovým cieľom, no pri jeho napĺňaní čelia osobitným výzvam. Mladí ľudia sú dlhodobo v centre záujmu politiky na úrovni EÚ a tento záujem nepoľavuje ani dnes. 

Read less

Najnovšie správy

Risk of depression runs high as Europe and its neighbours struggle with cost-of-living crisis

Two-thirds of respondents from the EU and 10 neighbouring countries reported difficulties making ends meet in the fifth...

Život, práca a COVID-19 v Európskej únii a 10 krajinách susediacich s EÚ

Cieľom prieskumu s názvom Život, práca a COVID-19, ktorý nadácia Eurofound prvýkrát uskutočnila začiatkom roku 2020, je...

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Kontext EÚ

Top

Zamestnanosť mladých ľudí a problémy, ktoré sa ich dotýkajú, zastávajú v politickom programe EÚ významné miesto a existujú veľké obavy, že mladí ľudia budú patriť k hlavným obetiam sociálneho a hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej pandémiou COVIRead more

Zamestnanosť mladých ľudí a problémy, ktoré sa ich dotýkajú, zastávajú v politickom programe EÚ významné miesto a existujú veľké obavy, že mladí ľudia budú patriť k hlavným obetiam sociálneho a hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Keďže už v predchádzajúcej recesii zaplatili najvyššiu cenu, Európska komisia s cieľom predísť opakovaniu histórie navrhla posilnenú záruku pre mladých ľudí ako konkrétny politický nástroj na boj proti dôsledkom pandémie COVID-19 v oblasti zamestnanosti a jej sociálnym dôsledkom. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Táto iniciatíva vychádza z predchádzajúcich opatrení na európskej úrovni. Cieľom oznámenia Komisie s názvom Investícia do európskej mládeže z roku 2016 bolo podporiť mladých ľudí vo forme balíka opatrení pre mládež. Týmto balíkom sa podporuje zlepšenie príležitostí na prístup k zamestnaniu prostredníctvom záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá vznikla v roku 2013, zlepšenie príležitostí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zlepšenie príležitostí na solidaritu, vzdelávaciu mobilitu a účasť.

V rámci tohto úsilia sa v najnovšej stratégii EÚ pre mládež (na roky 2019 – 2027) prijatej 26. novembra 2018 stanovuje rámec spolupráce s členskými štátmi na ich politikách v oblasti mládeže. Činnosti sú zoskupené do troch hlavných oblastí opatrení založených na zapájaní, spájaní a posilňovaní postavenia.

V januári 2020 Komisia predložila oznámenie Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie. Ním sa pripravila pôda pre akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, v ktorom sa opakuje záväzok EÚ vo vzťahu k záruke pre mladých ľudí.

Keďže sa ukázalo, že mladí ľudia patria k skupinám najzraniteľnejším voči závažným sociálnym a hospodárskym dôsledkom pandémie COVID-19 a obmedzujúcich opatrení, Komisia v júli 2020 uviedla balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí štruktúrovaný do štyroch oblastí s cieľom poskytnúť „most k pracovným miestam“ pre ďalšiu generáciu. Komisia predložila návrh odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí, ktorým sa malo nahradiť odporúčanie z roku 2013. Táto iniciatíva nadväzuje na potreby spoločností s cieľom poskytnúť potrebné zručnosti, najmä na účely zelenej a digitálnej transformácie. Rozširuje sa ňou veková kategória, na ktorú sa vzťahuje záruka pre mladých ľudí, z 15 – 24 rokov na 15 – 29 rokov. Súčasťou balíka je aj návrh týkajúci sa odborného vzdelávania a prípravy, nový impulz v oblasti učňovskej prípravy a ďalšie opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

V akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý Európska komisia navrhla v marci 2021 a na ktorý nadviazalo vyhlásenie zo sociálneho samitu v Porte, sa predstavili nové ambiciózne ciele pre mladých ľudí, ako napríklad znižovať mieru mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), z 12,6 % (2019) na 9 % do roku 2030.

Práca nadácie Eurofound v oblasti problémov mládeže nadväzuje na prioritu Komisie na roky 2019 – 2024 týkajúcu sa hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí, a v tomto kontexte má veľký význam.

Read less

Výskum

Top

Youth infographic
Infografika

Nadácia Eurofound pri riešení problémov mládeže vykonala veľký kus práce v oblasti zamestnanosti, kvality života aj sociálnej kohézie. Vzhľadom na hospodársku a sociálnu krízu v nadväznosti na pandémiu COVID-19 sa výskum naďalej venuje otázkam dotýkajúcim sa mladých ľudí vo viacerých tematických oblastiach, najmä v oblasti zamestnanosti a trhov práce, životných podmienok a kvality života, ako aj prístupu k verejným službám.

Pandémia COVID-19 a jej vplyv na mladých ľudí

V jedinečnom elektronickom prieskume nadácie Eurofound Život, práca a COVID-19 sa poskytujú informácie o vplyve pandémie na život ľudí vrátane mladých ľudí s cieľom pomôcť tvorcom politík formovať reakciu na krízu. Vykonával sa vo viacerých kolách a umožňuje porovnanie problémov, ktorým mladí ľudia čelili v rôznych fázach života počas pandémie.

Na základe tohto výskumu nadácia Eurofound analyzovala vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí v EÚ z hľadiska zamestnania, ich hospodárskej situácie, sociálneho začlenenia, duševnej pohody a dôvery v inštitúcie. V rámci výskumu sa poskytuje prehľad politických opatrení zavedených v záujme zníženia hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie na mladých ľudí.

Kríza v rokoch 2008 – 2013 a pracovné miesta

V dôsledku krízy v rokoch 2008 – 2013 sa nezamestnanosť v EÚ prudko zvýšila na znepokojivú úroveň, pričom v prípade osôb vo veku od 15 do 29 rokov dosiahla 20 % a v jednotlivých členských štátoch dokonca ešte vyššie úrovne. Pomocou záruky pre mladých ľudí a ďalších opatrení sa v posledných rokoch nezamestnanosť mládeže upravila a v roku 2019 konečne dosiahla úrovne spred krízy. Zostávajú však otázky, kde pracovné miesta sú a ako možno pomôcť mladým ľuďom, predovšetkým tým, ktorí sa dlhodobo nezúčastňovali na trhu práce. V rámci reakcie na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a pri predchádzaní ďalšiemu prudkému zvýšeniu nezamestnanosti mladých ľudí bude kľúčová posilnená záruka pre mladých ľudí. Výskum nadácie Eurofound prináša širokú škálu príspevkov k rozvoju politiky v oblasti mládeže, pričom sa pozornosť venuje:

 • dlhodobo nezamestnaným mladým ľuďom,
 • podpore startupov mladých ľudí,
 • podnikaniu mládeže v Európe,
 • mapovaniu transformácie mládeže v Európe,
 • mládeži a práci a politickým usmerneniam zameraným na zlepšenie tohto aspektu života mladých ľudí,
 • pomoci mladým pracovníkom počas krízy a prínosom sociálnych partnerov a orgánov verejnej moci,
 • skúsenostiam s používaním záruky pre mladých ľudí vo Fínsku a Švédsku,
 • mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Zameranie výskumu sa v poslednom čase prispôsobilo s cieľom skúmať vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí v Európe.

NEET a vylúčenie

Okrem vysokej miery nezamestnanosti členské štáty od roku 2008 riešia neprimeraný vplyv recesie na mladých ľudí vo veku do 30 rokov, dokonca aj na tých s vyšším stupňom vzdelania. Počet mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa po roku 2008 prudko zvýšil, ale od roku 2014 znovu klesal a do roku 2018 sa vrátil na úrovne spred krízy. V niektorých členských štátoch však zostali úrovne vysoké, najmä v Taliansku a Grécku. Nadácia Eurofound sa snaží pochopiť hospodárske a sociálne dôsledky neúčasti mládeže na trhu práce a na vzdelávaní.

Výskum v oblasti vplyvu pandémie COVID-19 na mladých ľudí sa zameriava na hospodársku a sociálnu situáciu mladých ľudí, predovšetkým NEET, na začiatku pandémie. Opisuje sa v ňom účasť mladých ľudí na trhu práce v období 2007 – 2020 a rozoberajú sa vlastnosti a rozmanitosť NEET.

Niektorí mladí ľudia čelia pri prístupe k zamestnaniu osobitným ťažkostiam: v porovnaní s ostatnými napríklad tí so zdravotným postihnutím alebo s iným zdravotným problémom čelia o 40 % väčšej pravdepodobnosti, že sa stanú NEET. Na riešenie týchto problémov sa ako najvhodnejšia javí politika aktívneho začleňovania. Nadácia Eurofound analyzovala politiku aktívneho začleňovania mladých ľudí so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami v 11 členských štátoch EÚ.

Aspekt mládeže v prieskumoch nadácie Eurofound

Aspekt mládeže je relevantný pre mnohé oblasti výskumu nadácie Eurofound vrátane jej prieskumov.

Elektronický prieskum Život, práca a COVID-19 sa vykonával vo viacerých kolách v rokoch 2020 a 2021 a skúma sa v ňom vplyv pandémie na jednotlivé vekové kategórie. K témam, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí, patrí strata pracovných miest a neistota zamestnania, duševná pohoda, sociálne vylúčenie a optimizmus v súvislosti s budúcnosťou, skúsenosti s online vzdelávaním, dôvera v inštitúcie a prístup k verejným službám. Zo zistení vyplýva, že mladých ľudí znovu tvrdo zasiahli sociálne a hospodárske dôsledky ďalšej krízy.

V Európskom prieskume kvality života (EQLS) z roku 2016 sa medzi vekovými kategóriami odhalili dôležité rozdiely vo vzťahu ku kvalite života, k sociálnemu začleneniu, ku kvalite spoločnosti a k prístupu k verejným službám. Údaje z prieskumu EQLS boli použité aj na zostavenie prehľadu politiky na tému sociálnej situácie mladých ľudí v Európe.

V Európskom prieskume pracovných podmienok (EWCS) z roku 2010 sa zistilo, že niektoré aspekty pracovných podmienok mladých pracovníkov (do 25 rokov) sa výrazne líšia od tých, ktoré majú starší pracovníci. Z údajov z EWCS z roku 2015 vyplýva, že nedostatok požadovaných zručností spôsobujúci rozdiel medzi mladšími a staršími pracovníkmi sa postupne odstraňuje.

V elektronickom prieskume Život, práca a COVID-19 nadácie Eurofound sa použili rôzne otázky z prieskumov EQLS a EWCS, pričom sa v prípade potreby prispôsobili na účely tohto prieskumu.

Read less

Kľúčové posolstvá

Top
 • Mladých ľudí v dôsledku prudko rastúcej nezamestnanosti od roku 2008 zasiahli významné hospodárske a sociálne následky. Odhaduje sa, že hospodárska strata EÚ spôsobená tým, že taký veľký počet mladých ľudí sa nezúčastňuje na trhu práce ani vzdelávaní, presahuje 153 miliárd EUR ročne.
 • Kríza v rokoch 2008 – 2013 zdôraznila, že mladí ľudia sú voči hospodárskej recesii zraniteľnejší ako iné vekové kategórie. Nezamestnanosť mládeže v mnohých krajinách EÚ prudko stúpla nad úroveň 40 % a podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), dosiahol historické maximum na úrovni 16 % celej populácie EÚ vo veku od 15 do 29 rokov.
 • Napriek politickým snahám EÚ a členských štátov zameraným na podporu mladých ľudí po finančnej kríze z roku 2008 boli mladí ľudia stratou pracovných miest najťažšie zasiahnutí aj v priebehu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Vzhľadom na to, že ľudia vo veku od 18 do 29 rokov sú nadmerne zastúpení v odvetviach najviac zasiahnutých pandemickými obmedzeniami a je pri nich pravdepodobnejšie, že pracujú na základe dočasnej pracovnej zmluvy alebo na kratší pracovný čas, 12 % osôb v tomto veku, ktoré odpovedali aspoň v dvoch kolách elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19, uviedlo, že prišli o prácu, pričom nezamestnanosti čelilo aj 12 % študentov.
 • V prípade nezamestnaných alebo neaktívnych mladých ľudí bolo pravdepodobnejšie ako u iných skupín, že počas pandémie budú čeliť neistote spojenej s bývaním (17 % na jar 2021), pričom uviedli finančné ťažkosti (43 %), ako aj žiadne úspory (39 %). Viac než polovica mladých ľudí však uviedla, že žije s rodičmi, čo im poskytlo určitú istotu. Ak sa mladí ľudia nemôžu aktívne zúčastňovať na vzdelávaní alebo trhu práce, existuje veľké riziko ich dlhodobej neúčasti so závažnými dôsledkami pre ich budúcnosť, ako aj budúcnosť spoločnosti.
 • Kríza spôsobená ochorením COVID-19 mala v porovnaní so staršími skupinami nepomerne vyšší vplyv na spokojnosť mladých ľudí so životom a ich duševnú pohodu. K zlepšeniu došlo v období od jari do leta 2020, keď sa obmedzenia pohybu uvoľnili, ale na jar 2021, keď sa znovu zaviedli obmedzenia a zavreli sa školy, sa dosiahol najnižší bod, čo prispelo k poklesu spokojnosti so životom a duševnej pohody, pričom takmer dvom tretinám mladých ľudí hrozila depresia.
 • Napriek tomu, že mladých ľudí zasiahla kríza spôsobená ochorením COVID-19 z hľadiska duševného zdravia a zamestnanosti najtvrdšie, ich dôvera v inštitúcie bola celkovo naďalej vyššia ako v prípade iných skupín. Pre tvorcov politík bude dôležité vychádzať z tohto sociálneho kapitálu a zabezpečiť, aby investícia do mládeže zostala v popredí politického programu EÚ.
 • Na podporu mladých ľudí sa počas pandémie zaviedla široká škála opatrení. Patrila k nim posilnená európska záruka pre mladých ľudí, vnútroštátne iniciatívy zamerané na udržanie mladých ľudí vo vzdelávaní, ako aj opatrenia na zmenšenie prekážok existujúcej finančnej podpory a sociálnej ochrany osobitne pre mladých ľudí. Mnohé z týchto politických reakcií však boli dočasné. V záujme zabezpečenia väčšej odolnosti v budúcich krízach bude pre tvorcov politík kľúčové, aby dali prioritu dlhodobým opatreniam pre mladých ľudí, ako sú trvalé zlepšenia prístupu k práci a učňovskej príprave a opatrenia na zvýšenie istoty zamestnania.
Read less

Publikácie a údaje

Top

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy. 

 • Publikácie (167)
 • Údaje
 • Prebiehajúce činnosti (1)

Údaje

Odkazy na údaje týkajúce sa tejto témy sú uvedené nižšie.

Prebiehajúce činnosti

Výskum v tejto oblasti pokračuje a zameriava sa na rôzne témy, ktoré sú uvedené nižšie spolu s odkazmi na pripravované publikácie.