Mladí ľudia

21 október 2021

Poskytnúť mladým ľuďom vhodné prostredie na rast, vzdelávanie a prácu je pre Európu aj nadáciu Eurofound kľúčovým cieľom, no pri jeho napĺňaní musia v súčasnosti čeliť osobitným výzvam. Mladí ľudia sú dlhodobo v centre záujmu politiky na úrovni EÚ a tento záujem nepoľavuje ani dnesRead more

Poskytnúť mladým ľuďom vhodné prostredie na rast, vzdelávanie a prácu je pre Európu aj nadáciu Eurofound kľúčovým cieľom, no pri jeho napĺňaní musia v súčasnosti čeliť osobitným výzvam. Mladí ľudia sú dlhodobo v centre záujmu politiky na úrovni EÚ a tento záujem nepoľavuje ani dnes. V aktuálnej stratégie EÚ pre mládež sú stanovené dva náročné ciele. Prvým je poskytnúť mladým ľuďom viac rovnocenných príležitostí vo vzdelávaní a na trhu práce. Druhým je podporiť mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi a zapájali sa do spoločenského diania.

Read less

Najnovšie správy

Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...
Top

Riešenie krízy zamestnanosti mladých ľudí je v politickom programe Európy najdôležitejším bodom. Komisia 7. decembra 2016 vydala oznámenie Investícia do európskej mládežeRead more

Riešenie krízy zamestnanosti mladých ľudí je v politickom programe Európy najdôležitejším bodom. Komisia 7. decembra 2016 vydala oznámenie Investícia do európskej mládeže. Ide o obnovenie úsilia o podporu mladých ľudí v podobe balíka opatrení pre mládež. Súčasťou tohto balíka je zlepšenie príležitostí na prístup k zamestnaniu prostredníctvom záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie príležitostí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zlepšenie príležitostí na solidaritu, vzdelávaciu mobilitu a účasť.

Balík je venovaný tvorbe politík založených na dôkazoch a úloha nadácie Eurofound poskytnúť znalosti na pomoc pri rozvoji sociálnych politík a politík súvisiacich s prácou je v tejto súvislosti vysoko relevantná. V programovom dokumente nadácie Eurofound na obdobie rokov 2017 – 2020 sa problémy mládeže budú riešiť ako súčasť viacerých strategických tematických oblastí, najmä fungujúceho a začleňujúceho trhu práce, kvality života a kvality spoločnosti, ako aj prístupu k verejným službám.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound do dnešného dňa pri riešení problémov mládeže vykonala veľký kus práce, a to v oblasti zamestnanosti, kvality života aj sociálnej kohézie.

Hlavné príspevky: Kríza a pracovné miesta

Kríza vážne zasiahla najmä mladých ľudí. Nezamestnanosť v EÚ v prvom štvrťroku 2013 dosiahla rekordnú úroveň 10,9 %, pričom 23,5 % tvorili osoby mladšie ako 25 rokov. V Grécku a Španielsku bola bez práce viac ako polovica mladých ľudí a miera nezamestnanosti v Portugalsku (38,2 %) a Taliansku (37,2 %) bola takisto extrémne vysoká.

Ak je nezamestnanosť mladých ľudí na takej kritickej úrovni, treba zistiť, kde pracovné miesta sú a ako sa dá mladým ľudom ešte pomôcť. Nedávne snahy nadácie Eurfound priniesli množstvo impulzov na rozvoj politiky v oblasti mládeže, napríklad:

  • podporu startupov mladých ľudí,
  • podnikanie mládeže v Európe,
  • mapovanie prechodov mládeže v Európe,
  • ukazovatele z oblasti mládeže, práce a politiky, ktoré môžu napomôcť jej zlepšeniu,
  • pomoc mladým pracovníkom počas krízy a prínos sociálnych partnerov a subjektov verejného sektora,
  • skúsenosti z uplatnenia záruky pre mladých ľudí vo Fínsku a Švédsku.

Hlavné príspevky: NEET a vylúčenie

Hoci nezamestnanosť mladých ľudí je vážnym problémom, nie je jediným. Vo vzťahu k nerovnomernému vplyvu recesie na mladých ľudí do 30 rokov, dokonca aj tých s vyššou úrovňou vzdelania, sa objavuje mimoriadny problém: približne 12,5 milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov nie je ani zamestnaných, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). Nadácia Eurofound sa snaží pochopiť hospodárske a sociálne dôsledky neúčasti mládeže na trhu práce a na vzdelávaní. Pozrite si rozsiahle úsilie nadácie Eurofound v tematickej oblasti týkajúcej sa NEET.

Okrem krízy niektorí mladí ľudia čelia pri prístupe k zamestnaniu určitým ťažkostiam: v porovnaní s ostatnými napríklad tí so zdravotným postihnutím alebo iným zdravotným problémom čelia o 40 % väčšiemu riziku, že sa stanú NEET. Na riešenie týchto problémov sa ako najvhodnejšia javí politika aktívneho začleňovania. Nadácia Eurofound analyzovala politiky aktívneho začleňovania mladých ľudí so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami v 11 členských štátoch EÚ.

Aspekt mládeže v prieskumoch nadácie Eurofound

Aspekt mládeže je relevantný pre mnohé oblasti prieskumu nadácie Eurofound. V treťom Európskom prieskume kvality života (EQLS) v roku 2012 sa medzi vekovými skupinami odhalili dôležité rozdiely vo vzťahu ku kvalite života, sociálnej inklúzii a kvalite spoločnosti. Podrobne sa dajú zobraziť použitím filtra vekových skupín v nástroji na mapovanie prieskumu EQLS. Údaje prieskumu EQLS boli použité aj na zostavenie prehľadu politiky na tému sociálnej situácie mladých ľudí v Európe z roku 2014 (uvedený nižšie).

Z piateho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) z roku 2010 vyplynuli zistenia, že niektoré aspekty pracovných podmienok mladých zamestnancov (do 25 rokov) sa výrazne líšia od tých, ktoré majú starší zamestnanci. Na základe novších údajov zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) z roku 2015 sa ukazuje, že nedostatok požadovaných zručností spôsobujúci rozdiel medzi mladšími a staršími zamestnancami sa postupne znižuje. Ďalšie informácie sa dajú nájsť pomocou nástroja na mapovanie prieskumu EWCS.

Súvisiace: Sociálna situácia mladých ľudí v Európe

1. apríla 2014 – Tento prehľad politiky vychádza z výskumných projektov a zistení Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) nadácie Eurofound, na základe ktorých sa zostavuje niekoľko ukazovateľov politiky. Skúma sa kvalita života mladých ľudí v Európe, so zameraním na aspekty ako formy spolužitia, sociálna exklúzia či vzťahy a zdroje podpory, ako je napríklad účasť v spoločnosti a spoločenské či kultúrne aktivity.
Zistenia nadácie – Sociálna situácia mladých ľudí v Európe

Read less
  • Publications (148)
  • Údaje
  • Ongoing work (1)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.