Πέμπτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας 2010

Οι εργασίες πεδίου της 5ης Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας διεξήχθησαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2010. Το ερωτηματολόγιο κάλυψε θέματα όπως η επισφαλής απασχόληση, τα μοντέλα ηγεσίας και η συμμετοχή των εργαζομένων, καθώς και  το γενικό πλαίσιο εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, οι αμοιβές, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την εργασία, οι γνωστικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, η ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου και η πρόσβαση στην κατάρτιση. Συμπεριλήφθηκε επίσης και μια σειρά ερωτήσεων που είχαν ως στόχο να ανιχνεύσουν τις επιπτώσεις της οκονομικής ύφεσης στις συνθήκες εργασίας.

Περίπου 44.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε συνεντεύξεις, οι οποίες κάλυψαν 34 χώρες – την ΕΕ των 27, τη Νορβηγία, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Τουρκία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο– γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη έρευνα την πλέον ολοκληρωμένη μέχρι στιγμής από άποψη γεωγραφικής κάλυψης. Η 5η ΕΕΣΕ διενεργήθηκε από τη Gallup Europe, η οποία εργάστηκε εντός ενός συνεκτικού  πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ούτως ώστε να εφαρμοστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κατά τις διαδικασίες συλλογής των δεδομένων και τις διαδικασίες επεξεργασίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου