Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Opublikowane
20 Grudzień 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Biletta, Isabella

Podsumowanie

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  48
  Nr referencyjny: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Autor/autorzy: 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Praca dorywcza: charakterystyka i skutki

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Praca dorywcza, zarówno przerywana, jak i na wezwanie, przyczynia się do zwiększania elastyczności rynku pracy i w związku z tym jest coraz częściej wykorzystywana w całej Europie. W niektórych krajach praktyki wykraczają poza stosowanie umów o pracę dorywczą i obejmują inne rodzaje umów i form samozatrudnienia. Chociaż przynosi ona pewne korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, stanowi ona często przedmiot dyskusji wśród decydentów politycznych na szczeblu krajowym i unijnym z uwagi na zaobserwowane negatywne skutki dla niektórych pracowników. Skutki te obejmują niepewność ekonomiczną i nieprzewidywalność czasu pracy, co z kolei wpływa na zdrowie, dobrostan i zabezpieczenie społeczne pracowników. Z perspektywy rynku pracy, praca dorywcza budzi obawy związane z przyzwoitym włączeniem społecznym grup szczególnie wrażliwych, segmentacją rynku pracy i bardziej ogólnymi tendencjami do fragmentacji pracy i drenażu mózgów. Podjęto już pewne działania polityczne w celu rozwiązania tego problemu. Dalsze wskazówki polityczne wyszczególniono w tym sprawozdaniu.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz