Пето европейско проучване на условията на труд — 2010 г.

PDF version Printer-friendly version

Работата на терен за петото EWCS е проведено от януари до юни 2010 г. Въпросникът обхваща аспекти на несигурната трудова заетост, стиловете на лидерство и участието на работещите, както и общия работен контекст, работното време, организацията на работата, възнаграждението, свързаните с работата рискове за здравето, когнитивните и психо-социалните фактори, баланса между професионалния и личния живот и достъпа до обучение. Включени са също няколко въпроса с цел установяване на въздействието на икономическия спад върху условията на труд.

Анкетирани са почти 44 000 работещи в 34 страни: ЕС-27, Норвегия, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Турция, Албания, Черна гора и Косово, с което това издание стана най-пълното досега от гледна точка на географския обхват. Петото EWCS е проведено от Gallup Европа при спазване на строги правила за осигуряване на качеството, за да се гарантират възможно най-високи стандарти в целия процес на събиране и обработка на данните.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely