Industrial relations and social dialogue

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Публикувано
9 June 2020
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Обзор

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  64
  Референтен №: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Каталожен номер: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  Участие на националните социални партньори в изготвянето на политики — 2019 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад се разглежда степента на участието на националните социални партньори в разработването и изпълнението на реформи и политики в контекста на европейския семестър за 2018 — 2019 г. и в разработването на националните програми за реформи.

  Както е известно от предишни доклади на Eurofound, съществува положителна взаимовръзка между стабилността на националния социален диалог и участието на социалните партньори в изготвянето на политики. Положителна връзка е налице и между добре функциониращия национален социален диалог и участието на социалните партньори в европейския семестър. В някои случаи и двата процеса са почти напълно съгласувани като част от последователността в практиките на социалната политика.

  Въз основа на примери за реформи и политически инициативи, които се обсъждат и провеждат от 2018 г. насам, се очертава картина на стабилни и относително ефективни резултати в повечето държави. При все това социалните партньори в няколко държави продължават да изразяват недоволство от факта, че техните мнения не оказват истинско влияние при изготвянето на политики, въпреки че това възприемане — че са изслушвани, но не и чувани — варира между различните държави и заинтересовани страни.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар