Femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor ‒ 2010

Fältarbetet för den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor utfördes mellan januari och juni 2010. Frågeformuläret omfattade frågor om osäker anställning, ledarskapsstil och arbetstagarnas delaktighet liksom den allmänna arbetsmiljön, arbetstid, arbetsorganisationen, ersättning, arbetsrelaterade hälsorisker, kognitiva och psykosociala faktorer, balans mellan arbete och privatliv samt tillgång till utbildning. Ett antal frågor ingick för att fånga upp den ekonomiska nedgångens inverkan på arbetstvillkoren.

Närmare 44 000 arbetstagare intervjuades i 34 länder – EU-27, Norge, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Albanien, Montenegro och Kosovo – vilket gjorde denna omgång till den hittills mest omfattande när det gäller geografisk täckning. Den femte EWCS-undersökningen genomfördes av Gallup Europe, som arbetade med tydlig kvalitetssäkring för att säkerställa högsta möjliga standard i alla förfaranden för uppgiftsinsamling och redigering.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar