Równouprawnienie płci

11 Grudzień 2020

Woman working in warehouse

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej od momentu jej powstania. W 1957 r. zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę stała się częścią traktatu rzymskiego.Read more

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej od momentu jej powstania. W 1957 r. zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę stała się częścią traktatu rzymskiego. Od tamtej pory instytucje europejskie regularnie potwierdzają tę zasadę i propagują ją jako podstawową wartość UE.

Read less

Ostatnie zmiany

Could COVID-19 unravel years of progress on gender equality in employment?

​​​​​​​The decades-long trend of a narrowing gender employment gap in Europe has halted in recent years. Now the COVID-...

Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?

Closing gender gaps in the labour market by achieving the equal participation of women is among the key objectives of...

Are simple statistics enough? On the benefits of gender pay reports and audits

Following a sluggish response by many Member States to introduce or modify gender pay transparency measures, as it...
Top

Zasada ta została ponownie podkreślona w dyrektywie z 1976 r. dotyczącej równego traktowania kobiet iRead more

Zasada ta została ponownie podkreślona w dyrektywie z 1976 r. dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn. W związku z tym, że na rynek pracy wchodzi coraz więcej kobiet, UE i państwa członkowskie potwierdzają swoje zaangażowanie w propagowanie równouprawnienia płci, postępy w kwestii edukacji kobiet oraz postępy w dążeniu do zmniejszania zróżnicowania wynagrodzenia i zatrudnienia ze względu na płeć. Z myślą o przyszłości Komisja Europejska opracowała strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019 jako ramy odniesienia, uzasadniając potrzebę zwiększenia wysiłków na wszystkich szczeblach kształtowania polityki w celu poprawienia sytuacji w kwestii równouprawnienia płci. Dokument ten stanowi również oparcie dla europejskiego paktu na rzecz równości płci na lata 2011–2020. 

Działalność Eurofound

Eurofound realizuje podejście uwzględniania aspektu płci, które jest stosowane przekrojowo w badaniach prowadzonych przez Eurofound w dziedzinach warunków pracy, stosunku pracy, zmian na rynku pracy, jakości życia i usług publicznych. Na przykład do tematów, takich jak między innymi: płace i dochody, opieka, uczestnictwo w rynku pracy, urlop, umiejętności i szkolenia, organizacja pracy, czas pracy oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, podchodzi się – w ramach różnych rodzajów działalności prowadzonej przez Eurofound, przeprowadzanych przez Fundację ogólnoeuropejskich badań oraz jej regularnych sprawozdaniach na poziomie krajowym – z perspektywy płci.

Kluczowy wkład

W sporządzonym ostatnio przez Eurofound sprawozdaniu na temat modeli czasu pracy w odniesieniu do trwałości zatrudnienia zbadano – z perspektywy płci i z perspektywy uwzględniającej cały cykl życia – związki pomiędzy, z jednej strony, modelami czasu pracy, równowagą między życiem zawodowym i prywatnym oraz preferencjami w zakresie czasu pracy, a zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników, z drugiej strony.

Eurofound przeprowadziła badanie na temat modeli mobilności społecznej w UE, analizując bariery, które utrudniają wyrównywanie szans, oraz strategie polityczne, które mogą wyrównywanie szans promować. Oddzielnie przeanalizowano modele mobilności społecznej dotyczące kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę na coraz istotniejsze wzorce mobilności społecznej, które uwzględniają kwestie płci, w różnych krajach.  

W poprzednim badaniu na temat zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć zgłębiono charakterystykę i konsekwencje różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w kontekście uczestnictwa w rynku pracy, a także możliwe sposoby niwelowania tych różnic.

Główny temat: Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na płeć: Wyzwania i rozwiązania

11 października 2016 r. – W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosło uczestnictwo kobiet w rynku pracy w Unii Europejskiej, przekraczając 70% w 2014 r. Prawie we wszystkich państwach członkowskich wskaźnik zatrudnienia i aktywności zawodowej kobiet nadal jest jednak niższy niż w przypadku mężczyzn. W sprawozdaniu tym zgłębiono główne cechy i konsekwencje różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ustalono, że całkowity koszt niższego wskaźnika zatrudnienia kobiet wyniósł około 370 mld EUR w 2013 r., co odpowiada 2,8% unijnego PKB. W sprawozdaniu zbadano także strategie polityczne i środki mające na celu promowanie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, które mogłyby odgrywać zasadniczą rolę w zniwelowaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.
Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na płeć: Wyzwania i rozwiązania

Wzrost udziału kobiet w rynku pracy zapoczątkował proces zmiany sposobu, w jaki organizacje partnerów społecznych w Europie podchodzą do kwestii związanych z płcią. W badaniach oceniono również rolę, jaką partnerzy społeczni w UE odgrywają w procesie promowania równouprawnienia płci w UE.

W Europejskim Monitorze Zatrudnienia (EJM) dokonuje się analizy segregacji rynku pracy pod kątem nierówności związanych z płcią i wynagrodzeniami. Kwestia równouprawnienia płci jest również uwzględniana w regularnych aktualizacjach na temat płac i czasu pracy w UE oraz w regularnych sprawozdaniach na poziomie krajowym za pośrednictwem prowadzonego przez EurofoundEuropejskiego Obserwatorium Życia Zawodowego.

Dane z badań

Prowadzone przez Eurofound europejskie badanie warunków pracy (EWCS) ma na celu przedstawienie całościowego obrazu sytuacji kobiet i mężczyzn pracujących w Europie. Uwzględnianie aspektu płci stanowiło ważny temat w ostatnich kwestionariuszach. W ramach badania monitorowano szeroki wachlarz zagadnień, segregację sektorową i zawodową,, dysproporcje w czasie pracy, dysproporcje płacowe, a także równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowie i samopoczucie. W przeprowadzonym w 2015 r. szóstym badaniu EWCS opisano nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i zawód.

W ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) także badano aspekt płci w odniesieniu do zagadnień takich jak: zatrudnienie, dochód, edukacja, obowiązki rodzinne i opiekuńcze, zdrowie oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) uzyskano informacje na temat równowagi płci w odniesieniu do polityk i praktyk dotyczących miejsc pracy w Europie, w tym do kwestii czasu pracy i korzystania z urlopów.

Wskaźnik równouprawnienia płci

Eurofound prowadzi współpracę z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) w kwestii zagadnień związanych z płcią, a dane pochodzące zarówno z EWCS i EQLS mają wpływ na wskaźnik równouprawnienia płci EIGE.

Zasoby

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (607)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

European Jobs Monitor - Gender and age

Publication Listopad 2021

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap