Elämänlaatu ja yhteiskunnan laatu

13 marraskuu 2020

Yksilöllisten olosuhteiden ja edellytysten lisäksi myös yhteiskunnan laadulla on suuri vaikutus kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eurooppalaiset ovat ilmaisseet viime vuosina luottavansa yhä vähemmän yhteiskuntaan ja sen instituutioihinRead more

Yksilöllisten olosuhteiden ja edellytysten lisäksi myös yhteiskunnan laadulla on suuri vaikutus kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eurooppalaiset ovat ilmaisseet viime vuosina luottavansa yhä vähemmän yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Yhteiskunnallisten jännitteiden kerrotaan kasvaneen sekä taloudellisen ja sosiaalisen epävarmuuden lisääntyneen. Myös eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta on havaittu aiempaa enemmän.

Kun politiikanlaatijat etsivät tehokkaita keinoja eurooppalaisten elämänlaadun parantamiseen ja yhteiskunnan epäedullisimmassa asemassa olevien ryhmien tilanteen kohentamiseen, on erityisen tärkeää, että käytössä on yksittäisiä yhteiskuntaryhmiä koskevaa kunnollista tutkimustietoa.

Vuonna 2013 käynnistetty Euroopan komission sosiaalisia investointeja koskeva paketti on EU:n sosiaalipoliittinen vastaus kriisiin, ja sillä pyritään tukemaan oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Siinä vaaditaan jäsenvaltioita lisäämään sosiaalisia investointeja ja hyödyntämään sosiaalimäärärahoja tehokkaammin niiden sopeutuessa taloudessa ja väestörakenteessa tapahtuviin muutoksiin kiinnittämällä erityistä huomiota aktiivisen osallistamisen strategioihin. Huhtikuussa 2017 julkaistussa komission pohdinta-asiakirjassa Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta käydään läpi myös erilaisia mahdollisuuksia säilyttää nykyinen elintaso ja yhteiskuntien sisäinen yhtenäisyys Euroopassa.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound on kerännyt vuodesta 2003 lähtien tietoa neljän vuoden välein toteuttamillaan Euroopan elämänlaatututkimuksilla (EQLS).

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofound tarkastelee sekä objektiivisia että subjektiivisia elämänlaatuun liittyviä näkökohtia. Vuonna 2012 toteutetussa kolmannessa elämänlaatututkimuksessa on tarkasteltu kriisin ja kehityssuuntausten vaikutuksia vuosien saatossa vuodesta 2003 lähtien ja määritettiin uusia sosiaalisen edistymisen indikaattoreita. Tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti, millaisena eurooppalaiset näkevät yhteiskunnan laadun, luottavatko he muihin ihmisiin ja instituutioihin ja onko yhteiskuntaryhmien, kuten rikkaiden ja köyhien, esimiesten ja alaisten sekä etnisten ja uskonnollisten ryhmien, välillä havaittavissa jännitteitä. Eurofound tarjoaa myös työntekijöille ja omaishoitajille tietoa työn ja yksityiselämän tasapainosta sekä hoitovelvollisuuksien vaikutuksista työllisyyteen, työhön ja elämänlaatuun.

Eurofound on käyttänyt kyseisen tutkimuksen lisäksi myös muita lähteitä tarkastellessaan yksittäisten ryhmien, erityisesti nuorten ja yli 50-vuotiaiden, yhteiskunnallista tilannetta, ja se on tehnyt tutkimusta arvioidakseen innovatiivisia toimenpidealoitteita, joilla tuetaan näiden ryhmien osallistumista yhteiskuntaan. Lisäksi se on tutkinut eroja elämänlaadussa kaupungin ja maaseudun välillä tarkastelemalla esimerkiksi sosiaaliseen syrjäytymiseen, elinoloihin ja paikallishallintoon luottamisen kaltaisia kysymyksiä. Eurofound on laatinut raportin myös luottamuksesta kansallisiin ja Euroopan unionin poliittisiin instituutioihin sekä kansalaisvaikuttamisesta kriisin aikana.

Eurofoundin nykyisessä tutkimusohjelmassa hyödynnetään neljännestä elämänlaatututkimuksesta saatua uutta tietoa yhdistämällä sekä hyvinvoinnin yksilölliset että yhteiskunnalliset ulottuvuudet, samoin kuin siihen liittyvät subjektiiviset ja objektiiviset näkökohdat. Tämän tiedon avulla Eurofound pystyy esittämään yleiskuvan hyvinvoinnissa ja elinoloissa tapahtuneista muutoksista vuodesta 2003 lähtien. Painopiste on erityisesti sukupolvien välisissä elämänlaadun eroissa. Analyysissä keskitytään erityisesti elämänlaatuun vaikuttaviin seuraaviin paikallisen tason tekijöihin, joita ei ole tutkittu kattavasti aiemmissa hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa:

  • miten yhteisöjä osallistetaan
  • miten palvelut ja mukavuudet on organisoitu
  • mikä on asumisen laatu
  • miten turvallinen on paikallisympäristö.

Eurofound tutkii jatkossa yhteiskunnan laadun osalta sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalisia jännitteitä. Se tarkastelee, miten kansallisiin instituutioihin ja muihin ihmisiin luottaminen on muuttunut ja mitä on tapahtunut sosiaaliselle ja taloudelliselle epävarmuudelle sekä yhteiskuntaan osallistumiselle. Eurofound pyrkii yksilöimään näiden kysymysten poliittista relevanssia ja määrittämään politiikanlaatijoiden tiedontarpeet.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society