Европейско проучване на условията на труд (EWCS)

От първото си издание през 1990 г. досега Европейското проучване на условията на труд осигурява преглед на условията на труд в Европа с цел:

 • оценка и количествено представяне на хармонизирана основа на условията на труд както на заетите, така и на самостоятелно заетите лица в Европа,
 • анализ на взаимоотношенията между различните аспекти на условията на труд,
 • идентифициране на рисковите групи и проблемите, както и на отбелязания напредък,
 • наблюдение на тенденциите чрез хомогенни показатели,
 • принос за разработването на европейските политики.

Обхватът на въпросника за проучването е значително разширен в сравнение с първото издание с цел да се обхване в цялост реалното всекидневие на мъжете и жените на работното място. В последната редакция на въпросника е обърнато сериозно внимание на въпроса за интегриране на равенството между половете.

Обхванатите понастоящем теми са статут на заетост, продължителност и организация на работното време, организация на работата, образование и обучение, физически и психологически рискови фактори, здраве и безопасност, баланс между професионалния и личния живот, участие на работещите, доходи и финансова сигурност, а също работа и здраве.

При всяко издание са провеждани персонални анкети в рамките на случайна извадка (заети и самостоятелно заети лица). След разширяването на ЕС географският обхват на проучването е разширен:

 • Първо EWCS, проведено през 1990—1991 г.: обхванати са работещи лица от 12-те държави-членки на ЕО;
 • Второ EWCS, проведено през 1995—1996 г.: обхванати са работещи лица от ЕС-15;
 • Трето EWCS, проведено през 2000 г.: на първия етап проучването включва страните от ЕС-15 и Норвегия, а на втория етап е разширено с 12-те „нови“ държави-членки през 2001 г. и Турция през 2002 г.
 • Четвърто EWCS, проведено през 2005 г.: ЕС-27 плюс Норвегия, Хърватия, Турция и Швейцария
 • Работата на терен за петото EWCS се проведе от януари до юни 2010 г., като са анкетирани почти 44 000 работещи лица в ЕС-27, Норвегия, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Гърция, Албания, Черна гора и Косово.
 • Шестото проучване през 2015 г. обхвана 28-те държави — членки на ЕС, петте страни кандидатки за членство в ЕС (Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция), както и Швеция и Норвегия.
 • Седма EWCS през 2020 г.: проучване на работниците в Европейския съюз, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.