Нашата дейност

Eurofound се стреми да подпомага осъществяването на целите на стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, устойчиво и цялостно развитие на Европа. Като проучва практическия опит и определя факторите за успешна промяна, Eurofound се стреми едновременно да документира и да тълкува промяната, както и да предлага идеи за непрекъснато подобряване на условията на живот и труд на европейските граждани.

Работни програми

В настоящия Програмен документ 2017—2020 г. се описва планираната работа на Eurofound за следващия четиригодишен програмен период. Eurofound залага на шест стратегически области, в които да развива дейности, целящи предоставяне на знания за постигане на възходяща конвергенция на условията на живот и труд в Европейския съюз. Това са:

Първите четири са основни области, в които Eurofound има богат експертен опит, натрупан в продължение на четири десетилетия. Те осигуряват последователност в работата на агенцията. Последните две, за цифровата ера и конвергенцията в ЕС, налагат ново измерение по отношение на работата на Eurofound, тъй като засягат междусекторни предизвикателства и парадигматични промени, които биха оказали трансформиращо въздействие върху основните сфери на работа на Eurofound. В рамките на тези шест теми Eurofound ще проучва как могат да се подобрят условията на живот и труд чрез обществени политики и законодателни мерки, намеса на социалните партньори и практики на работното място.

Многогодишната програма 2017—2020 включва специфични дейности за всяка година от програмния период. 

Вижте всички многогодишни и годишни работни програми

Годишни доклади

Условия на живот и труд в Европа 2019

„Условия на живот и труд в Европа 2019“, годишникът на Еurofound за 2019 г., представя кратък преглед на последните развития в работата и живота на европейците, както са разгледани в изследователските дейности на Агенцията през 2019 г. В резултат на това наборът от теми е широк — от нарастващото многообразие на заетостта в регионите на ЕС до повишаване на доверието в националните институции и промени в минималното заплащане. В прегледа се описва и начина, по който дейностите на Eurofound се свързват с политическите приоритети на Европейската комисия.

Изтеглете годишника . Прочетете също консолидирания годишен отчет за дейността за 2019 г.

 

Вижте всички годишни доклади

Общоевропейски проучвания

Чрез трите редовно провеждани общоевропейски проучвания на Eurofound се събират оригинални и напълно сравними данни за всички държави — членки на ЕС, и за редица други държави, в зависимост от проучването. Данните, които се събират чрез проучванията, позволяват задълбочен анализ на проблеми от различен характер. Проучванията се считат за едни от най-ценните и уникални източници на информация, с които Eurofound разполага. Те определят насоките за голяма част от изследователската работа на Eurofound.

Обсерватории

Трите обсерватории на Eurofound също допринасят за изпълнение на дейностите в основните сфери с помощта на мрежа от европейски кореспонденти, обхващаща държавите — членки на ЕС, и Норвегия. Чрез мрежата се събира систематична и сравнима информация относно състоянието и напредъка на национално ниво.

Реагиране на извънредни искания на информация

Реагирането на извънредни искания на информация от ключовите заинтересовани страни на Eurofound е залегнало като основна дейност в новия програмен период. Главни цели на тази услуга е да се гарантира бързина, гъвкавост и качество при осигуряване на персонализирани резултати, които да отговарят на новите и все по-големи изисквания за информацията.

Вижте всички персонализирани и други периодични доклади