Vad vi gör

Eurofound strävar efter att stödja målen för Europa 2020-strategin för att säkerställa att Europa uppnår smart och hållbar tillväxt för alla. Genom att bedriva forskning som undersöker praktisk erfarenhet och fastställer faktorer för lyckade förändringar strävar Eurofound efter att både dokumentera och förstå förändringar och utveckla idéer för pågående förbättring av levnads- och arbetsvillkor för EU:s medborgare.

Arbetsprogram

I det nuvarande programplaneringsdokumentet 2017–2020 beskrivs Eurofounds planerade arbete för den kommande fyraåriga programplaneringsperiod. Eurofound har valt sex strategiska ämnen där man ska genomföra verksamheter som syftar till att förmedla kunskap för att åstadkomma en uppåtgående konvergens av levnads- och arbetsvillkor i Europeiska unionen. De är följande:

De första fyra är de centrala områden där Eurofound under fyra årtionden har byggt upp sin expertis och som säkerställer kontinuiteten hos institutets arbete. De sista två, om den digitala eran och konvergens inom EU, inför en ny dimension av Eurofounds verksamhet eftersom de fångar övergripande utmaningar och paradigmskiften som sannolikt kommer att ha en omskapande inverkan på de områden som ligger i centrum för Eurofounds arbete. Inom ramen för dessa sex ämnen kommer Eurofound att undersöka hur levnads- och arbetsvillkoren kan förbättras genom politik och lagstiftning, ingripande av arbetsmarknadens parter och praxis på arbetsplatsnivå.

I det fleråriga programmet för 2017–2020 fastställs ett specifikt arbetsprogram för varje år i programplaneringsperioden. 

Se alla fleråriga och årliga arbetsprogram

Årsrapporter

Leva och arbeta i Europa 2019

Eurofounds årsbok för 2019, Leva och arbeta i Europa, ger genom myndighetens forskning under 2019 en översikt över hur européernas liv och arbete har utvecklats. En rad olika ämnen tas upp, däribland de allt mer olikartade sysselsättningsstrukturerna inom EU:s regioner, det ökade förtroendet för nationella institutioner och utvecklingen när det gäller minimilöner. Översikten behandlar också hur Eurofounds verksamhet anknyter till EU-kommissionens politiska prioriteringar.

Ladda ner årsboken. Se även den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten för 2019

 

 

Se alla årsrapporter

Europaomfattande undersökningar

Genom Eurofounds tre Europaomfattande undersökningar som genomförs regelbundet insamlas nya och fullt jämförbara data som omfattar alla EU-medlemsstater och en mängd andra länder, beroende på vilken undersökning som avses. De data som samlas in genom undersökningarna gör det möjligt att göra djuplodande analyser av en mängd olika frågor. Undersökningarna anses vara en av de mest värdefulla och unika källorna till information som står till Eurofounds förfogande. De utgör underlag för och vägleder en betydande del av Eurofounds forskningsarbete.

Observatorier

Eurofounds tre observatorier bidrar också till arbetet i ämnesområdena med stöd av nätverk av europeiska korrespondenter som täcker EU:s medlemsstater och Norge. Genom nätverket kan systematisk och jämförbar information om verkligheten och utvecklingen på nationell nivå samlas in.

Reaktioner på särskilda framställningar om information

Reaktioner på särskilda framställningar om information från Eurofounds primära intressenter är en viktig verksamhet under den nya programplaneringsperioden. Viktiga målsättningar för denna tjänst är att garantera snabbhet, flexibilitet och kvalitet när det gäller att tillhandahålla specialanpassade underlag för att möta nya och framväxande informationsbehov.

Se alla specialrapporter och andra oregelbundna rapporter