Кои сме ние

Мисия

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания в помощ за разработването на по-добре информирани социални политики и политики в областта на заетостта и труда. Eurofound е създадена през 1975 г. с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета с цел да съдейства за планирането и създаването на по-добри условия за живот и труд в Европа. На 20 декември 2018 г. беше приет нов учредителен регламент, който влезе в сила на 20 февруари 2019 г.

Роля

Eurofound предоставя информация, съвети и експертен опит относно условията на труд и устойчивата работа, колективните трудови правоотношения и социалния диалог, заетостта и пазарите на труда, условията на живот и качеството и живота. Целта на Eurofound е да подкрепя институциите, органите и агенциите на ЕС, държавите членки и социалните партньори при разработването и прилагането на социални политики и политики по заетостта, както и да насърчава социалния диалог въз основа на сравнителна информация, изследвания и анализи.

Организация

Eurofound се управлява от изпълнителен директор, който се отчита пред управителен съвет . Настоящият изпълнителен директор е Ивайло Калфин. Заместник-директорът Maria Jepsen се отчита пред директора. Съветът се състои от представители на правителствата и социалните партньори (работодатели и профсъюзи) в държавите — членки на ЕС, представители на Европейската комисия и един независим експерт, определен от Европейския парламент. Съветът дава стратегическите насоки за дейностите на Eurofound.

Eurofound поддържа Бюро за връзка в Брюксел с двойната роля да засилва видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound на равнище ЕС и да наблюдава развитието в разработването на политики.

Разполагаме с около 100 служители , които се набират от държавите членки и притежават богат професионален опит в различни сфери на дейност. Понякога експертите са командировани от националните администрации.

Офисите на Eurofound са в сградата от XVII в. Loughlinstown House в Дъблин , Ирландия.

Целева публика

Eurofound се стреми да подпомага дейностите по разработване на политиките на институциите на ЕС, правителствата, работодателите, профсъюзите и организациите на гражданското общество.