Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Atjaunināts
14 Decembris 2017
Publicēts
14 Decembris 2017
Formats and languages
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education. An executive summary is available - See Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  94
  Reference No: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Catalogue: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17291
  Catalogue info

  Ilgstošs jauniešu bezdarbs — īpatnības un politiskie risinājumi

  Authors: 
  Eurofound

  Lai gan situācija jauniešu darba tirgū kopš 2014. gada ir ievērojami uzlabojusies, nesenā ekonomiskā krīze kā mantojumu mums ir atstājusi lielu grupu ilgstoši bez darba esošu jauniešu, kas veido gandrīz vienu trešdaļu no visiem jauniešiem bezdarbniekiem. Šajā ziņojumā ir sniegts atjaunināts apraksts par jauniešu darba tirgu 2016. gadā, kā arī ir aprakstītas tendences, kas bija vērojamas pēdējā desmitgadē. Tajā ir pētīti ilgstoša bezdarba noteicošie faktori — gan sociāldemogrāfiskā, gan makroekonomiskā līmenī. Tajā ir arī sniegti pierādījumi, kas apliecina ilgstoša bezdarba nopietno ietekmi uz jauniešu dzīvi, piemēram negatīvo ietekmi uz ienākumiem un nodarbošanos, kā arī uz vairākiem jauniešu labklājības aspektiem. Ziņojuma nobeigumā tiek apspriesti atsevišķi politikas pasākumi, kurus desmit dalībvalstis nesen īstenojušas, lai novērstu jauniešu kļūšanu par ilgstošiem bezdarbniekiem vai arī lai integrētu viņus darba tirgū vai izglītībā, ja viņi jau ir nonākuši ilgstoša bezdarba situācijā.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru