За нас

Мисия

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания в помощ за разработването на по-добри социални политики и политики в областта на заетостта и труда. Eurofound е създадена през 1975 г. с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета с цел да съдейства за планирането и създаването на по-добри условия за живот и работа в Европа.

Роля

Ролята на Eurofound е да предоставя информация, съвети и експертен опит — относно условията на труд и устойчивост на работните места, индустриалните отношения, промените на пазара на труда, качеството на живот и обществените услуги — на ключови участници в сферата на социалната политика на ЕС въз основа на сравнителна информация, изследвания и анализ.

Организация

Eurofound се управлява от изпълнителен директор, който се отчита пред управителен съвет (предишния ръководен съвет). Заместник-директорът се отчита пред директора. Съветът се състои от представители на правителствата и социалните партньори (работодатели и профсъюзи) в държавите — членки на ЕС, представители на Европейската комисия и един независим експерт, определен от Европейския парламент. Съветът дава стратегическите насоки за дейностите на Eurofound.

Eurofound поддържа Бюро за връзка в Брюксел с двойната роля да засилва видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound на равнище ЕС и да наблюдава развитието в разработването на политики.

Разполагаме с около 100 служители, които се набират от държавите — членки на ЕС, и които притежават богат професионален опит в различни сфери на дейност. Периодично се командироват ограничен брой експерти от националните администрации.

Офисите на Eurofound са в съществуващата от 17-и век сграда Loughlinstown House в Дъблин, Ирландия.

Целева публика

Eurofound се стреми да подпомага дейностите по разработване на политиките на институциите на ЕС, правителствата, работодателите, профсъюзите и организациите на гражданското общество.