Hvad laver vi?

Eurofounds prioriteter for 2021-2024 er foranlediget af de store udfordringer, som social samhørighed og retfærdige omstillinger står over for i et miljø under forandring i kølvandet på covid-19-krisen. Agenturet fokuserer på forhold, hvor det kan trække på sine centrale ekspertiseområder, f.eks. arbejdsvilkår, arbejdsmarkedsrelationer, beskæftigelse og levevilkår, til støtte for sine interessenter ved at levere dokumentation, der kan understøtte deres politiktiltag.

Arbejdsprogrammer

Programmeringsdokumentet for 2021-2024 indeholder seks strategiske områder, der vil blive gennemført gennem følgende operationelle aktiviteter. De første fire er forankret i agenturets oprettelsesforordning.

  • Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde : Tilvejebringelse af sammenlignelige data og analyser, der kan anvendes til at forbedre jobkvaliteten og fremme bæredygtigt arbejde i løbet af livet.
  • Arbejdsmarkedsrelationer og social dialog : Funktion som ekspertisecenter for overvågning og analyse af udviklingen i arbejdsmarkedsrelationerne og den sociale dialog, og fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.
  • Beskæftigelse og arbejdsmarkeder : Tilvejebringelse af viden med henblik på at identificere ændringer på arbejdsmarkedet og danne afsæt for beskæftigelsespolitikkerne med henblik på at forbedre dets funktion og inklusion.
  • Levevilkår og livskvalitet : Kortlægning og analyse af centrale elementer til forbedring af menneskers levevilkår, herunder oplysninger om deres opfattelse af livskvalitet og samfund.

Derudover vil Eurofound tage de politikrelaterede udfordringer op i to tværgående tematiske aktiviteter.

  • Foregribelse og håndtering af virkninger af ændringer : Fremlæggelse af dokumentation for strukturelle ændringer, der i vid udstrækning er drevet af digitalisering og klimaændringer, men også af covid-19-krisen, og som kan være nyttig med henblik på at sikre retfærdige omstillinger, der fremmer beskæftigelse, gode arbejdsvilkår, social beskyttelse og arbejdstagerrettigheder, samtidig med at arbejdsproduktiviteten, konkurrenceevnen og velstanden forbedres.
  • Fremme af social samhørighed og konvergens : Bidrag til politikdebatten om retfærdighed og underbygning af politikker, der har til formål at forbedre den sociale samhørighed og fremme konvergensen på vej mod bedre leve- og arbejdsvilkår i EU.

Eurofounds tre regelmæssigt gentagne fælleseuropæiske undersøgelser og tre observatorier bidrager til arbejdet på de strategiske områder.

Se alle flerårige og årlige arbejdsprogrammer

Årsberetninger

Leve- og arbejdsvilkår i Europa 2021

Covid-19-pandemien spillede fortsat en afgørende rolle i europæernes liv og karriere for andet år i træk i 2021, og Eurofound fortsatte sit arbejde med at undersøge og registrere de mange og forskelligartede virkninger i EU-medlemsstaterne. Leve- og arbejdsvilkår i Europa 2021 giver et øjebliksbillede af ændringerne i beskæftigelsen og arbejds- og levevilkårene i Europa, på baggrund af Eurofounds forskningsaktiviteter i 2021. 

Download årbogen. Læs også Den anvisningsberettigedes konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021.

Se alle årsberetninger

Undersøgelser på europæisk plan

Eurofounds tre paneuropæiske undersøgelser, der regelmæssigt gentages, indsamler originale og fuldt ud sammenlignelige data, der omfatter alle EU-medlemsstater og en række andre lande afhængigt af undersøgelsen. Data indsamlet gennem undersøgelserne giver mulighed for en dybdegående analyse af en lang række emner. Undersøgelserne anses for at være en af de mest værdifulde og unikke informationskilder, som Eurofound har til rådighed. De understøtter og ligger til grund for en væsentlig del af Eurofounds forskningsarbejde.

Som reaktion på covid-19 har Eurofound tilpasset sin forskning for at overvåge, hvordan situationen udvikler sig under pandemien, og indsamle data om indvirkningen på EU-borgernes liv og den politiske indsats for at afbøde virkningerne. I april 2020 kickstartede agenturet en unik og storstilet e-undersøgelse, "Liv, arbejde og covid-19", for at fange pandemiens vidtrækkende konsekvenser for den måde, mennesker lever og arbejder på i hele EU, med det formål at hjælpe de politiske beslutningstagere med at opnå en ensartet genopretning efter krisen.

Observatorier

Eurofounds tre observatorier bidrager også til arbejdet inden for emneområderne, støttet af netværk af Eurofound-korrespondenter , som omfatter EU-medlemsstaterne og Norge. Gennem netværket kan systematiske og sammenlignelige oplysninger om realiteter og udviklinger på nationalt plan indsamles.

Imødekommelse af ad hoc-anmodninger om information

En central aktivitet i den nye programmeringsperiode er imødekommelsen af ad hoc-anmodninger om information fra Eurofounds centrale interessenter . Hovedmålene med tjenesteydelsen er at sikre hurtighed, fleksibilitet og kvalitet i tilvejebringelsen af individualiseret input for at imødekomme nye og kommende informationsbehov.

Se alle ad hoc-rapporter