Ерата на цифровите технологии — възможности и трудности за труда и заетостта

23 January 2023

През последните години капацитетът на човечеството да съхранява, предава и обработва информация нараснаRead more

През последните години капацитетът на човечеството да съхранява, предава и обработва информация нарасна значително в резултат на иновациите в изчислителните и телекомуникационните технологии. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат огромно отражение върху почти всички сфери на икономиката, което води до общо ускоряване на темповете на технологична промяна. Същевременно трудът — от съдържанието, организацията и подготовката му до неговото регулиране и защита — претърпява значителни промени в ерата на цифровите технологии. Често те водят също до размиване на границите между различните измерения на труда, както и между труда, заетостта и дейностите извън него.

Read less

Последни актуализации

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Увеличаването на работата от разстояние: въздействие върху условията на труд и нормативната уредба

В настоящия доклад са представени изследванията на Eurofound относно работата от разстояние по време на пандемията от...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...
Top

Необходимо е авторите на политиките да придобият знанията, които ще им помогнат да разрешат редица въпроси във връзка с ефективното регламентиране, гарантирането на социална защита в най-широкия смисъл и постигането на баланс между изискванията на дружествата, обществото и отделния човек приRead more

Необходимо е авторите на политиките да придобият знанията, които ще им помогнат да разрешат редица въпроси във връзка с ефективното регламентиране, гарантирането на социална защита в най-широкия смисъл и постигането на баланс между изискванията на дружествата, обществото и отделния човек при пълното оползотворяване на цифровизацията.

През 2015 г. Европейската комисия прие стратегия за цифров единен пазар, подчертавайки нейното място сред политическите си приоритети. Чрез стратегията могат да бъдат създадени цифрови възможности за гражданите и предприятията, както и да се определят цели за укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в цифровата икономика. Стратегията си поставя за цел да разшири достъпа до информация, да създаде работни места за хората с подходящи умения за работа с цифрови технологии и да трансформира обществените услуги.  С разрастването на икономиката на сътрудничество в ЕС Комисията се опитва да стимулира развитието на нови и иновативни услуги, като същевременно осигурява подходящи мерки за защита. В съобщението на Комисията от 2016 г. относно европейската програма за икономика на сътрудничество ясно са представени правилата и препоръките за политиките в тази област по отношение на гражданите, предприятията и държавите — членки на ЕС.

Дейност на Еurofound

Eurofound разглежда по-широкото отражение върху условията на труд, регулирането на труда и други области вследствие на увеличаването на мащаба и обхвата на цифровите технологии на пазара на труда.

Изследва се въздействието върху заетостта на технологиите, които променят из основи сферата на услугите. Освен това Eurofound изследва ефекта върху пазара на труда на икономиката, основана на интернет платформи, и по-специално ефекта на заетостта чрез интернет платформи. Наред с това текат изследвания върху условията на труд и заетост при лицата на мобилна заетост, основана на ИКТ.

Ще бъде разгледано естеството на работата и заетостта в ерата на цифровите технологии с акцент върху:

Основни приноси

В съвместен доклад с Международната организация на труда (МОТ) относно концепцията за работа по всяко време и на всяко място се разглежда въздействието, което работата от разстояние и мобилната заетост, основана на ИКТ, имат върху някои елементи от условията на труд.

Серията от семинари на Фондацията на Eurofound е възможност за правителствата, професионалните организации и работодателите да обсъдят развитието на политиките на ЕС в областта на социалните въпроси, заетостта и труда. През 2016 г. акцентът беше поставен на въздействието на цифровизацията върху труда и съставянето на национални програми за по-добро прилагане на промените във връзка с цифровите технологии.

Read less
  • Publications (122)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.