Ерата на цифровите технологии — възможности и трудности за труда и заетостта

27 June 2022

През последните години капацитетът на човечеството да съхранява, предава и обработва информация нараснаRead more

През последните години капацитетът на човечеството да съхранява, предава и обработва информация нарасна значително в резултат на иновациите в изчислителните и телекомуникационните технологии. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат огромно отражение върху почти всички сфери на икономиката, което води до общо ускоряване на темповете на технологична промяна. Същевременно трудът — от съдържанието, организацията и подготовката му до неговото регулиране и защита — претърпява значителни промени в ерата на цифровите технологии. Често те водят също до размиване на границите между различните измерения на труда, както и между труда, заетостта и дейностите извън него.

Read less

Последни актуализации

Is telework really a ‘green’ choice?

The answer is yes – potentially. Assessing the environmental benefits of telework is a complex task, because any move...

Ethics in the digital workplace

Digitisation and automation technologies, including artificial intelligence (AI), can affect working conditions in a...

Living and working in Europe 2021

The COVID-19 pandemic continued to be a defining force in the lives and work of Europeans for a second year in 2021,...
Top

Необходимо е авторите на политиките да придобият знанията, които ще им помогнат да разрешат редица въпроси във връзка с ефективното регламентиране, гарантирането на социална защита в най-широкия смисъл и постигането на баланс между изискванията на дружествата, обществото и отделния човек приRead more

Необходимо е авторите на политиките да придобият знанията, които ще им помогнат да разрешат редица въпроси във връзка с ефективното регламентиране, гарантирането на социална защита в най-широкия смисъл и постигането на баланс между изискванията на дружествата, обществото и отделния човек при пълното оползотворяване на цифровизацията.

През 2015 г. Европейската комисия прие стратегия за цифров единен пазар, подчертавайки нейното място сред политическите си приоритети. Чрез стратегията могат да бъдат създадени цифрови възможности за гражданите и предприятията, както и да се определят цели за укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в цифровата икономика. Стратегията си поставя за цел да разшири достъпа до информация, да създаде работни места за хората с подходящи умения за работа с цифрови технологии и да трансформира обществените услуги.  С разрастването на икономиката на сътрудничество в ЕС Комисията се опитва да стимулира развитието на нови и иновативни услуги, като същевременно осигурява подходящи мерки за защита. В съобщението на Комисията от 2016 г. относно европейската програма за икономика на сътрудничество ясно са представени правилата и препоръките за политиките в тази област по отношение на гражданите, предприятията и държавите — членки на ЕС.

Дейност на Еurofound

Eurofound разглежда по-широкото отражение върху условията на труд, регулирането на труда и други области вследствие на увеличаването на мащаба и обхвата на цифровите технологии на пазара на труда.

Изследва се въздействието върху заетостта на технологиите, които променят из основи сферата на услугите. Освен това Eurofound изследва ефекта върху пазара на труда на икономиката, основана на интернет платформи, и по-специално ефекта на заетостта чрез интернет платформи. Наред с това текат изследвания върху условията на труд и заетост при лицата на мобилна заетост, основана на ИКТ.

Ще бъде разгледано естеството на работата и заетостта в ерата на цифровите технологии с акцент върху:

Основни приноси

В съвместен доклад с Международната организация на труда (МОТ) относно концепцията за работа по всяко време и на всяко място се разглежда въздействието, което работата от разстояние и мобилната заетост, основана на ИКТ, имат върху някои елементи от условията на труд.

Серията от семинари на Фондацията на Eurofound е възможност за правителствата, професионалните организации и работодателите да обсъдят развитието на политиките на ЕС в областта на социалните въпроси, заетостта и труда. През 2016 г. акцентът беше поставен на въздействието на цифровизацията върху труда и съставянето на национални програми за по-добро прилагане на промените във връзка с цифровите технологии.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ерата на цифровите технологии — възможности и трудности за труда и заетостта

Абонирай се
  • Publications (112)
  • Data
  • Ongoing work (8)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ерата на цифровите технологии — възможности и трудности за труда и заетостта

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.