Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2013

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έξοδο από την κρίση και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2010» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η τρίτη έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της εργασίας, στην καινοτομία στον χώρο εργασίας, στη συμμετοχή των εργαζομένων και στον κοινωνικό διάλογο. Η εν λόγω έρευνα θα καταγράψει κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη, τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις περί αυτών των πρακτικών, καθώς και ορισμένα αποτελέσματά τους. Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς από πλευράς Eurofound και με ειδικούς στα σχετικά θέματα.

Η τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υλοποιήθηκε από την Gallup Europe και κάλυψε συνολικά 32 χώρες (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία). Το μέγεθος του δείγματος-στόχου στο σύνολο των 32 χωρών ανέρχεται σε 29.950 περιπτώσεις, το οποίο κυμαίνεται από 300 έως 1650 περιπτώσεις ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2013 και, όπως και στις προηγούμενες έρευνες, έγιναν τηλεφωνικά με διευθυντικά στελέχη και εκπροσώπους εργαζομένων στην/στις γλώσσα/ες της χώρας.

Καθώς η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο όλων των ερευνών του Eurofound, θα τεθούν σε εφαρμογή μέτρα σε όλα τα στάδια της τρίτης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες για μια έρευνα υψηλής ποιότητας.

Διατίθενται Ερωτηματολόγια σε όλες τις γλώσσες και, αργότερα, εντός του έτους, θα δημοσιευθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία.