Пето европейско проучване на условията на труд — 2010 г.

Работата на терен за петото EWCS е проведено от януари до юни 2010 г. Въпросникът обхваща аспекти на несигурната трудова заетост, стиловете на лидерство и участието на работещите, както и общия работен контекст, работното време, организацията на работата, възнаграждението, свързаните с работата рискове за здравето, когнитивните и психо-социалните фактори, баланса между професионалния и личния живот и достъпа до обучение. Включени са също няколко въпроса с цел установяване на въздействието на икономическия спад върху условията на труд.

Анкетирани са почти 44 000 работещи в 34 страни: ЕС-27, Норвегия, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Турция, Албания, Черна гора и Косово, с което това издание стана най-пълното досега от гледна точка на географския обхват. Петото EWCS е проведено от Gallup Европа при спазване на строги правила за осигуряване на качеството, за да се гарантират възможно най-високи стандарти в целия процес на събиране и обработка на данните.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар