Javne usluge

11 July 2019

Javne usluge poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi i prijevoza neophodne su za postizanje visokih razina socijalne zaštite, društvene kohezije i društvene uključenosti. No kvaliteta usluga i pristup uslugama ono je što određuje njihov uspjeh diljem promjenjivog socijalnog i demografskog okruženja.

Donositelji politika imaju izazov osmisliti i pružiti zdravstvene i socijalne usluge koje zadovoljavaju različite potrebe stanovništva. Taj je izazov povezan s velikim financijskim preprekama posljednjih godina i s povećanom potražnjom, što je djelomično uvjetovano starenjem stanovništva, a djelomično i priljevom izbjeglica u Europu. Uz pristupačnost i kvalitetu pojavljuju se i dodatni problemi. Oni uključuju rizik da novi digitalni kanali za pružanje usluga mogu dodatno izolirati zajednice koje su već ugrožene te potencijalne poteškoće za osiguranje standarda za pristup uslugama i kvalitetu usluga.

Paketom mjera za socijalno ulaganje Europske komisije koji je pokrenut 2013. države članice se potiču na veću usmjerenost na visokokvalitetne javne usluge. Nadalje, u Komisijinoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, koja je usvojena 2015., naglašava se modernizacija javnih usluga kako bi se povećala konkurentnost. Prihvaćanje novih tehnologija, internetski pristup javnim uslugama i prekogranična interoperabilnost ključni su za povećanje isplativosti i kvalitete usluga. U travnju 2017. Komisija je pokrenula paket Europskog stupa socijalnih prava, čija glavna načela uključuju pristup kvalitetnom obrazovanju, obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnom stanovanju i ostalim neophodnim uslugama.

Rad Eurofounda

Eurofound istražuje potrebe građana općenito, s posebnim naglaskom na mlade, starije, osobe s fizičkim ili psihičkim problemima te osobe s migrantskim podrijetlom. Organizacija prati i analizira promjene u javnim uslugama koje proizlaze iz proračunskih ograničenja, promjena u politikama te napredaka u tehnologiji i digitalizaciji. Putem detaljnih studija slučaja, Eurofoundovim istraživanjem javnih usluga ispituju se i perspektive pružatelja usluga i njihov odgovor na promjene potreba korisnika.

Ključni doprinosi

Analizom iz Eurofoundovog Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) ispituje se utjecaj krize na europsko društvo i načine na koji Europljani percipiraju kvalitetu svojih društava i javnih usluga. Detaljna istraživanja obrađuju niz ključnih tema, između ostalog utjecaj ekonomske krize i socijalnih reformi na životne standarde i kvalitetu društva.

S pomoću podataka EQLS-a istraživanjem su posebice ispitane društvene nejednakosti u četirima ključnim područjima života: u zdravlju, životnom standardu, produktivnim i vrednovanim aktivnostima, obiteljskom i društvenom životu. Obitelji su isto bile u središtu analize te je promatrana  promjenjiva kvaliteta života diljem Europe za različite vrste obitelji s djecom i uspoređivani su njihovi životni standardi i socijalna situacija. 

Ostala su područja interesa socijalni i ekonomski troškovi i posljedice loše kvalitete stanovanja, kao i porast privatnog pružanja bolničkih usluga diljem Europe. Predmet rasprave bio je i utjecaj sve većeg priljeva mobilnih građana na javne usluge država članica EU-a.

Mjere za potporu socijalne uključenosti mladih i iskustvo provedbe Jamstva za mlade važne su teme za Eurofound. Uz to, pristup obrazovanju u ranom djetinjstvu i uslugama skrbi te kvaliteta takvih usluga postaju sve važniji u raspravama o politici EU-a te su isto bili u središtu Eurofoundovih istraživanja.

S pomoću podataka četvrtog EQLS-a provedenog 2016. Eurofoundovim će se istraživanjem ispitati u kojoj mjeri javne službe ispunjavaju potrebe društvenih skupina u pomaganju donositeljima politika da pruže dostatne i prikladne socijalne usluge. Eurofound će se baviti utjecajem digitalizacije izvan društvenih i zemljopisnih granica te će istraživati načine na koji nove tehnologije mogu podržati oblikovanje i pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the 4th EQLS to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (9)

Svi (189)

Publications (105)

Articles (51)

News (18)

Events (15)