Evropske raziskave podjetij

Evropska raziskava podjetij (ECS) je od uvedbe v letih 2004–2005 redno potekala pod naslovom Evropska raziskava o delovnem času in ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem v podjetjih. Druga raziskava z novim naslovom Evropska raziskava podjetij je bila končana leta 2009, tretja leta 2013 in četrta leta 2019 v sodelovanju z Eurofoundovo sestrsko agencijo Cedefop.

Cilji raziskave

Glavni cilji raziskave so:

  • na usklajeni podlagi evidentirati, oceniti in količinsko opredeliti informacije o politikah in praksah podjetij po vsej Evropi;
  • analizirati razmerja med praksami podjetij in njihovim vplivom ter obravnavati prakse z vidika struktur na ravni podjetja, s poudarkom zlasti na socialnem dialogu;
  • spremljati trende;
  • prispevati k Agendi za Evropo z evidentiranjem in razumevanjem politik in praks podjetij, na podlagi katerih lahko Evropa gradi gospodarstvo, ki deluje v korist ljudi, varuje temeljne vrednote EU – kot je pomen dobro delujočega dialoga – in je pripravljeno na digitalno dobo.

Kako poteka raziskava?

Raziskava ECS je raziskava med podjetji z najmanj 10 zaposlenimi, ki temelji na vprašalniku in poteka v reprezentativnem vzorcu. Razgovor poteka z vodstveno osebo, odgovorno za kadrovske zadeve v podjetju, in po možnosti tudi s predstavnikom zaposlenih.

Prednostna področja raziskave

V prvi raziskavi so bila obravnavana vprašanja o organizaciji delovnega časa ter ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem na ravni podjetja. V drugi raziskavi so bile v ospredju različne oblike prilagodljivosti, med drugim prilagodljivost delovnega časa, pogodbena prilagodljivost, variabilni prejemki in finančna participacija, pa tudi spremljajoči ukrepi v zvezi s kadrovskimi zadevami ter narava in kakovost socialnega dialoga v delovnem okolju. Tretja raziskava je bila osredotočena na organizacijo delovnega mesta, inovacije v delovnem okolju, sodelovanje zaposlenih in socialni dialog v evropskih delovnih okoljih. Te teme so bile ponovljene v četrti raziskavi, ki vključuje tudi vprašanja o uporabi znanj in spretnosti, strategijah znanj in spretnosti ter digitalizaciji.

Obseg raziskave

Dosedanje raziskave so zajele naslednje države:

  • raziskava ECS 2020 o spremljanju po covidu-19: 28 držav: države članice EU in Združeno kraljestvo. Novembra 2020 so vodstveni delavci, ki so sodelovali v raziskavi ECS 2019 in privolili v ponovno anketo, prejeli spletni vprašalnik za spremljanje, s katerim naj bi zajeli vpliv covida-19 na prakse na delovnem mestu.
  • ECS 2019 : 28 držav: države članice EU in Združeno kraljestvo.
  • ESC 2013 : 32 držav: države članice EU ter Hrvaška, Severna Makedonija, Islandija, Črna Gora in Turčija.
  • ECS 2009 : 30 držav: države članice EU ter Hrvaška, Severna Makedonija in Turčija.
  • ECS (ESWT) 2004–2005 : 21 držav: države članice EU ter Ciper, Češka, Madžarska, Latvija, Poljska in Slovenija.