EQLS – undersökningen av livskvaliteten i Europa

Denna unika alleuropeiska undersökning som genomförs vart fjärde år undersöker både objektiva förhållanden om europeiska medborgares liv och hur de upplever dessa förhållanden och sina liv i allmänhet. Undersökningen tar upp en rad frågor, t. ex. sysselsättning, inkomst, utbildning, boende, familj, hälsa och balans mellan arbete och privatliv. Den tar även upp subjektiva ämnen t.ex. hur lyckliga människor är, hur nöjda de är med sina liv och hur de uppfattar kvaliteten i samhället de lever i.

Tack vare att undersökningen genomförs regelbundet är det även möjligt att upptäcka viktiga trender i människors livskvalitet över tid. Tidigare undersökningar har till exempel visat att människor har svårare att få ekonomin att gå ihop sedan den ekonomiska krisen slog till. I många länder upplever man nu också större spänningar mellan olika etniska grupper. I hela Europa har människor nu också mindre förtroende för sina regeringar än tidigare. Den största tillfredsställelsen får människor dock fortfarande från familjeliv och personliga relationer.

Under åren har EQLS utvecklats till en värdefull uppsättning indikatorer som kompletterar traditionella indikatorer för ekonomisk tillväxt och levnadsstandard, exempelvis BNP eller inkomst. EQLS indikatorer är lika klara och tydliga som BNP men de tar mer hänsyn till utvecklingens miljöaspekter och sociala aspekter och därför kan de lättare användas i beslutsprocessen och i den offentliga debatten inom EU och på nationell nivå.

I varje undersökning har ett urval av vuxna valts ut slumpmässigt för en personlig intervju. Mot bakgrund av den framtida utvidgningen av EU och Eftaländernas intresse har undersökningens geografiska täckning utökats med tiden.

  • Första EQLS 2003 - 28 länder: 27 EU-medlemsstater och Turkiet
  • Andra EQLS 2007-2008 - 31 länder: 27 EU-medlemsstater, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Norge
  • Tredje EQLS 2011-2012 - 34 länder: 27 EU-medlemsstater och Kroatien, Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet och Kosovo

Ett antal frågor från den andra EQLS-undersökningen ställdes dessutom som del av en Eurobarometerundersökning 2009 vilket gjorde studien Trender beträffande livskvaliteten i EU: 2003-2009.

Data från EQLS och andra kompletterande källor matas också in i Eurofounds elektroniska databas med statistiska livskvalitetsindikatorer (EurLIFE).