Czym się zajmujemy

Celem Fundacji Eurofound jest wspieranie realizacji strategii „Europa 2020” w celu zapewnienia, by Europa osiągnęła inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Przeprowadzając badania, w ramach których bada się praktyczne doświadczenia i identyfikuje czynniki determinujące udaną zmianę, Eurofound dąży zarówno do dokumentowania i rozumienia zmian, jak i tworzenia pomysłów dotyczących bieżących działań na rzecz poprawy warunków życia i zatrudnienia europejskich obywateli.

Programy pracy

W obecnym dokumencie programowym na lata 2017–2020 opisano planowane prace Fundacji w czteroletnim okresie programowania. Eurofound wybrał sześć strategicznych obszarów tematycznych, w których będzie prowadził działania w celu zapewnienia wiedzy, aby wyrównać w górę warunki życia i zatrudnienia w Unii Europejskiej. Obejmują one następujące zagadnienia:

Pierwsze cztery kwestie to główne obszary, w których Eurofound przez czterdzieści lat zdobywał wiedzę fachową i które zapewniają ciągłość pracy agencji. Dwa ostatnie obszary, które dotyczą epoki cyfrowej i zgodności w UE, wprowadzają nowy wymiar działalności Fundacji, ponieważ obejmują przekrojowe wyzwania i zmiany paradygmatu, które mogą przyczynić się do przekształceń w podstawowych obszarach prac Fundacji.W ramach tych sześciu obszarów tematycznych Eurofound zbada, w jaki sposób można poprawić warunki życia i pracy poprzez polityki publiczne i ustawodawstwo, udział partnerów społecznych i praktyki w miejscu pracy.

W wieloletnim programie na lata 2017–2020 określono szczegółowy plan prac na każdy rok okresu programowania. 

Zobacz wszystkie wieloletnie i roczne programy prac

Sprawozdania roczne

Życie i praca w Europie w 2017 r.

To sprawozdanie zawiera przegląd zmian dotyczących społeczeństwa, zatrudnienia i rynku pracy, które miały miejsce w UE w 2017 r., oraz ich skutków dla obywateli, którzy żyją i pracują w 28 państwach członkowskich. Zobacz interaktywną prezentację na temat sprawozdania

Zobacz również skonsolidowane sprawozdanie z rocznej działalności urzędnika zatwierdzającego za 2017 r.

Zobacz wszystkie sprawozdania roczne

Badania ogólnoeuropejskie

W ramach trzech regularnie powtarzanych ogólnoeuropejskich badań Fundacji gromadzone są oryginalne i w pełni porównywalne dane obejmujące wszystkie państwa członkowskie UE oraz szereg innych państw w zależności od danego badania.Dane zgromadzone w ramach badań umożliwiają dogłębną analizę wielu różnych zagadnień. Badania są uważane za jedno z najbardziej wartościowych i unikalnych źródeł informacji, którymi dysponuje fundacja. Na ich podstawie Fundacja prowadzi i ukierunkowuje znaczną część swoich prac badawczych.

Obserwatoria

W pracach w obszarach tematycznych uczestniczą również trzy obserwatoria Fundacji, które wspiera sieć europejskich korespondentów, która obejmuje państwa członkowskie UE i Norwegię. Dzięki sieci można regularnie gromadzić porównywalne informacje na temat rzeczywistości i zmian w poszczególnych państwach.

Reagowanie na doraźne wnioski o przekazanie informacji

Reagowanie na doraźne wnioski o przekazanie informacji kierowane przez główne zainteresowane strony Fundacji jest jednym z najważniejszych działań w nowym okresie programowania.Głównym celem tej usługi jest zapewnienie szybkości, elastyczności i jakości dostarczanego produktu dostosowanego do nowych i pojawiających się potrzeb w zakresie informacji.

Zobacz wszystkie sprawozdania na zamówienie i inne okazjonalne sprawozdania