Równouprawnienie płci

20 Lipiec 2021

Woman working in warehouse

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej od momentu jej powstania. W 1957 r. zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę stała się częścią traktatu rzymskiego.Read more

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej od momentu jej powstania. W 1957 r. zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę stała się częścią traktatu rzymskiego. Od tamtej pory instytucje europejskie regularnie potwierdzają tę zasadę i propagują ją jako podstawową wartość UE.

Read less

Ostatnie zmiany

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal

With its proposed directive on gender pay transparency, the European Commission has significantly bolstered the set of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...
Top

Zasada ta została ponownie podkreślona w dyrektywie z 1976 r. dotyczącej równego traktowania kobiet iRead more

Zasada ta została ponownie podkreślona w dyrektywie z 1976 r. dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn. W związku z tym, że na rynek pracy wchodzi coraz więcej kobiet, UE i państwa członkowskie potwierdzają swoje zaangażowanie w propagowanie równouprawnienia płci, postępy w kwestii edukacji kobiet oraz postępy w dążeniu do zmniejszania zróżnicowania wynagrodzenia i zatrudnienia ze względu na płeć. Z myślą o przyszłości Komisja Europejska opracowała strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019 jako ramy odniesienia, uzasadniając potrzebę zwiększenia wysiłków na wszystkich szczeblach kształtowania polityki w celu poprawienia sytuacji w kwestii równouprawnienia płci. Dokument ten stanowi również oparcie dla europejskiego paktu na rzecz równości płci na lata 2011–2020. 

Działalność Eurofound

Eurofound realizuje podejście uwzględniania aspektu płci, które jest stosowane przekrojowo w badaniach prowadzonych przez Eurofound w dziedzinach warunków pracy, stosunku pracy, zmian na rynku pracy, jakości życia i usług publicznych. Na przykład do tematów, takich jak między innymi: płace i dochody, opieka, uczestnictwo w rynku pracy, urlop, umiejętności i szkolenia, organizacja pracy, czas pracy oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, podchodzi się – w ramach różnych rodzajów działalności prowadzonej przez Eurofound, przeprowadzanych przez Fundację ogólnoeuropejskich badań oraz jej regularnych sprawozdaniach na poziomie krajowym – z perspektywy płci.

Kluczowy wkład

W sporządzonym ostatnio przez Eurofound sprawozdaniu na temat modeli czasu pracy w odniesieniu do trwałości zatrudnienia zbadano – z perspektywy płci i z perspektywy uwzględniającej cały cykl życia – związki pomiędzy, z jednej strony, modelami czasu pracy, równowagą między życiem zawodowym i prywatnym oraz preferencjami w zakresie czasu pracy, a zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników, z drugiej strony.

Eurofound przeprowadziła badanie na temat modeli mobilności społecznej w UE, analizując bariery, które utrudniają wyrównywanie szans, oraz strategie polityczne, które mogą wyrównywanie szans promować. Oddzielnie przeanalizowano modele mobilności społecznej dotyczące kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę na coraz istotniejsze wzorce mobilności społecznej, które uwzględniają kwestie płci, w różnych krajach.  

W poprzednim badaniu na temat zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć zgłębiono charakterystykę i konsekwencje różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w kontekście uczestnictwa w rynku pracy, a także możliwe sposoby niwelowania tych różnic.

Główny temat: Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na płeć: Wyzwania i rozwiązania

11 października 2016 r. – W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosło uczestnictwo kobiet w rynku pracy w Unii Europejskiej, przekraczając 70% w 2014 r. Prawie we wszystkich państwach członkowskich wskaźnik zatrudnienia i aktywności zawodowej kobiet nadal jest jednak niższy niż w przypadku mężczyzn. W sprawozdaniu tym zgłębiono główne cechy i konsekwencje różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ustalono, że całkowity koszt niższego wskaźnika zatrudnienia kobiet wyniósł około 370 mld EUR w 2013 r., co odpowiada 2,8% unijnego PKB. W sprawozdaniu zbadano także strategie polityczne i środki mające na celu promowanie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, które mogłyby odgrywać zasadniczą rolę w zniwelowaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.
Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na płeć: Wyzwania i rozwiązania

Wzrost udziału kobiet w rynku pracy zapoczątkował proces zmiany sposobu, w jaki organizacje partnerów społecznych w Europie podchodzą do kwestii związanych z płcią. W badaniach oceniono również rolę, jaką partnerzy społeczni w UE odgrywają w procesie promowania równouprawnienia płci w UE.

W Europejskim Monitorze Zatrudnienia (EJM) dokonuje się analizy segregacji rynku pracy pod kątem nierówności związanych z płcią i wynagrodzeniami. Kwestia równouprawnienia płci jest również uwzględniana w regularnych aktualizacjach na temat płac i czasu pracy w UE oraz w regularnych sprawozdaniach na poziomie krajowym za pośrednictwem prowadzonego przez EurofoundEuropejskiego Obserwatorium Życia Zawodowego.

Dane z badań

Prowadzone przez Eurofound europejskie badanie warunków pracy (EWCS) ma na celu przedstawienie całościowego obrazu sytuacji kobiet i mężczyzn pracujących w Europie. Uwzględnianie aspektu płci stanowiło ważny temat w ostatnich kwestionariuszach. W ramach badania monitorowano szeroki wachlarz zagadnień, segregację sektorową i zawodową,, dysproporcje w czasie pracy, dysproporcje płacowe, a także równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowie i samopoczucie. W przeprowadzonym w 2015 r. szóstym badaniu EWCS opisano nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i zawód.

W ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) także badano aspekt płci w odniesieniu do zagadnień takich jak: zatrudnienie, dochód, edukacja, obowiązki rodzinne i opiekuńcze, zdrowie oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) uzyskano informacje na temat równowagi płci w odniesieniu do polityk i praktyk dotyczących miejsc pracy w Europie, w tym do kwestii czasu pracy i korzystania z urlopów.

Wskaźnik równouprawnienia płci

Eurofound prowadzi współpracę z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) w kwestii zagadnień związanych z płcią, a dane pochodzące zarówno z EWCS i EQLS mają wpływ na wskaźnik równouprawnienia płci EIGE.

Zasoby

Read less
  • Publications (616)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap