Hvad laver vi?

Eurofound sigter mod at støtte målene i Europa 2020-strategien for at sikre, at Europa opnår en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Ved at gennemføre forskning, der undersøger praktisk erfaring og identificerer faktorer for vellykket forandring, søger Eurofound både at dokumentere og forstå forandringer og at udvikle ideer til løbende forbedring af de europæiske borgeres leve- og arbejdsvilkår.

Arbejdsprogrammer

Det nuværende Programmeringsdokument 2017-2020 beskriver Eurofounds planlagte arbejde i løbet af den fireårige programmeringsperiode. Eurofound har valgt seks strategiske emneområder, hvor der skal udføres aktiviteter med det formål at tilvejebringe viden for at opnå en forøgelse af konvergensen i opadgående retning for leve- og arbejdsvilkårene i EU. Disse er:

De første fire er de kerneområder, hvor Eurofound har opbygget sin ekspertise over fire årtier og sikrer kontinuitet i agenturets arbejde. De sidste to områder, den digitale tidsalder og konvergens i EU, tilføjer en ny dimension til Eurofounds aktiviteter, da de opfanger tværgående udfordringer og paradigmatiske ændringer, der sandsynligvis vil have en transformerende virkning på Eurofounds centrale arbejdsområder. Inden for rammerne af disse seks emner vil Eurofound undersøge, hvordan leve- og arbejdsvilkår kan forbedres gennem offentlige politikker og lovgivning, inddragelse af arbejdsmarkedets parter og praksis på arbejdspladsen.

Det flerårige program for 2017-2020 indeholder et særligt arbejdsprogram for hvert år i programmeringsperioden. 

Se alle flerårige og årlige arbejdsprogrammer

Årsberetninger

Leve- og arbejdsvilkår i Europa 2019

Med sin årbog for 2019, Leve- og arbejdsvilkår i Europa, giver Eurofound et øjebliksbillede af den seneste udvikling i europæernes arbejdsliv og livsvilkår, baseret på agenturets forskningsaktiviteter i 2019. Rækken af emner spænder vidt, fra den voksende diversitet i beskæftigelsen i EU-regionerne til den voksende tillid til de nationale institutioner, og udviklingen i mindstelønnen. Denne oversigt beskriver også, hvordan Eurofounds aktiviteter hænger sammen med Europa-Kommissionens prioriterede politikområder.

Download årbogen. Læs også den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2019

 

Se alle årsberetninger

Undersøgelser på europæisk plan

Eurofounds tre paneuropæiske undersøgelser, der regelmæssigt gentages, indsamler originale og fuldt ud sammenlignelige data, der omfatter alle EU-medlemsstater og en række andre lande afhængigt af undersøgelsen. Data indsamlet gennem undersøgelserne giver mulighed for en tilbundsgående analyse af en lang række emner. Undersøgelserne anses for at være en af de mest værdifulde og unikke informationskilder, som Eurofound har til rådighed. De understøtter og styrer en væsentlig del af Eurofounds forskningsarbejde.

Observatorier

Eurofounds tre observatorier bidrager også til arbejdet inden for emneområderne, støttet af et netværk af europæiske korrespondenter, som omfatter EU-medlemsstaterne og Norge. Gennem netværket kan systematiske og sammenlignelige oplysninger om realiteter og udviklinger på nationalt plan indsamles.

Opfyldelse af ad hoc-anmodninger om information

En central aktivitet i den nye programmeringsperiode er opfyldelsen af ad-hoc-anmodninger om information fra Eurofounds centrale interessenter. Hovedmålene med tjenesteydelsen er at sikre hurtighed, fleksibilitet og kvalitet i tilvejebringelsen af individualiseret input for at imødekomme nye og kommende informationsbehov.

Se alle individualiserede og andre lejlighedsvise rapporter