Euroopa ettevõtete uuring 2013

Arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu edendava Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel ja kriisist väljatulekul on oluline osa Euroopa ettevõtetel. Kolmas Euroopa ettevõtete uuring annab teavet töökorralduse, töökohtadel tehtavate uuenduste, töötajate kaasamise ning ettevõtetes toimuva sotsiaaldialoogi kohta. Uuringus vaadeldakse töökorralduse tavasid Euroopa ettevõtetes, kuidas nende üle peetakse töökohal läbirääkimisi ja millised on tulemused. Küsimustik valmis koostöös Eurofoundi sidusrühmade ja valdkonnaekspertidega.

Kolmanda Euroopa ettevõtete uuringu korraldas Gallup Europe ja selles osalesid 32 riiki (27 ELi liikmesriiki ja Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Island, Montenegro ja Türgi). Sihtvalimi suurus kõigis 32 riigis kokku oli 29 950, riigiti olenes see rahvaarvust ja oli 300–1650. Vestlused toimusid 2013. aasta veebruarist maini: nagu varasematelgi aastatel, vesteldi telefonitsi ettevõtete juhtide ja töötajate esindajatega riigi ametlikus keeles (või keeltes).

Et Eurofondi uuringutes on oluline kvaliteedikontroll, rakendatakse kolmanda uuringu kõigis etappides meetmeid, et kvaliteetse uuringu tingimused oleksid täidetud.

Kõikides keeltes on koostatud küsimustik, aasta lõpupoole avaldatakse teavet ka uuringumetoodika kohta.