Darba laiks

8 Marts 2023

Darba laiks ir jebkurš laikposms, kurā darba ņēmējs strādā darba devēja labā un veic savu darbu vai pilda pienākumus saskaņā ar valsts tiesību aRead more

Darba laiks ir jebkurš laikposms, kurā darba ņēmējs strādā darba devēja labā un veic savu darbu vai pilda pienākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi. Dažādās profesijās un dažādos dzīves posmos darba ņēmējiem ir atšķirīgs darba stundu skaits, un, nosakot šīs atšķirības, īpaši svarīgs ir dzimums.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Eurofound Talks Job Quality

The COVID-19 pandemic had profound implications on the labour market and job quality in Europe, creating both new...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...
Top

Darba laiks ir darba dzīves galvenais elements, un tā regulējums ir bijis politikas, ekonomikas un sociālo diskusiju galvenais temats ES unRead more

Darba laiks ir darba dzīves galvenais elements, un tā regulējums ir bijis politikas, ekonomikas un sociālo diskusiju galvenais temats ES un valstu līmenī. Lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību, ES Darba laika direktīvā ir noteikts, ka visām dalībvalstīm ir jānodrošina obligāto standartu izpilde attiecībā uz darba stundu skaitu visiem darba ņēmējiem ES. Tostarp ir standarti attiecībā uz maksimālo nedēļas darba stundu skaitu (nepārsniedzot 48 stundas), minimālajiem atpūtas laikposmiem un pārtraukumiem, ikgadējo atvaļinājumu, darbu naktīs un maiņu darbu.

Eurofound darbs

Jau vairākus gadus Eurofound apkopo informāciju par dažādiem darba laika aspektiem un to ietekmi uz vīriešu un sieviešu darba apstākļiem un dzīves kvalitāti ES. Veicot pētījumus par darba laiku, Eurofound cenšas labāk izprast darba laika organizēšanas principus un to ietekmi uz nodarbinātību, produktivitāti, labjutību un darba un privātās dzīves līdzsvaru. Regulāri tiek publicēti un nesen arī ilgtermiņa skatījumā ir analizēti dati par koplīgumos noteikto darba laiku un sociālo partneru nozīmi. Pētījumos salīdzinot vīriešu un sieviešu darba laiku, ir konstatēts, ka vīrieši daudz biežāk strādā ilgāk, toties sievietes daudz vairāk laika pavada, veicot neapmaksātu darbu mājsaimniecībā.

Darba laika regulējums un organizēšana

Darba laika regulējums ir svarīgs, lai uzlabotu ne vien darba un privātās dzīves līdzsvaru , bet arī līdzdalību darba tirgū . Uzņēmumiem un darba ņēmējiem ir jāspēj pielāgoties strauji mainīgajai ekonomikas videi. Eurofound ir izpētījis darba laika un darba un privātās dzīves attiecību dzīves cikla skatījumā.

Pētījumā ir aplūkoti dažādi darba laika organizēšanas aspekti, kā arī darba laika ietekme uz ražīgumu un darba apstākļiem . Tā kā darba laika organizēšanas procesā notiek pārmaiņas, Eurofound kopā ar Starptautisko Darba organizāciju nesen izvērtēja, kā attālināts darbs un mobils darbs IKT jomā ietekmē šādā darba režīmā strādājošo darba ņēmēju darba laiku.

Izvērtējot darba laiku ilgtermiņa skatījumā, nesen veiktajā pētījumā ir analizēta koplīgumos noteiktā darba laika aspektu attīstība ES no 21. gadsimta sākuma. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta piecām nozarēm: ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, banku pakalpojumi, mazumtirdzniecība un valsts pārvalde. Ziņojumā raksturoti regulējuma institucionālie režīmi un novērtētas līgumā paredzēto darba stundu un parasto darba stundu izmaiņas laikposmā no 1999. gada līdz 2014. gadam.

Darba laika analīze apsekojumos

Trīs galvenie Eurofound pētījumi sniedz datus saistībā ar darba laiku.

Eiropas darba apstākļu apsekojumā (EWCS) aplūkoti dažādi darba laika aspekti. Sestajā EWCS 2015 darba laika kvalitāte bija viens no septiņiem darba kvalitātes rādītājiem. Tas tika izmantots, lai izmērītu garu darba stundu biežumu, iespēju izmantot pārtraukumu, netipisku darba laiku, darba laika režīmus un elastīga darba laika iespējas un to ietekmi uz darba ņēmēju veselību un labjutību. Secināts, ka ļoti regulārs darba grafiks ir 43 % darbinieku.

Izmantojot sestā EWCS datus, Eurofound nesen izvērtēja, kā darba laika modeļi ietekmē darba ilgtspēju. Šajā analīzē ir aplūkota saistība starp darba laika modeļiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un vēlamo darba laiku, kā arī darba ņēmēju veselību un labjutību. Tajā ir arī novērtēta pašreizējo darba apstākļu un darba laika modeļu ilgtspēja nākotnē.

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EALS) ir aplūkoti gan apmaksātā, gan neapmaksātā darba laika režīmi un to ietekme uz apmierinātību ar darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Darba laika režīmi var būtiski ietekmēt ne vien uzņēmumu efektivitāti, ražīgumu un konkurētspēju, bet arī to darbinieku labjutību un motivāciju. Izmantojot Eiropas uzņēmumu apsekojumu (ECS), Eurofound veica arī vispusīgu pētījumu par darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvarošanu. Tajā ir aplūkota elastīgu darba režīmu un darba laika uzskaites, nepilna darba laika darba, virsstundu un nestandarta darba stundu izplatība; vecāku atvaļinājumi un citi ilgtermiņa atvaļinājumi; pakāpeniska un priekšlaicīga pensionēšanās, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvarošanas atbalsta politika uzņēmumos.

Izcēlums: EurWORK tematiskais kopsavilkums par darbu svētdienās Eiropā

2016. gada 23. septembris — ES dalībvalstis pieņem likumus, lai regulētu veikalu un uzņēmumu darba laiku svētdienās. Tomēr ir arī tādas dalībvalstis, kuru jaunie tiesību akti darba laiku ierobežo. Eiropas darba apstākļu apsekojumā konstatēts, ka no 2010. līdz 2015. gadam ir palielinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuri strādā svētdienās, tādējādi apstiprinot, ka tirdzniecība svētdienās kļūst aizvien izplatītāka.
What's happening with Sunday work in Europe

Resursi

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (815)
  • Dati
  • Ongoing work (1)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work