Odchod do dôchodku

19 máj 2021

Až donedávna bol v EÚ normou na odchod do dôchodku z platenej práce vek 65 rokov a často aj nižší. Vek, v ktorom ľudia odchádzajú na dôchodok, sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši a aj narastá. 

Najnovšie správy

Age and quality of life: Who are the winners and losers?

Much policy is developed and operationalised through the prism of age, and addressing differences in the economic and...

Pay is just one aspect of disadvantage for women on the labour market

The equal treatment of women and men has been a fundamental principle of the European Union since its inception, but...

Social insecurities and resilience

Feelings of insecurity in several dimensions of life are widespread in the EU population, even among those who are...
Top

Vzhľadom na to, že generácia populačne silných ročníkov (tzv. baby boom) v súčasnosti odchádza do dôchodku, z pracovného trhu bude viac pracovníkov odchádzať než naňRead more

Vzhľadom na to, že generácia populačne silných ročníkov (tzv. baby boom) v súčasnosti odchádza do dôchodku, z pracovného trhu bude viac pracovníkov odchádzať než naň prichádzať. Keďže dĺžka života narástla a miera pôrodnosti v Európe klesá, prioritou politiky EÚ je povzbudzovať Európanov, aby zostali pracovať dlhšie, čo zabezpečí udržateľnosť dôchodkových systémov a primeranú sociálnu ochranu. V uplynulých rokoch niektoré členské štáty začali pracovať na zvýšení veku odchodu do štátneho dôchodku (napríklad Írsko na 68 rokov do roku 2028 a Nemecko na 67 rokov do roku 2031) a hľadajú spôsoby, ako pracovníkov podporiť, aby v zamestnaní zostali dlhšie. Stále viac starších pracovníkov by okrem toho chcelo zostať pracovať dlhšie.

V bielej knihe Európskej komisie o dôchodkoch z roku 2012 sa navrhujú iniciatívy na vytvorenie rámca, ktorý by povoľoval zostať pracovať a ušetriť si viac na dôchodok tým starším pracovníkom, ktorí sú toho schopní. Okrem toho boli členské štáty vyzvané, aby odstránili rozdiely v zákonom stanovenom dôchodkovom veku medzi mužmi a ženami a preskúmali neopodstatnený vek povinného odchodu do dôchodku. Komisia okrem toho preskúmala dôchodkové režimy pre pracovníkov s namáhavým alebo nebezpečným zamestnaním v Európe a venovala sa prebiehajúcim reformám a najlepším postupom s odporúčaniami pre členské štáty EÚ.

Práca nadácie Eurofound

Nadácia Eurofound v priebehu rokov analyzovala otázky týkajúce sa odchodu do dôchodku v krajinách EÚ. V rámci výskumu sa venovala možnostiam na skorý a postupný odchod do dôchodku, príležitostiam na spojenie práce s čiastočným odchodom do dôchodku, práci po odchode do dôchodku, dobrovoľníctvu na dôchodku a otázke dôchodkov. V posledných rokoch sa výskum sústredil na predĺženie pracovného života za momentálnu hranicu dôchodkového veku, ako aj na otázky súvisiace s pracovnými preferenciami, príjmom a kvalitou života.

Pracovné preferencie pred odchodom do dôchodku

V analýze zistení z tretieho Európskeho prieskumu kvality života nadácie Eurofound sa skúmajú preferencie v oblasti pracovného času u starších pracovníkov. Zistilo sa, že takmer polovica pracovníkov vo veku 50 rokov a viac by chcela pracovať kratšie, pričom úlohu zohrávali aj ich finančné potreby. Významná čas dôchodcov, ktorí v danom čase nemali platenú prácu, by v skutočnosti chcela pracovať aspoň niekoľko hodín týždenne. V rámci výskumu sa zisťovalo aj to, ako hodnotenie uprostred kariéry môže pomôcť objasniť možnosti pracovníkov na zotrvanie v práci až do neskoršieho dôchodkového veku. 

Spojenie práce s čiastočným dôchodkom

Starší pracovníci v súčasnosti často odchádzajú zo zamestnania pred dosiahnutím zákonného dôchodkového veku pre zdravotné problémy, zdravotné postihnutie alebo úlohy spojené so starostlivosťou. Oveľa viac ľudí chce jednoducho pracovať menej a tak, aby pracovný čas zodpovedal ich preferenciám. Jedným zo spôsobov, ako ľudí motivovať a umožniť im zostať pracovať dlhšie, je uľahčiť skrátenie pracovného času a pritom stratu v príjme vyvážiť čiastočným dôchodkom alebo dávkou. V štúdii nadácie Eurofound sa skúmajú dôsledky takýchto systémov čiastočného odchodu do dôchodku.

Práca po odchode do dôchodku

V mnohých krajinách majú starší ľudia platené zamestnanie aj po dosiahnutí dôchodkového veku. V štúdii nadácie Eurofound o príjme z práce po odchode do dôchodku v EÚ sa sledujú motívy dôchodcov pri hľadaní platenej práce a ich pracovné príležitosti. Skúmajú sa stratégie spoločností pri nábore a udržiavaní si dôchodcov a zdôrazňujú sa problémy a výhody, ktorým čelia starší ľudia, ktorí chcú vykonávať platenú prácu. Predmetom je aj rozsah, do akého je práca po odchode do dôchodku spojená s primeranosťou príjmu u populácie na dôchodku.

Dôchodková reforma

Dôchodky sú pre mnohých ľudí na dôchodku hlavným zdrojom príjmu. Reformy dôchodkového systému v posledných rokoch sa sústredili na udržateľnosť verejných dôchodkov a zvýšenie skutočného veku odchodu do dôchodku. V štúdii nadácie Eurofound o účasti sociálnych partnerov na dôchodkovej reforme v EÚ sa skúmajú reformy zavedené ako reakcia na hospodársku a finančnú krízu, pričom sa zdôrazňuje úloha sociálnych partnerov v takýchto reformách od roku 2008.

Dobrovoľníctvo

Vzhľadom na starnúcu populáciu Európy sú momentálne dôležitými bodmi politického programu EÚ sociálna inklúzia starších ľudí a stratégie na prezentáciu dobrovoľnej práce medzi nimi. V štúdii o dobrovoľníctve starších ľudí v EÚ sa prezentujú najlepšie postupy vo všetkých aspektoch dobrovoľníctva, ako aj jeho prepojenie so sociálnou inklúziou. Skúmajú sa opatrenia na zintenzívnenie dobrovoľníctva počas prechodu z práce do dôchodku.

Ženy a muži na dôchodku

Vo väčšine členských štátov odchádzajú ženy do dôchodku skôr ako muži. Je to čiastočne spôsobené tým, že strávili viac času starostlivosťou o nezaopatrené osoby ako ich mužské náprotivky. Vzhľadom na plány na zvýšenie dôchodkového veku v mnohých krajinách sa však pravdepodobne v nasledujúcich rokoch zmení aj to. Nadácia Eurofound skúmala prípady starších pracujúcich žien v Európe a ich pohnútky pre narastajúcu účasť na trhu práce, ktorá nahrádza skorší odchod do dôchodku. 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (161)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.