Ungdomar

9 juli 2020

Att tillhandahålla en bra miljö för unga att växa upp, studera och arbeta i är ett viktigt mål för Europa och för Eurofound – men också ett mål som just nu står inför särskilda utmaningar. Ungdomsfrågan har under lång tid varit viktig för EU-politiken och detta är särskilt sant i dag.Read more

Att tillhandahålla en bra miljö för unga att växa upp, studera och arbeta i är ett viktigt mål för Europa och för Eurofound – men också ett mål som just nu står inför särskilda utmaningar. Ungdomsfrågan har under lång tid varit viktig för EU-politiken och detta är särskilt sant i dag. EU:s nuvarande ungdomsstrategi har två utmanande mål. Det första är att tillhandahålla fler och lika möjligheter för unga människor som studerar eller befinner sig på arbetsmarknaden. Det andra är att uppmuntra unga människor att vara aktiva medborgare och delta i samhället.

Read less

Recent updates

Watch the webinar: How COVID-19 affects Europeans and the EU labour market

The International Labour Organization (ILO) and Eurofound were pleased to welcome you to their joint webinar on 25 June...

Webinar: #AskTheExpert - The impact of COVID-19 for people living and working in Europe: How can policymakers respond?

Eurofound is organising a webinar on the impact of COVID-19 for people living and working in Europe. How can...

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...
Top

Att ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten ligger högt på Europas politiska dagordning. Den 7 december 2016 utfärdade kommissionen meddelandet Att investera i Europas ungaRead more

Att ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten ligger högt på Europas politiska dagordning. Den 7 december 2016 utfärdade kommissionen meddelandet Att investera i Europas unga. Detta är en förnyad ansträngning för att stödja unga människor i form av ett ungdomspaket. Detta paket inkluderar bättre möjligheter till anställning, via ungdomsgarantin och initiativet för ungdomssysselsättning, bättre möjligheter genom utbildning samt bättre förutsättningar för solidaritet, rörlighet i utbildningssyfte och deltagande.

Paketet strävar efter bevisbaserat beslutsfattande och Eurofounds uppdrag att tillhandahålla kunskap för att bistå utvecklingen av socialpolitiken och den arbetsrelaterade politiken är här mycket relevant. I Eurofounds programplaneringsdokument för 2017–2020 kommer ungdomsfrågor att behandlas som en del av flera strategiska ämnesområden, i synnerhet välfungerande och inkluderande arbetsmarknaderlivskvalitet och samhällskvalitet, liksom tillgång till offentliga tjänster.

Eurofounds arbete

Eurofound har hittills arbetat mycket med ungdomsfrågor med anknytning till sysselsättning, livskvalitet och social sammanhållning.

Viktiga bidrag: krisen och arbetstillfällen

Det är ungdomarna som har drabbats hårdast av krisen. Arbetslösheten i EU nådde en rekordnivå på 10,9 procent under det första kvartalet 2013, men siffrorna för människor under 25 var mycket högre (23,5 procent). I Grekland och Spanien saknade mer än hälften av alla unga arbete och i Portugal (38,2 procent) och Italien (37,8 procent) var nivåerna också extremt höga.

Med sådana kritiska ungdomsarbetslöshetsnivåer är de viktigaste frågorna ”Var finns jobben?” och ”Hur kan man hjälpa unga människor på andra sätt?”. Eurofounds senaste arbete har lett till en mängd olika bidrag till stöd för utvecklingen av ungdomspolitiken, bland annat när det gäller

  • nyföretagarstöd för unga människor,
  • entreprenörskap bland ungdomar i Europa,
  • kartläggning av ungdomars övergångar på arbetsmarknaden i Europa,
  • ungdomar och arbete och tips på hur detta kan förbättras på politisk nivå,
  • hjälp till unga arbetstagare under krisen och bidrag från arbetsmarknadens parter och offentliga myndigheter,
  • erfarenheter av ungdomsgarantin i Finland och Sverige.

Viktiga bidrag: unga som varken arbetar eller studerar och utestängning

Ungdomsarbetslösheten är allvarlig men bara en del av problemet. En särskild utmaning har att göra med lågkonjunkturens oproportionerliga inverkan på unga människor under 30 år, även bland dem med högre utbildningsnivåer: omkring 12,5 miljoner personer i åldern 15–29 varken arbetar eller studerar. Eurofound försöker förstå de ekonomiska och sociala följderna av att unga står utanför arbetsmarknaden eller inte studerar. Se Eurofounds omfattande arbete om unga som varken arbetar eller studerar.

Vid sidan av krisen står vissa unga människor inför särskilda svårigheter när det gäller att skaffa sig anställning. Till exempel löper ungdomar med en funktionsnedsättning eller andra hälsoproblem 40 procent högre risk att hamna i denna kategori än andra. Politik för aktiv inkludering ses som det bäst lämpade sättet för att ta itu med dessa svårigheter. Eurofound har analyserat politiken för aktiv inkludering för unga människor med funktionsnedsättning eller hälsoproblem i elva EU-medlemsstater.

Ungdomsdimensionen i Eurofounds undersökningar

Ungdomsdimensionen är relevant i många delar av Eurofounds forskning. I den tredje undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) 2012 hittade man stora skillnader mellan åldersgrupperna beträffande livskvalitet, social inkludering och samhällets kvalitet. Mer information om dessa kan hittas med hjälp av åldersgruppsfiltret i EQLS kartläggningsverktyg. Data från EQLS har också använts för att sammanställa ett policydokument under 2014 om den sociala situationen för unga i Europa (se nedan).

I den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) 2010 framkom det att vissa aspekter av arbetsvillkoren för unga arbetstagare (under 25) i hög grad skiljer sig från äldre arbetstagares arbetsvillkor. Mer nyligen har data från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) från 2015 visat att kunskapsklyftan mellan unga och äldre arbetstagare gradvis håller på att stängas. Mer information kan hittas med hjälp av kartläggningsverktyget för EWCS.

I fokus: Den sociala situationen för unga i Europa

1 april 2014 – I detta policydokument utgår man från Eurofounds undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS) och andra forskningsprojekt för att lämna ett antal bidrag till det politiska arbetet. I dokumentet tittar man på livskvaliteten för unga människor i Europa och fokuserar på exempelvis boendearrangemang, social utestängning, förhållanden och källor till stöd, liksom deltagande i samhället och sociala/kulturella aktiviteter.
Foundation Findings – Den sociala situationen för unga i Europa

Read less

Key outputs over the years

Show more (9)
  • Publications (140)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Living, working and COVID-19

Publication september 2020