Náplň naší práce

Priority nadace Eurofound na období 2021–2024 vycházejí z klíčových výzev v oblasti sociální soudržnosti a spravedlivé transformace v měnícím se prostředí s ohledem na dopad krize COVID-19. Nadace se zaměřuje na otázky, kde může čerpat ze svých klíčových odborných znalostí v oblasti pracovních podmínek, vztahů mezi sociálními partnery, zaměstnanosti a životních podmínek, a to za účelem podpory svých zúčastněných stran prostřednictvím poskytování důkazů, které jim mohou pomoci při přijímání politických opatření.

Pracovní programy

Programový dokument na období 2021–2024 zahrnuje šest strategických oblastí, které budou prováděny prostřednictvím operačních činností. První čtyři jsou stanoveny zakládajícím nařízením agentury.

  • Pracovní podmínky a udržitelná práce : poskytovat srovnávací údaje a analýzu, které je možné využít ke zlepšení kvality pracovních míst a k podpoře udržitelnosti práce v průběhu celého života.
  • Vztahy mezi sociálními partnery a sociální dialog : působit jako odborné středisko pro sledování a analýzu změn ve vztazích mezi sociálními partnery a v sociálním dialogu a podporovat dialog mezi vedením a pracovníky.
  • Zaměstnanost a trhy práce : poskytovat poznatky za účelem určení změn na trhu práce a vytvářet podklady sloužící ke zlepšení fungování a inkluzivity politik zaměstnanosti.
  • Životní podmínky a kvalita života : mapovat a analyzovat klíčové prvky pro zlepšení životních podmínek lidí, včetně informací o tom, jak sami vnímají kvalitu života a společnosti.

Kromě toho se bude nadace Eurofound zabývat politickými výzvami ve dvou průřezových tematických činnostech.

  • Předvídání a řízení dopadu změn : poskytovat důkazy o strukturálních změnách, jejichž hybnou silou je ve velké míře digitalizace a změna klimatu, ale rovněž krize COVID-19, které mohou být užitečné při zajišťování spravedlivé transformace podporující zaměstnanost, dobré pracovní podmínky, sociální ochranu a práva pracovníků a které zároveň mohou zvýšit produktivitu práce, konkurenceschopnost a prosperitu.
  • Podpora sociální soudržnosti a konvergence : přispívat k politické debatě o spravedlivých a informovaných politikách zaměřených na zlepšování sociální soudržnosti a podporu konvergence směrem k lepším životním a pracovním standardům v EU.

Činnost nadace Eurofound ve strategických oblastech podporují tři pravidelně se opakující celoevropské průzkumy a tři observatoře.

Zobrazit všechny víceleté a roční pracovní programy

 

Výroční zprávy

Život a práce v Evropě v roce 2021

Pandemie COVID-19 byla i v roce 2021, druhým rokem, určujícím faktorem v životě a práci Evropanů a nadace Eurofound pokračovala ve své práci na zkoumání a zaznamenávání četných a rozmanitých dopadů v členských státech EU. Zpráva Život a práce v Evropě v roce 2021, která je výsledkem výzkumné činnosti nadace Eurofound v roce 2021, poskytuje přehled o změnách v oblasti zaměstnanosti, práce a kvality života v Evropě.

Stáhnout zprávu. Přečtěte si také konsolidovanou výroční zprávu o činnosti schvalujícího úředníka za rok 2021.

 

Viz všechny výroční zprávy

Celoevropské průzkumy

Tři pravidelně se opakující celoevropské průzkumy nadace Eurofound shromažďují původní a plně srovnatelné údaje zahrnující všechny členské státy EU a celou řadu dalších zemí, v závislosti na konkrétním průzkumu. Údaje shromážděné v rámci průzkumů umožňují hloubkovou analýzu široké škály otázek. Průzkumy jsou považovány za jeden z nejcennějších a jedinečných zdrojů informací, které má nadace k dispozici. Poskytují informace a vodítko pro podstatnou část její výzkumné práce.

V reakci na pandemii COVID-19 nadace Eurofound svůj výzkum přizpůsobila tak, aby se soustředil na sledování vývoje situace během pandemie a shromažďování údajů o jejím dopadu na životy občanů EU a na politické reakce usilující o zmírnění důsledků pandemie. V dubnu 2020 nadace pohotově spustila jedinečný a rozsáhlý elektronický průzkum na téma Život, práce a COVID-19, jehož cílem bylo zachytit dalekosáhlé dopady pandemie na způsob života a práce lidí v celé EU, a pomoci tak tvůrcům politik v jejich úsilí o zotavení z krize se spravedlivým zohledněním všech.

Observatoře

K práci v tematických oblastech přispívají rovněž tři observatoře nadace Eurofound, které podporuje síť korespondentů nadace Eurofound působících v členských státech EU a Norsku. Prostřednictvím této sítě lze shromažďovat systematické a srovnatelné informace o situaci a vývoji na vnitrostátní úrovni.

Reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc

Klíčovou činností v novém programovém období jsou reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc od hlavních zúčastněných stran nadace Eurofound. Hlavním cílem této služby je zajistit rychlost, flexibilitu a kvalitu poskytování specifických informací za účelem naplnění nových a vznikajících informačních potřeb.

Zobrazit všechny ad hoc zprávy