Rodová rovnosť

22 marec 2021

Woman working in warehouse

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami je základným princípom Európskej únie už od jej vzniku. V roku 1957 sa princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu začlenil do Rímskej zmluvy. Odvtedy ho európske inštitúcie pravidelne opätovne potvrdzujú a presadzujú ako základnú hodnotu EÚ.

Najnovšie správy

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC)...

Choosing to challenge – the EU Gender Equality Strategy one year in

This year’s theme to mark International Women’s Day on 8 March is Choose to Challenge (or #ChooseToChallenge, if you...

Pracovné podmienky a udržateľná práca: analýza s použitím rámca kvality pracovných miest

Táto hlavná správa ponúka prehľad hlavných zistení v rámci výskumu týkajúceho sa pracovných podmienok, ktorý nadácia...
Top

Tento princíp bol znovu potvrdený v smernici o rovnakom zaobchádzaní s mužmi aRead more

Tento princíp bol znovu potvrdený v smernici o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami z roku 1976. Keďže na pracovný trh vstupuje čoraz viac žien, EÚ a členské štáty opätovne potvrdzujú svoj záväzok presadzovať rodovú rovnosť, pokroky vo vzdelávaní žien a smerovanie k vyrovnaniu rozdielov v zamestnanosti a odmeňovaní žien a mužov. V rámci plánov do budúcnosti Európska komisia vytvorila referenčný rámec v podobe Strategického záväzku k rodovej rovnosti na obdobie rokov 2016 – 2019, ktorý vychádza z potreby zvýšeného úsilia na všetkých úrovniach tvorby politiky na zlepšenie rodovej rovnosti. Podporuje aj Európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2011 – 2020. 

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound implementuje prístup uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktorý je prierezovým aspektom jej výskumu v oblasti pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov, zmeny trhu práce, kvality života a verejných služieb. Z rodového hľadiska sa naprieč rôznymi aspektmi práce nadácie Eurofound, v jej celoeurópskych prieskumoch a pravidelných správach na vnútroštátnej úrovni spomedzi rôznych tém rozoberajú napríklad témy ako odmeňovanie a príjem, starostlivosť, účasť na zamestnaní, dovolenka, zručnosti a odborná príprava, organizácia práce, pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Hlavné príspevky

V nedávnej správe nadácie Eurofound o spôsoboch rozvrhnutia pracovného času pre udržateľnú prácu sa z rodového hľadiska aj z hľadiska celoživotnej perspektívy skúmajú prepojenia medzi rozvrhnutím pracovného času, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a preferenciami v oblasti pracovného času na jednej strane a zdravím a pohodou pracujúcich na strane druhej.

Nadácia Eurofound uskutočnila štúdiu, počas ktorej ktorej skúmala vzorce sociálnej mobility v rámci EÚ, a zamerala sa na prekážky brániace rovnosti príležitostí a na politiky na jej presadzovanie. Osobitne analyzuje vzorce sociálnej mobility mužov a žien a zdôrazňuje čoraz dôležitejšie rodovo rozlíšené vzorce sociálnej mobility v rôznych krajinách.  

Predchádzajúca štúdia o rozdiele v zamestnanosti mužov a žien skúma charakteristiky a dôsledky rodových rozdielov v účasti na trhu práce, ako aj potenciálne spôsoby na vyrovnanie týchto rozdielov.

Súvisiace: Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien: problémy a riešenia

11. októbra 2016 – Účasť žien na trhu práce v Európskej únii v posledných desaťročiach vzrástla, pričom v roku 2014 prekročila 70 %. Miera zamestnanosti a účasti žien na trhu práce je však stále nižšia ako u mužov takmer vo všetkých členských štátoch. Táto správa skúma hlavné charakteristiky a dôsledky rodových rozdielov v účasti na trhu práce. Zistilo sa, že celkové náklady nižšej miery zamestnanosti žien boli v roku 2013 370 miliárd EUR, čo zodpovedá 2,8 % HDP EÚ. Predmetom správy sú aj politiky a opatrenia zamerané na podporu účasti žien na trhu práce, ktoré by mohli byť kľúčové pri vyrovnávaní rodových rozdielov.
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien: problémy a riešenia

Nárast účasti žien na trhu práce si vyžiadal zmeny v spôsobe, akým európski sociálni partneri riešia rodové otázky. V rámci výskumu sa vyhodnotila aj úloha sociálnych partnerov EÚ pri smerovaní k rodovej rovnosti v EÚ.

V rámci európskeho nástroja na monitorovanie pracovných miest (EJM) sa analyzuje pracovná segregácia podľa pohlavia a mzdovej nerovnosti. Rodovej rovnosti sa venujú aj pravidelné aktualizácie o odmeňovaní a pracovnom času v rámci EÚ a pravidelné správy na vnútroštátnej úrovni, ktoré vydáva Európske monitorovacie centrum pracovného života nadácie Eurofound.

Údaje z prieskumu

Cieľom Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound je poskytnúť rozsiahly obraz o situácii pracujúcich mužov a žien v Európe. V nedávnych dotazníkoch bolo dôležitou témou uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. V prieskume sa monitoruje široké spektrum problémov, rozdiely v zamestnaní, sektoroch, čase a odmeňovaní, ako aj rovnováha medzi pracovným a súkromným životom či zdravie a pohoda. Šiesty prieskum EWCS, uskutočnený v roku 2015, zachytáva nerovnosti a rozdiely z hľadiska pohlavia, postavenia v zamestnaní a zamestnania.

Predmetom Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) je aj rodová dimenzia vo vzťahu k takým problémom, ako je napríklad zamestnanie, príjem, vzdelanie, zodpovednosť za rodinu a starostlivosť, zdravie a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

Výsledkom Európskeho prieskumu podnikov (ECS) sú informácie o otázke rodovej rovnováhy vo vzťahu k postupom a politikám na pracovisku v rámci Európy vrátane pracovného času a čerpania dovolenky.

Index rodovej rovnosti

Nadácia Eurofound pri otázkach týkajúcich sa pohlavia spolupracuje s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE)a na základe údajov z prieskumov EWCS a EQLS pripravujú index rodovej rovnosti inštitútu EIGE.

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (611)
  • Údaje
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap