Европейско проучване на условията на труд (EWCS)

От самото начало през 1990 г. Европейското проучване на условията на труд (EWCS) предоставя обзор на условията на труд в Европа.

Цели на проучването

Основните цели на проучването са:

 • оценка и количествен анализ на условията на труд както на наетите, така и на самостоятелно заетите лица в цяла Европа на хармонизирана основа
 • анализ на взаимовръзки между различни аспекти на условията на труд
 • идентифициране на рисковите групи и проблемните въпроси, както и на проблеми на напредъка
 • наблюдение на тенденциите чрез предоставяне на хомогенни показатели по тези въпроси
 • принос към развитието на европейската политика по въпроси, свързани с качеството на труда и заетостта

Фокус на проучването

Обхватът на въпросника се разшири значително след първото издание, като целта е да се даде цялостна картина за всекидневната трудова действителност на мъжете и жените. Интегрирането на принципа на равенство между половете е важен повод за загриженост при последните прегледи на въпросника.

Обхванатите теми включват формата на трудовите правоотношения, продължителността и организацията на работното време, организацията на работа, образование и обучение, физически и психосоциални рискови фактори, здраве и безопасност, равновесие между професионалния и личния живот, участие на работещите, доходи и финансова сигурност, а също работа и здраве.

Обхват на проучването

Във всяка вълна се анкетират лице в лице случайна извадка от работещи (наети и самостоятелно заети лица). След разширяванията на ЕС и интереса на държавите от ЕАСТ, географският обхват на проучването се разшири:

 • Извънредно издание на EWCS 2021 : Анкетиране по телефон в 36 държави, включително държавите — членки на ЕС, Обединеното кралство, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия
 • EWCS 2020: 37 държави, включително държавите — членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. Поради пандемията от COVID-19 Eurofound трябваше да прекрати анкетирането на терен лице в лице за изданието на EWCS за 2020 г. само седем седмици след началото.
 • EWCS 2015 : 35 държави, включително държавите — членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция
 • EWCS 2010 : 34 държави, включително държавите — членки на ЕС, Норвегия, Хърватия, Северна Македония, Турция, Албания, Черна гора и Косово
 • EWCS 2005 : 31 държави, включително държавите — членки на ЕС, Норвегия, Хърватия, Турция и Швейцария
 • EWCS 2000-2002 : В първата фаза обхваща 16 държави, включително държавите — членки на ЕС, и Норвегия, като във втората фаза проучването е разширено и обхваща 12-те „нови“ държави — членки на ЕС, през 2001 г. и Турция през 2002 г.
 • EWCS 1995-1996 : Обхваща държавите — членки на ЕС
 • EWCS 1990-1991 : Обхваща държавите — членки на ЕС