Равенство между половете

18 May 2021

Woman working in warehouse

Равното третиране на мъжете и жените е основен принцип на Европейския съюз от самото му създаванRead more

Равното третиране на мъжете и жените е основен принцип на Европейския съюз от самото му създаване. През 1957 г. принципът на равно заплащане за еднаква работа става част от Римския договор. Оттогава европейските институции редовно потвърждават принципа и го популяризират като основна ценност на ЕС.

Read less

Последни актуализации

Sign up now #AskTheExpert webinar: EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its...

Good news for gender equality as we exit the COVID-19 crisis?

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender...
Top

Този принцип е преработен в Директивата от 1976 г. за равното третиране на мъжете и жените. Тъй като все повече жени навлизат на пазара на труда, ЕС и държавите членки отново потвърждават своя ангажимент за насърчаване на равенството между половете, напредъка в образованието на жените и напредъкаRead more

Този принцип е преработен в Директивата от 1976 г. за равното третиране на мъжете и жените. Тъй като все повече жени навлизат на пазара на труда, ЕС и държавите членки отново потвърждават своя ангажимент за насърчаване на равенството между половете, напредъка в образованието на жените и напредъка към преодоляване на разликите в заплащането и заетостта при жените и мъжете. В перспектива стратегическият ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете за периода 2016—2019 г. е създаден като референтна рамка, в основата на която е необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между половете. Освен това той подкрепя Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г. 

Дейност на Eurofound

Eurofound прилага подход на равенството между мъжете и жените, който е хоризонтален по отношение на изследванията на Фондацията в областта на условията на труд, индустриалните отношения, промените на пазара на труда, качеството на живот и обществените услуги. Например теми като заплащане и доходигрижиучастие в заетосттаотпускиумения и обучениеорганизация на трудаработно време и равновесие между професионалния и личния живот, наред с другото, са обхванати от гледна точка на равенството между половете в различните направления на работата на Eurofound, в общоевропейските проучвания и редовното докладване на национално равнище.

Основни приноси

Скорошен доклад на Eurofound относно моделите на работното време за устойчива работа изследва от гледна точка на пола и целия живот връзките между моделите на работното време, равновесието между професионалния и личния живот и предпочитанията за работното време, от една страна, и здравето и благосъстоянието на работещите, от друга.

Eurofound проведе проучване, изследващо моделите на социална мобилност в ЕС, като разгледа препятствията пред равните възможности и политиките за насърчаването им. Проучването анализира модели на социална мобилност за мъже и жени поотделно, подчертавайки и акцентирайки върху все по-важните модели на социална мобилност в различните държави.  

Предишно проучване относно разликата в трудовата заетост при жените и мъжете изследва характеристиките и последиците от различията между половете в участието на пазара на труда, както и потенциалните начини за преодоляването им.

Включено: Разликата в равнището на заетост между жените и мъжете: предизвикателства и решения

11 октомври 2016 г. — През последните десетилетия участието на жените на пазара на труда в Европейския съюз се увеличава, като през 2014 г. е надхвърлило 70%. Въпреки това равнищата на заетост и участие сред жените все още са по-ниски от съответните показатели за мъжете в почти всички държави членки. В този доклад са разгледани основните характеристики и последици от разликите между половете по отношение на участието на пазара на труда. Докладът съдържа констатацията, че общата цена на по-ниското участие на жените на пазара на труда е възлязла на 370 млрд. евро през 2013 г., което представлява 2,8% от БВП на ЕС. Наред с това в доклада са разгледани и политиките и мерките за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, които могат да имат централно значение за преодоляването на разликите между жените и мъжете.
Разликата в равнището на заетост между жените и мъжете: Предизвикателства и решения

Увеличаването на участието на жените на пазара на труда предизвика промени в начина, по който организациите на европейските социални партньори се справят с проблемите, свързани с разликите между половете. В изследванията също така се извършва оценка на ролята на социалните партньори в ЕС в напредъка на равенството между половете в Съюза.

Европейският наблюдател на работните места (EJM) анализира професионалната сегрегация въз основа на пола и неравенството в заплащането. Равенството между половете е предмет и на редовна актуална информация относно заплащането и работното време в ЕС и редовното докладване на национално равнище чрез Европейската обсерватория на професионалния живот на Eurofound.

Данни от проучването

Европейското проучване за условията на труд на Eurofound (EWCS) има за цел да предостави ясна представа относно положението в Европа на мъжете и жените на работното място. Важно място в скорошни въпросници заема темата за равенството между половете. Проучването следи широк спектър от въпроси, разлики в професионален, секторен, времеви аспект и заплащането, както и равновесието между професионалния и личния живот и здравето и благосъстоянието. Шестото EWCS, проведено през 2015 г., показва неравенства и различия по отношение на пола, статута на работещите и професията.

Европейското проучване на качеството на живот (EQLS) обхваща и измерението, свързано с различията между половете, във връзка с въпроси като заетостта, доходите, образованието, семейните отговорности и полагането на грижи, здравето и равновесието между професионалния и личния живот.

Проучването на европейските дружества (ECS) взема под внимание въпроса за баланса между половете във връзка с политиките и практиките по отношение на работното място в цяла Европа, включително работното време и вземането на отпуск.

Индекс за равенството между половете

Eurofound сътрудничи с Европейския институт за равенство между половете (EIGE) по теми, свързани с равенство между половете, както и във връзка с данни от EWCS и EQLS в Индекса на EIGE за равенството между половете.

Ресурси

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (614)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap