Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě: 2015

Printer-friendly version

Vizualizace dat

Data z EU a jednotlivých zemí týkající se pracovních podmínek, kvality práce a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem můžete zobrazovat, zkoumat a porovnávat pomocí našeho interaktivního nástroje pro vizualizaci dat.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) prováděný nadací Eurofound zachycuje rozmanitý obraz Evropy v oblasti práce v různých zemích, povoláních, odvětvích a věkových skupinách. Jeho zjištění zdůrazňují opatření, která by politické subjekty měly přijmout pro usnadnění řešení problémů, jimž Evropa v současné době čelí. V roce 2015 nadace Eurofound provedla již šestý průzkum z této série (průzkumy probíhají od roku 1991), při němž bylo dotazováno téměř 44 000 pracovníků ve 35 zemích. Zjištění průzkumu poskytují podrobné informace o široké škále otázek, včetně vystavení fyzickým a psychosociálním rizikům, organizace práce, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a zdraví a fyzické a duševní pohody.

Hlavní zjištění

Z průzkumu vyplývá, že obecně stále existují značné strukturální nerovnosti a rozdíly mezi muži a ženami, v oblasti zaměstnaneckého statusu a povolání.  V posledních deseti letech bylo u některých aspektů kvality pracovních míst dosaženo omezeného pokroku.

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami.

Publikace: Šestý průzkum EWCS – souhrnná zpráva

Zpráva se nespokojuje pouze s objektivními měřítky kvality pracovních míst, ale sleduje i to, jak samotní pracovníci hodnotí svůj pracovní život. Hledá spojení mezi různými dimenzemi kvality pracovních míst a faktory, jako jsou zapojení, finanční zajištění, rozvoj dovedností a schopností, zdraví a fyzická a duševní pohoda, rovnováha mezi pracovním a osobním životem a udržitelnost práce.

Základní informace

Tento šestý průzkum pro Eurofound představuje důležitý mezník, jelikož staví na poučeních z předchozích pěti průzkumů a poskytuje podrobný přehled trendů týkajících se pracovišť v Evropě za posledních 25 let. Navíc zahrnuje 35 zemí, čímž se z hlediska počtu zahrnutých zemí řadí k nejobsáhlejším.

  • První průzkum provedený v roce 1991 zahrnoval jen 12 zemí.
  • Druhý průzkum provedený v roce 1995 zahrnoval 15 zemí.
  • Třetí (2000) zahrnoval 16 zemí (země EU-15 a Norsko). Třetí průzkum byl v roce 2001 rozšířen o 10 kandidátských zemí EU.
  • Čtvrtý průzkum v roce 2005 zahrnoval 25 členských států EU a dvě země, které se připojily v roce 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Dále zahrnoval také Chorvatsko, Turecko, Švýcarsko a Norsko (celkem 31 zemí).
  • Pátý průzkum v roce 2010 zahrnoval 27 členských států EU, Chorvatsko, Turecko a Norsko (Švýcarsko zahrnuto nebylo). Tento průzkum zahrnoval také Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, celkem tedy 34 zemí.
  • Šestý průzkum provedený v roce 2015 zahrnoval 28 členských států EU, pět kandidátských zemí EU (Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Srbsko a Turecko) i Švýcarsko a Norsko.

Metodika

Společnost Ipsos NV, partner průzkumu nadace Eurofound, dotazovala pracovníky náhodně vybrané ze statistického vzorku, který představoval průřez společnosti. Podle velikosti země a vnitrostátního uspořádání vzorek tvořilo 1 000 až 3 000 respondentů na zemi.

Osobní rozhovory probíhaly v domácnostech a zahrnovaly komplexní soubor otázek týkajících se pracovních podmínek. (Veškeré shromážděné informace se uchovávají v přísné důvěrnosti a je zaručena anonymita každého respondenta.) Podrobné informace o metodice průzkumu jsou k dispozici na internetu.

Další informace

Mikrodata ze šestého průzkumu EWCS budou zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 2017. Sekundární analýzy dat průzkumu nadace Eurofound budou zveřejněny v roce 2017. Budou zkoumat otázky, jako je pracovní doba, OSVČ, stárnutí, zapojení a rozvoj zaměstnanců, práce a zdraví, zaměstnanecký status a pracovní podmínky.

V případě zájmu o další informace o průzkumech pracovních podmínek v Evropě se obraťte na Sophii MacGorisovou na adrese smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely