Нашата дейност

Eurofound се стреми да подпомага осъществяването на целите на стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, устойчиво и цялостно развитие на Европа. Като проучва практическия опит и определя факторите за успешна промяна, Eurofound се стреми едновременно да документира и да тълкува промяната, както и да предлага идеи за непрекъснато подобряване на условията на живот и труд на европейските граждани.

Работни програми

В настоящия Програмен документ 2017—2020 г. се описва планираната работа на Eurofound за следващия четиригодишен програмен период. Eurofound залага на шест стратегически области, в които да развива дейности, целящи предоставяне на знания за постигане на възходяща конвергенция на условията на живот и труд в Европейския съюз. Това са:

Първите четири са основни области, в които Eurofound има богат експертен опит, натрупан в продължение на четири десетилетия. Те осигуряват последователност в работата на агенцията. Последните две, за цифровата ера и конвергенцията в ЕС, налагат ново измерение по отношение на работата на Eurofound, тъй като засягат междусекторни предизвикателства и парадигматични промени, които биха оказали трансформиращо въздействие върху основните сфери на работа на Eurofound. В рамките на тези шест теми Eurofound ще проучва как могат да се подобрят условията на живот и труд чрез обществени политики и законодателни мерки, намеса на социалните партньори и практики на работното място.

Многогодишната програма 2017—2020 включва специфични дейности за всяка година от програмния период. 

Вижте всички многогодишни и годишни работни програми

Годишни доклади

Условия на живот и труд в Европа 2015—2018 г.

В доклада „Условия на живот и труд в Европа 2015—2018 г.“ са обединени някои от основните констатации от проучвания на Eurofound относно условията на живот и труд на европейците през последните четири години по време на Европейския парламент и на Комисията, които са в края на своя мандат. Чрез тази дейност са предоставени важни отговори относно аспектите на живота и условията на труд, които са от значение както за хората, така и за лицата, отговарящи за разработването на политиките, като се изтъква къде трябва да се разработят политики, за да се постигнат резултати за гражданите. Темите, разгледани в доклада „Условия на живот и труд в Европа 2015—2018 г.“, са групирани в два раздела: как живеем днес и как работим днесРазгледайте интерактивната презентация на доклада

Прочетете също Консолидиран годишен доклад за дейността на отговорния разпоредител за 2018 г.

 

Вижте всички годишни доклади

Общоевропейски проучвания

Чрез трите редовно провеждани общоевропейски проучвания на Eurofound се събират оригинални и напълно сравними данни за всички държави — членки на ЕС, и за редица други държави, в зависимост от проучването. Данните, които се събират чрез проучванията, позволяват задълбочен анализ на проблеми от различен характер. Проучванията се считат за едни от най-ценните и уникални източници на информация, с които Eurofound разполага. Те определят насоките за голяма част от изследователската работа на Eurofound.

Обсерватории

Трите обсерватории на Eurofound също допринасят за изпълнение на дейностите в основните сфери с помощта на мрежа от европейски кореспонденти, обхващаща държавите — членки на ЕС, и Норвегия. Чрез мрежата се събира систематична и сравнима информация относно състоянието и напредъка на национално ниво.

Реагиране на извънредни искания на информация

Реагирането на извънредни искания на информация от ключовите заинтересовани страни на Eurofound е залегнало като основна дейност в новия програмен период. Главни цели на тази услуга е да се гарантира бързина, гъвкавост и качество при осигуряване на персонализирани резултати, които да отговарят на новите и все по-големи изисквания за информацията.

Вижте всички персонализирани и други периодични доклади