Goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkten

28 februari 2022

Goed functionerende arbeidsmarkten zijn een vereiste om het banenscheppend potentieel van de economie optimaal te benutten, nu deze de financiële en economische crisis te boven komt.Read more

Goed functionerende arbeidsmarkten zijn een vereiste om het banenscheppend potentieel van de economie optimaal te benutten, nu deze de financiële en economische crisis te boven komt. De crisis had zeer uiteenlopende gevolgen voor de arbeidsmarkten in de EU-lidstaten en bepaalde groepen, zoals jongeren en laagopgeleiden, werden bijzonder zwaar getroffen. De snelle structurele veranderingen brengen ook nieuwe uitdagingen in de vorm van mogelijke arbeidstekorten en discrepanties tussen het aanbod van en de vraag naar vaardigheden in diverse sectoren en regio’s.

Het belangrijkste instrument van de EU voor het bevorderen van werkgelegenheid en sociale inclusie is het Europees Sociaal Fonds, bedoeld om mensen aan werk te helpen, kwetsbare mensen te integreren in de samenleving en te zorgen voor billijkere kansen voor iedereen. Verder is er een breed scala aan Europese wetgeving waarin de rechten van werknemers op de arbeidsmarkt worden gereguleerd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in april 2017 de Europese pijler van sociale rechten gelanceerd. De pijler bouwt voort op het Europees sociaal en werkgelegenheidsbeleid en vult dit aan, om het beleid aan te sturen op een aantal terreinen die van essentieel belang zijn voor goed functionerende en billijke arbeidsmarkten en welzijnsstelsels.

Read less

Recente updates

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

Het doel van het onderzoek van de Stichting is de dynamiek van arbeidsmarkten in Europa inzichtelijker te maken en hierover te informeren om tot een beter functionerend beleid te komen. Gelet op de aanhoudend hoge werkloosheidsniveaus in enkele lidstaten, zijn beleidsmaatregelen om de re-integratie van werklozen op de arbeidsmarkt te ondersteunen en beleidsmaatregelen voor specifieke groepen – jongeren, migranten, vrouwen of oudere werklozen – van bijzonder belang. De Stichting heeft een grote hoeveelheid werk verricht op dit terrein. In de afgelopen jaren is daarbij speciale aandacht besteed aan jeugdzaken, gender en werk, nieuwe vormen van werk, mobiliteit en migratie en lonen.

Belangrijkste bijdragen

De Stichting heeft onderzoek verricht naar de werkgelegenheids- en sociale uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd. In studies is er gekeken naar vraagstukken die verband houden met sociale inclusie en de noodzaak om rekening te houden met de diversiteit van kwetsbare jongeren bij de vaststelling van beleidslijnen om deze groep te ondersteunen. De Stichting heeft zich ook gebogen over jong ondernemen en de soorten maatregelen die doeltreffend zijn geweest in het ondersteunen van dit type ondernemerschap.

In het kader van een ander onderzoek heeft de Stichting de economische en sociale kosten van het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen belicht en gekeken naar de doeltreffendheid van beleidsmaatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Een lopend onderzoek bestudeert nieuwe vormen van werk die zich onderscheiden van het traditionele werken (al dan niet standaard) en kijkt naar de gevolgen die zij hebben voor arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkten. Het initiële onderzoek naar de typologie werd gevolgd door grondige reviews van specifieke nieuwe vormen van werk, zoals het strategisch delen van werknemers en mobiel werk met behulp van ICT.

Onderzoek naar mobiliteit heeft een actueel beeld opgeleverd van de bewegingen van arbeidskrachten binnen Europa en de effecten van de economische crisis op migratie.

De Stichting heeft ook grondige analyses verricht van diverse kwesties die verband houden met arbeidsmarktbewegingen, zoals arbeidsverhoudingtijdelijk werk en de overgang van jongeren van school naar werk.

Read less