Εργασιακές συνθήκες

Casual work: Characteristics and implications

Report
Δημοσιευμένο
20 Δεκέμβριος 2019
pdf
Μορφότυποι
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Biletta, Isabella

Περίληψη

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  48
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Περιστασιακή εργασία: Χαρακτηριστικά και συνέπειες

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Η περιστασιακή εργασία –διαλείπουσα ή με εφημερίες– συμβάλλει στην ευελιξία της αγοράς εργασίας και, συνεπώς, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλη την Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται δεν περιορίζονται στις συμβάσεις περιστασιακής εργασίας αλλά περιλαμβάνουν και άλλα είδη συμβάσεων και μορφές αυτοαπασχόλησης. Μολονότι η περιστασιακή εργασία προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους, αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο λόγω των αρνητικών συνεπειών που προκαλεί σε ορισμένους εργαζομένους. Στις συνέπειες αυτές συγκαταλέγονται η οικονομική ανασφάλεια και η αδυναμία πρόβλεψης του χρόνου εργασίας, παράγοντες που με τη σειρά τους επηρεάζουν την υγεία, την ευεξία και την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Από τη σκοπιά της αγοράς εργασίας, η περιστασιακή εργασία προκαλεί προβληματισμό για την επαρκή κοινωνική κάλυψη των ευάλωτων ομάδων, τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και τη γενικότερη τάση προς τον κατακερματισμό της εργασίας και τη διαρροή του εργατικού δυναμικού. Ορισμένα μέτρα πολιτικής έχουν ήδη ληφθεί με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Περισσότεροι δείκτες πολιτικής επισημαίνονται στην έκθεση.

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου