Europejskie badania jakości życia (EQLS)

W tym wyjątkowym ogólnoeuropejskim badaniu przeprowadzanym co cztery lata analizuje się obiektywne okoliczności życia obywateli europejskich, jak i to, jak oni sami postrzegają te okoliczności i swoje życie. Analizowane są w nim różne zagadnienia, w tym zatrudnienie, dochody, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, rodzina, zdrowie i równowaga między pracą a życiem osobistym. Przedmiotem obserwacji są również kwestie subiektywne, jak poziom zadowolenia osobistego, poziom satysfakcji z życia oraz postrzeganie jakości społeczeństwa.

Dzięki regularnemu przeprowadzaniu badania stało sie również możliwe badanie kluczowych tendencji w jakości życia wraz z upływem czasu. Poprzednie badania unaoczniły przykładowo, że od kiedy nastał kryzys gospodarczy, ludziom jest o wiele ciężej związać koniec z końcem. W wielu krajach odczuwalne są także narastające konflikty między osobami z różnych grup etnicznych. Ponadto w całej Europie ludzie w mniejszym stopniu niż kiedyś ufają rządom. Źródłem największej satysfakcji Europejczyków nadal pozostaje jednak życie rodzinne i osobiste związki.

Na przestrzeni lat EQLS rozwinął się w cenny zestaw wskaźników, które uzupełniają tradycyjne wskaźniki wzrostu gospodarczego i standardów życia, jak PKB czy dochody. Wskaźniki EQLS mają tak wyrazisty i przydatny charakter jak PKB, jednak w większym stopniu uwzględniają one aspekty środowiskowe i społeczne zmian, dzięki czemu są łatwe do ujęcia w procesie podejmowania decyzji i w publicznej debacie na poziomach UE i krajowych w Unii Europejskiej,

W każdej fali badania losowo wybiera się próbę z dorosłej populacji do wzięcia udziału w bezpośredniej rozmowie. W związku z planowanym rozszerzeniem UE i zainteresowaniem państw EFTA z czasem rozszerzono zakres geograficzny badania:

Ponadto kilka pytań z drugiego EQLS zadano jako część badania Eurobarometru w 2009 r., co umożliwiło powstanie analizy Tendencje pod względem jakości życia w UE: lata 2003-2009.

Dane z EQLS i innych uzupełniających źródeł są również wykorzystywane w elektronicznej bazy danych statystycznych wskaźników jakości życia EUROFOUND (EurLIFE).