Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor: 2015

Datavisning

Visa, undersök och jämför data för hela EU och i respektive land om arbetsförhållanden, arbetets kvalitet och balans mellan arbete och fritid i vårt interaktiva datavisningsverktyg.

I Eurofounds sjätte europeiska undersökning om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey, EWCS) presenteras en omfattande bild av arbetslivet i Europa i olika länder, yrkesgrupper, sektorer och åldersgrupper. Resultaten lyfter fram åtgärder för politiska aktörer för att ta itu med dagens utmaningar. Under 2015 genomförde Eurofound sin sjätte undersökning (dessa har pågått sedan 1991), då närmare 44 000 arbetstagare i 35 länder intervjuades. Resultaten ger detaljerad information om en rad olika ämnen, bland annat exponering för fysiska och psykosociala risker, arbetsorganisation, balans mellan arbete och privatliv samt välbefinnande.

De viktigaste resultaten

Totalt sett visar undersökningsresultaten att den strukturella ojämlikheten och skillnaderna mellan könen, anställningsförhållanden och yrken fortfarande är betydande.  Under de senaste tio åren har framstegen inom vissa aspekter av arbetskvalitet varit begränsade.

Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – översiktsrapport

Den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor bygger på erfarenheten från de tidigare fem undersökningarna för att ge en omfattande bild av arbete i Europa utifrån länder, yrken, sektorer och åldersgrupper.

Publikation: Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – översiktsrapport

Utöver de objektiva mätningarna av arbetskvalitet undersöker rapporten även arbetstagarnas egen bedömning av arbetslivet. I rapporten noteras kopplingar mellan de olika dimensionerna av arbetskvalitet och faktorer som engagemang, ekonomisk trygghet, utveckling av kompetens och förmågor, hälsa och välbefinnande, möjligheten att förena arbete och privatliv samt hållbart arbete.

Bakgrund

Denna sjätte upplaga av undersökningen är en viktig milstolpe för Eurofound, då den bygger på erfarenheterna från de fem föregående undersökningarna och ger en fyllig bild av trenderna på arbetsmarknaden i Europa under de senaste 25 åren. Undersökningen omfattar dessutom 35 länder och är den mest omfattande hittills i fråga om antalet länder som ingår.

  • Den första undersökningen, 1991, omfattade endast 12 länder.
  • Den andra undersökningen, 1995, omfattade 15 länder.
  • Den tredje undersökningen (2000) omfattade 16 länder (EU15 och Norge). Den tredje undersökningen utvidgades sedan 2001 till att omfatta även de 10 kandidatländerna.
  • Den fjärde undersökningen, 2005, omfattade de 25 EU-länderna och de två länder som skulle bli medlemmar 2007 (Bulgarien och Rumänien). Även Kroatien, Turkiet, Schweiz och Norge ingick (totalt 31 länder).
  • Den femte undersökningen, 2010, omfattade de 27 EU-medlemsstaterna, Kroatien, Turkiet och Norge (Schweiz ingick inte). I denna undersökning ingick även Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – totalt 34 länder.
  • Den sjätte undersökningen (2005) omfattade de 28 EU-medlemsstaterna, de fem EU-kandidatländerna (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet), samt Schweiz och Norge.

Metod

Eurofounds undersökningspartner, Ipsos NV, intervjuade människor i arbete som valts ut slumpmässigt ur ett statistiskt urval som utgör ett tvärsnitt av befolkningen. Beroende på landets storlek och nationella arrangemang omfattade urvalet mellan 1 000 och 3 300 personer per land.

Personliga intervjuer utfördes hemma hos arbetstagarna och täckte en rad frågor om individens arbetsförhållanden. (All information som samlas in har behandlats strikt konfidentiellt och alla deltagare garanterades anonymitet). Fullständig information om undersökningsmetoden finns på nätet.

Mer information

Mikrodata från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor blir tillgängliga för allmänheten under första kvartalet 2017. Eurofounds sekundäranalys av data från undersökningen kommer att publiceras från 2017. I dessa granskas frågor som arbetstid, egenföretagande, åldrande, arbetstagarengagemang och utveckling, arbete och hälsa, anställningsförhållanden och arbetsvillkor.

För mer information om de europeiska undersökningarna om arbetsvillkor, kontakta Sophia MacGoris på smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar