Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě: 2015

Vizualizace dat

Data z EU a jednotlivých zemí týkající se pracovních podmínek, kvality práce a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem můžete zobrazovat, zkoumat a porovnávat pomocí našeho interaktivního nástroje pro vizualizaci dat.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) prováděný nadací Eurofound zachycuje rozmanitý obraz Evropy v oblasti práce v různých zemích, povoláních, odvětvích a věkových skupinách. Jeho zjištění zdůrazňují opatření, která by politické subjekty měly přijmout pro usnadnění řešení problémů, jimž Evropa v současné době čelí. V roce 2015 nadace Eurofound provedla již šestý průzkum z této série (průzkumy probíhají od roku 1991), při němž bylo dotazováno téměř 44 000 pracovníků ve 35 zemích. Zjištění průzkumu poskytují podrobné informace o široké škále otázek, včetně vystavení fyzickým a psychosociálním rizikům, organizace práce, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a zdraví a fyzické a duševní pohody.

Hlavní zjištění

Z průzkumu vyplývá, že obecně stále existují značné strukturální nerovnosti a rozdíly mezi muži a ženami, v oblasti zaměstnaneckého statusu a povolání.  V posledních deseti letech bylo u některých aspektů kvality pracovních míst dosaženo omezeného pokroku.

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami.

Publikace: Šestý průzkum EWCS – souhrnná zpráva

Zpráva se nespokojuje pouze s objektivními měřítky kvality pracovních míst, ale sleduje i to, jak samotní pracovníci hodnotí svůj pracovní život. Hledá spojení mezi různými dimenzemi kvality pracovních míst a faktory, jako jsou zapojení, finanční zajištění, rozvoj dovedností a schopností, zdraví a fyzická a duševní pohoda, rovnováha mezi pracovním a osobním životem a udržitelnost práce.

Základní informace

Tento šestý průzkum pro Eurofound představuje důležitý mezník, jelikož staví na poučeních z předchozích pěti průzkumů a poskytuje podrobný přehled trendů týkajících se pracovišť v Evropě za posledních 25 let. Navíc zahrnuje 35 zemí, čímž se z hlediska počtu zahrnutých zemí řadí k nejobsáhlejším.

  • První průzkum provedený v roce 1991 zahrnoval jen 12 zemí.
  • Druhý průzkum provedený v roce 1995 zahrnoval 15 zemí.
  • Třetí (2000) zahrnoval 16 zemí (země EU-15 a Norsko). Třetí průzkum byl v roce 2001 rozšířen o 10 kandidátských zemí EU.
  • Čtvrtý průzkum v roce 2005 zahrnoval 25 členských států EU a dvě země, které se připojily v roce 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Dále zahrnoval také Chorvatsko, Turecko, Švýcarsko a Norsko (celkem 31 zemí).
  • Pátý průzkum v roce 2010 zahrnoval 27 členských států EU, Chorvatsko, Turecko a Norsko (Švýcarsko zahrnuto nebylo). Tento průzkum zahrnoval také Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, celkem tedy 34 zemí.
  • Šestý průzkum provedený v roce 2015 zahrnoval 28 členských států EU, pět kandidátských zemí EU (Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Srbsko a Turecko) i Švýcarsko a Norsko.

Metodika

Společnost Ipsos NV, partner průzkumu nadace Eurofound, dotazovala pracovníky náhodně vybrané ze statistického vzorku, který představoval průřez společnosti. Podle velikosti země a vnitrostátního uspořádání vzorek tvořilo 1 000 až 3 000 respondentů na zemi.

Osobní rozhovory probíhaly v domácnostech a zahrnovaly komplexní soubor otázek týkajících se pracovních podmínek. (Veškeré shromážděné informace se uchovávají v přísné důvěrnosti a je zaručena anonymita každého respondenta.) Podrobné informace o metodice průzkumu jsou k dispozici na internetu.

Další informace

Mikrodata ze šestého průzkumu EWCS budou zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 2017. Sekundární analýzy dat průzkumu nadace Eurofound budou zveřejněny v roce 2017. Budou zkoumat otázky, jako je pracovní doba, OSVČ, stárnutí, zapojení a rozvoj zaměstnanců, práce a zdraví, zaměstnanecký status a pracovní podmínky.

V případě zájmu o další informace o průzkumech pracovních podmínek v Evropě se obraťte na Sophii MacGorisovou na adrese smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář