Közszolgáltatások

11 February 2020

A közszolgáltatások ‒ például egészségügy, oktatás, szociális gondozás és közlekedés ‒ elengedhetetlenek a magas szintű szociális védelem, társadalmi kohézió és társadalmi befogadás megvalósításához. Ugyanakkor a szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége határozza meg, hogy mennyire eredményesek a változó társadalmi és demográfiai környezetben.

A politikai döntéshozók számára az jelent kihívást, hogy biztosítsák a polgárok különböző igényeinek megfelelő egészségügyi és szociális szolgáltatások megtervezését és nyújtását. Ezt a kihívást az utóbbi években a növekvő kereslet mellett komoly pénzügyi megszorítások súlyosbították, amit részben a népesség elöregedése, részben pedig a menekültek Európába történő beáramlása idézett elő. A megfizethetőség és a minőség mellett újabb kérdések is felmerülnek. Ezek közé tartozik az a kockázat, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz használt új digitális csatornák izolálhatják a már most is hátrányos helyzetben lévő közösségeket, valamint a szolgáltatások hozzáférés és minőség tekintetében a színvonal biztosításával összefüggő potenciális nehézségek.

A Bizottság által 2013-ban előterjesztett szociális beruházási csomagja arra ösztönzi a tagállamokat, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a magas színvonalú közszolgáltatásokra. Ezen túlmenően a Bizottság 2015-ben elfogadott európai digitális egységes piaci stratégiája kiemeli, hogy a közszolgáltatások korszerűsítése a versenyképesség fokozásának egyik módja. Az új technológiák felhasználása miatt költséghatékonyságának és minőségének javításában döntő szerepet játszanak az internetes közszolgáltatások. A Bizottság 2017. áprilisban előterjesztette a szociális jogok európai pillérére vonatkozó csomagot, amely a fontosabb alapelvek közül magában foglalja a magas színvonalú oktatáshoz, kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz, egészségügyi ellátáshoz, szociális lakáshoz és más alapvető szolgáltatásokhoz jutást.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound általánosságban a polgárok szükségleteit vizsgálja, külön hangsúlyt helyezve a fiatalokra, az idősekre, a fizikai és mentális problémákkal élőkre, valamint a migráns háttérrel rendelkezőkre. Nyomon követi és elemzi a közszolgáltatásokban költségvetési megszorítások miatt bekövetkezett változásokat, a szakpolitikai változásokat, valamint a technológia és a digitalizáció terén elért előrehaladást. Az Eurofound által a közszolgáltatásokkal kapcsolatban alapos esettanulmányok segítségével elvégzett kutatás a szolgáltatók kilátásait is megvizsgálja, valamint a felhasználói igények változása nyomán tett válaszlépéseiket.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound európai életminőség-felmérése (EQLS) megvizsgálja a válság által az európai társadalomra gyakorolt hatásokat és azt, hogy az európaiak milyennek érzékelik a társadalom és a közszolgáltatások minőségét. Mélyre ható vizsgálatok számos kulcsfontosságú témával foglalkoznak, többek között a gazdasági válság és a jóléti reformok által az életkörülményekre és a társadalom minőségére gyakorolt hatásokkal.

Az európai életminőség-felmérés adatainak felhasználásával a kutatás megvizsgálta az egyenlőtlenségeket az élet következő négy fontos területén: egészség, életszínvonal, produktív és értékelt tevékenységek, valamint egyéni, családi és közösségi élet. A családok is az elemzés középpontjába kerültek, a vizsgálat kiterjedt a gyermekes családok különböző típusai esetén az életminőség terén Unió-szerte bekövetkezett változásokra, valamint életkörülményeik és szociális helyzetük összehasonlítására. 

Érdeklődésre számot tartó egyéb területek közé tartoznak még a társadalmi és gazdasági költségek és a rossz lakhatási körülmények, valamint a kórházi magánszolgáltatások elterjedése Európa-szerte. Továbbá vita tárgyát képezte az a hatás, amit a mobil polgároknak az uniós tagállamok közszolgáltatásaiba történő egyre nagyobb mértékű beáramlása idéz elő.

Az Eurofound számára a fiatalok társadalmi befogadásának támogatására irányuló intézkedések és az ifjúsági garancia végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok is fontosak voltak. Ezen túlmenően a kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és e szolgáltatások minősége előtérbe került az uniós szakpolitikai vitában, és az Eurofound által végzett kutatásnak is a középpontjában állt.

A 2016-ban elvégzett negyedik európai életminőség-felmérés adatainak felhasználásával az Eurofound kutatása meg fogja vizsgálni, hogy a közszolgáltatások milyen mértékben felelnek meg a társadalmi csoportok igényeinek, hogy segítsen a politikai döntéshozóknak a szükséges és megfelelő szociális szolgáltatások nyújtásában. Az Eurofound foglalkozni fog a társadalmi és földrajzi határokon átívelő digitalizáció hatásaival, megvizsgálja majd, hogy az új technológiák hogyan támogathatják az egészségügyi és szociális szolgáltatások megtervezését és nyújtását.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the 4th EQLS to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Mind (175)

Publications (89)

Articles (51)

News (18)

Events (17)